УС на БАН в свое заседание на 08.11.2018 г. избра:

Проф. дбн Сорен Бохос Хайрабедян
Институт по биология и имунология на размножаването

Доц. д-р Анна Стефанова Ганева
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания

Доц. д-р Христо Димитров Попов
Национален археологически институт с музей

Решението на УС на БАН е отразено в протокол № 22 от 08.11.2018 г.