//Биоразнообразие, биоресурси и екология

Граф Филип Алеон на посещение в Националния природонаучен музей – БАН

Директорът на НПМ  – БАН, проф. Николай Спасов прие граф Филип Алеон в присъствието на  ръководителя на отдел „Гръбначни животни“, проф. д.б.н. Златозар Боев. Филип Алеон е праправнук на френския граф Амеде Алеон (Amédée Alléon) (08.10.18380 – 16.01.1904), който е автор на 4 големи орнитологични колекции от препарати, частично съхранени и до днес в Париж, Истанбул и София. Част от колекцията, закупена от Цар Фердинанд I за експозицията на днешния Национален природонаучен музей при Българската академия на науките, е запазена и в момента около 850 препарата са изложени в експозицията на музея. По отношение на дермопластичното им майсторство и до наши дни те остават недостижими. […]

Експедиция на Националния природонаучен музей и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания във Виетнам

На 13 септември 2018 учени от БАН заминаха на съвместна изследователска експедиция с Институтa по екология на Виетнамската академия за водни ресурси. Експедицията е част от програмата за съвместни изследвания, инициирана от проф. Ву Куанг Ман и финансирана от Институтa по екология на Виетнамската академия за водни ресурси, съгласно споразумение за петгодишно академично сътрудничество и обмен, подписано тази година. […]

Нов вид бозайник за науката откриха учени в България

Учени от Националния природонаучен музей – БАН, Природонаучния музей в Словения и Зоологическия институт „Александър Кьонинг“ в Германия съобщават за нов вид бозайник, описан от българска находка в статия за сп. Bonn zoological Bulletin. […]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен  „доктор“ съобщават, че на 03.09.2018 г. (понеделник) от 11:00 ч., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. Гагарин 2, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: "Биохимични и молекулни маркери за устойчивост към окислителен стрес" (научна специалност "Генетика", шифър 01.06.06) на Цвета Владимирова Ангелова, редовен докторант в секция "Мутагенеза от околната среда", отдел "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология", ИБЕИ-БАН. Научен ръководител: проф. д-р Стефка Чанкова-Петрова (ИБЕИ-БАН) Научен консултант: гл. ас. д-р Петя Първанова (ИБЕИ-БАН) Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0884-606-814, e-mail: Snejana.Grozeva@iber.bas.bg) и са публикувани [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен  „доктор“ съобщават, че на 31.08.2018 г. (петък) от 11:00 ч., в Зала "Левентис" на НПМ-БАН, бул. Цар Освободител 1, гр. София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: "Сравнително изследване на числеността, размножаването и храненето на чакала (Canis aureus L., 1758) и лисицата (Vulpes vulpes L., 1758) в Горнотракийската низина и Добруджа" (научна специалност "Екология и опазване на екосистемите", шифър 02.22.01) на Албена Йорданова Власева, редовен докторант в отдел "Животинско разнообразие и ресурси", ИБЕИ-БАН. Научен ръководител: проф. дбн Петър Василев Генов (ИБЕИ-БАН) Научен консултант: доц. д-р Ценка Георгиева Часовникарова (ИБЕИ-БАН) Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се [...]

Научни колекции на БАН са признати за част от стратегическата европейска научна инфраструктура

През юли 2018 г. научните колекции на членовете на Консорциума на европейските таксономични институции (CETAF) бяха включени в Европейската пътна карта за стратегическа научна инфраструктура (ESFRI) под името “Разпределена система от научни колекции” (Distributed System of Scientific Collections, DiSSCo). Участници в инициативата DiSSCo са 115 музеи и други институции от 21 европейски страни, съхраняващи значими природонаучни колекции. С това започва изпълнението на 12-годишна програма от четири последователни проекта, които целят интегриране на колекциите, въвеждане на единен регламент за съхранение, развитие и ползване, а също и дигитализиране на колекционните единици. […]