/Направления

Заключителна среща по проект HyLAW

Заключителна работна среща „Горивни клетки и водород: идентифициране на законодателната и административна рамка за  въвеждането им, на бариерите и подходите за тяхното отстраняване” по проект HyLAW беше проведена на 12 март в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. На срещата бяха представени резултатите от изпълнението на проекта, обобщени и публикувани специална книжка „Стратегически документи“. […]

Публична защита на Велина Петрова Спирова в Института за държавата и правото

Институтът за държавата и правото на БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 10 април 2019 г. (сряда) от 12.30 часа в заседателната зала на ИДП – БАН, ул. „Сердика“ 4, партер, София, ще се проведе открито заседание по защитата на дисертационен труд на тема „Чуждестранните лица като субект на данъчното право на Република България“ на Велина Петрова Спирова – задочен докторант в ИДП, докторска програма Административно право и административен процес, професионално направление 3.6. Право, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки Научен ръководител: проф. д-р Ганета Минкова Минкова Председател на научното жури: проф. д-р Ганета Минкова Минкова, ИДП - БАН Членове на научното жури: Проф. д-р Сашо Георгиев Пенов, СУ „Св. Кл. Охридски“ [...]

Публична защита на Богдан Русев Русев в Института за държавата и правото

Институтът за държавата и правото на БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 27 март 2019 г. (сряда) от 12.30 часа в заседателната зала на ИДП – БАН, ул. „Сердика“ 4, партер, София, ще се проведе открито заседание по защитата на дисертационен труд на тема „Домашното насилие – понятие и семейно-правни аспекти“ на Богдан Русев Русев – задочен докторант в ИДП, докторска програма Гражданско и семейно право, професионално направление 3.6. Право, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки   Научен ръководител: доц. д-р Велина Станчева Тодорова Председател на научното жури: проф. д-р Ирена Цонева Илиева, ИДП - БАН (рецензент) Членове на научното жури: Доц. д-р Люба Георгиева Панайотова-Чалъкова, ПУ „П. Хилендарски“ (рецензент) Доц. д-р [...]

Находките от некропола в Требенище до Охрид за първи път събрани в обща изложба в Скопие

Изложбата „100 години Требенище“ беше открита на 14 март 2019 г. в Националния институт Археологически музей на Северна Македония в Скопие. Тя се организира съвместно от Националния археологически институт с музей на БАН, Националния институт Археологически музей на Северна Македония и Народния музей в Белград. […]

Ученически практики в Института по органична химия с Център по фитохимия

Какви са начините за оползотворяване на отпадъци от индустрията и селското стопанство и как могат да бъдат трансформирани в полезни материали като  адсорбенти за пречистване на води от органични замърсители и катализатори за получаване на водород като алтернативно гориво. Обучението е част от проект, в който ученици от български училища ще вземат пряко участие в провеждането на научни изследвания в лабораториите на Института по органична химия с Център по фитохимия на БАН (ИОХЦФ - БАН). Учените ще запознаят децата с   проблеми, свързани с екологията, алтернативните горива, биомасата и оползотворяването й, получаване на съвременни материали и физикохимични методи за тяхното изследване. Обучението е в рамките на тригодишен международен проект по програма „Хоризонт 2020“ RIS-EIT “Raw Materials Students Internships in East South East Europe (RAISESEE-17167). От българска [...]

Национална научна програма ще работи за осигуряването на по-безопасна среда на живот в България

Националната научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“, финансирана от Министерството на образованието и науката, беше представена на 12 март в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българска академия на науките. Програмата е със срок края на 2022 г. и бенефициентите по нея (БАН, СУ „Св. Климент Охридски“, Селскостопанска академия, Минно-геоложки университет, Химикотехнологичен и металургичен университет, Лесотехнически университет, Университет по архитектура, строителство и геодезия, Технически университет, Национален център по обществено здраве и анализи)  ще провеждат фундаментални и приложни научни изследвания, насочени към осигуряване на устойчива, благоприятна и по-безопасна среда на живот за населението на Република България. Чл.-кор. Костадин Ганев - заместник-председател на БАН и ръководител на програмата представи целите и очакваните резултати. Дейностите по програмата са разделени [...]