//Биоразнообразие, биоресурси и екология

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен “доктор” в Институт за гората – БАН

Институтът за гората при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 12.06.2019 г. от 10:00 часа в зала “Акад. Борис Стефанов” на ИГ-БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, гр. София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:  […]

Международен екип учени с българско участие с ново откритие за креватните дървеници

Международен екип от учени от четири континента: Европа, Азия, Северна и Южна Америка, с българско участие, публикува резултатите от проучването на десетки видове дървеници на 16 май 2019 г. Д-р Николай Симов от Националния природонаучен музей на БАН е единственият българин, поканен в екипа учени от 14 научни институции в 10 държави (Аржентина, България, Великобритания, Германия, Малайзия, Мексико, Норвегия, САЩ, Чехия и Чили). […]

Международен екип описва уникален фосил, открит в бирмански кехлибар

Използвайки технологии от последно поколение, българо-германски изследователски екип установи първия фосилен представител на разред Callipodida. Новият, неизвестен на науката вид многоножка с размер едва 8,2 милиметра е открит в кехлибар на възраст 99 милиона години. Новият вид членестоного, живял през кредата заедно с динозаврите, е много по-малък от всички известни представители на групата си и се отличава съществено от всички познати до момента видове, поради което учените го отделят в специално създаденото за него ново семейство и подразред. По времето на периода креда от мезозойската ера, простиращ се отпреди 145 до 70 млн. години, Земята е била населена с различни гиганти – от динозаври до стоножки с размерите на човек. Оказва се, че и тогава е имало място за миниатюрни членестоноги, чийто размер е бил [...]

Открито заседание на научно жури в НПМ – БАН

Националният природонаучен музей при БАН и Научното жури за присъждане на  научната и образователна степен “доктор” съобщават, че на 25 април 2019 г. от 14.00  ч. в Заседателната зала на НПМ-БАН, Цар Освободител 1, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:  “КОНСЕРВАЦИОННО ЗНАЧИМИ ВИДОВЕ ПЕПЕРУДИ (INSECTA: LEPIDOPTERA: MACROLEPIDOPTERA) В БЪЛГАРИЯ. ХАБИТАТНА ПРИВЪРЗАНОСТ, МОДЕЛИ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА НЯКОИ МОДЕЛНИ ВИДОВЕ” на Христина Олегова Христова Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. “Биологически науки”, научна специалност 10614 „Ентомология“ Председател на Научното жури: проф. д-р Здравко Хубенов Членове на Научното жури: проф. дсн Георги Георгиев  – рецензент доц. д.р Алекси Попов  – рецензент доц. д-р Драган Чобанов доц. д-р Стоян Бешков   Материалите [...]

150 дървета за Деня на Земята и 150-годишнината на БАН

Учени и служители на Българската академия на науките поставиха началото на инициативата за засаждане на 150 дървета по повод Деня на Земята и 150-годишнината на БАН. Фиданки от повече от 25 широколистни и иглолистни вида ще бъдат залесени в научния комплекс на БАН на 4-ти км. […]

Нов научноизследователски проект на НПМ – БАН ще проучва безгръбначната фауна на Балканския полуостров

Лесно достъпни интернет базирани платформи, описващи безгръбначните на Балканския полуостров като паяци и бръмбари-късокрилки, разработват учени от Националния природонаучен музей на БАН. В тях ще бъдат събрани и анализирани данни от молекулярни, статистически и морфологични изследвания с цел да се поставят основите на изследванията на безгръбначната фауна на полуострова. Резултатите ще бъдат представени в платформите http://balkan-spiders.com за паяци и http://coleoptera-bulgaria.myspecies.info – за бръмбари-късокрилки. […]