Институтът  по  металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски” – БАН – София,  обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент  в научна област 5. Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, научна специалност „Теория на кораба” – 1 /един/ брой за нуждите на ЦХА към Института, със срок два месеца от обнародването в „Държавен вестник” бр.58/13.07.2018 г.

Документи  се  приемат  в института, гр. София, бул. „Шипченски проход” 67 – Отдел „Организация и управление на човешките ресурси”, тел. 02/46 26 228.