Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН, София, обявява конкурси за академичните длъжности главни асистенти по:

  • професионално направление 4.2. Химически науки (Радиохимия) – един;
  • професионално направление 5.4. Енергетика (Ядрени реактори) – един.

Двата конкурса със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ бр.18/ 27.02.2018 г.

Справки и документи – гр. София, бул. Цариградско шосе 72, тел.: (02) 979 51 56 и (02) 979 59 82.