Институтът по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика  „Акад. Ангел Балевски” – БАН и научното жури съобщават, че на 22.03.2018 г. /четвъртък/  от 11.30 часа в Залата на Научния съвет на Института, сграда А, ет. 4, ст. 414, на ул. Шипченски проход 67, София, ще се проведе открито заседание на научното жури  за присъждане на академична длъжност „доцент”  на кандидата гл. ас. д-р инж. Илиян Велинов Атанасов.

Научното  жури е в  състав:

Председател на журито

  • доц. д-р Николай Николов Дюлгеров

Членове на журито

  • проф. дтн Иван Максимов Пършоров – ИМСТЦХА – БАН
  • проф. д-р Пламен Чавдаров Ташев – ИМСТЦХА-БАН
  • проф. д-р Стойко Атанасов Гюров- ИМСТЦХА-БАН
  • доц. д-р Марин Михов Недев – ВВМУ-Варна
  • доц. д-р Кирил Минчев – ИМ-БАН
  • доц. д-р Иван Сотиров – пенсионер

Материалите на кандидата са на разположение на интересуващите се в ст. 414 и са публикувани на интернет страницата на ИМСТЦХА – БАН.