Институтът по електроника „Акад. Емил Джаков“ – БАН, София, обявява конкурс за академичната длъжност „главен асистент“  – един, по професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Радиофизика, физична и квантова електроника“, за нуждите на лаборатория „Физични технологии“ – Сливен, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр.19/02.03.2018 г

Справки и документи – в канцеларията на института на адрес: София 1784, бул. Цариградско шосе № 72, тел. 875 50 79.