Институтът за държавата и правото на БАН обявява конкурси за заемане на академична длъжност от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право за главен асистент:

  • един, по Международно частно право за нуждите на секция „Международноправни науки“;
  • един, по Наказателен процес за нуждите на секция „Наказателноправни науки“.

със срок два месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр.3/08.01.2019 г. и на сайта на ИДП http://ipn-bg.org/novini/konkursi-zaemane-akademichna-dlzhnost.html

Документи се приемат в канцеларията на Института, гр. София, ул. „Сердика“ 4, ет.3, тел. 02/987 4902