//Информационни и комуникационни науки и технологии

Националната лаборатория по компютърна вирусология и Институтът по отбрана със съвместно сътрудничество

Директорът на Института по отбрана полк. д-р Димитър Кирков и директорът на Националната лаборатория по компютърна вирусология на Българската академия на науките доц. д-р Димитрина Полимирова подписаха на 12.02.2019 г. меморандум за сътрудничество между двете институции. Документът регламентира съвместното участие на експерти и учени в проекти, обучения, семинари и конференции, провеждане на съвместни срещи и дискусии, обмен на данни от национални и международни изследвания и проучвания, както и реализиране на инициативи за подобряване на информираността и повишаване капацитета на научната експертиза на двете организации.

Нова книга на акад. Петър Попиванов и проф. Анжела Славова “Nonlinear Waves: A geometrical Approach”

На 30 януари 2019 г. на заседание на секция „Математика“ при Съюза на учените в България (СУБ) в Дома на учения се проведе премиера на новата книга “Nonlinear Waves:A geometrical Approach” с автори акад. Петър Попиванов и проф. дмн Анжела Славова в реномираното международна издателство „World Scientific“, излязла през 2018 г. Книгата беше представена от акад. Александър Петров. В монографията са изучени много уравнения на математическата физика, възникващи в лазерната оптика, динамика на флуидите или рогови вълни в океаните. Математическият апарат, който се използва в книгата е много разнообразен. За да се илюстрират функционалните, аналитични и геометрични методи за решаването на разглежданите уравнения са приведени много примери на нелинейни диференциални уравнения възникващи в приложенията в механиката и физиката. Получените вълни, имащи разнообразна геометрична структура като [...]

Институтът по математика и информатика представи своите научни постижения

Институтът по математика и информатика (ИМИ) се включи в кампанията „БАН представя своите институти“. В Българската академия на науките бяха демонстрирани някои от най-новите разработки на учените от Института. Математиката и информатиката се превърнаха в мета инфраструктура на всички останали науки и развитието им е важно за цялото общество. Това каза председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски, който е и директор на Института по математика и информатика в периода 2012 – 2016 г. Директорът акад. Веселин Дренски представи научните приоритети на института и обяви, че всяка година учените организират 15 международни и 20 национални научни конференции. Една от специфичните дейности на ИМИ е свързана с прилагането и развитието на изследователския подход на образованието на всички нива и с работата с талантливи млади хора с изявен [...]

Кампания „БАН представя своите институти“ : Институт по математика и информатика

На 14 ноември, сряда, от 14:00 часа в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките (ул. „15 ноември“ №1) ще се състои представяне на Института по математика и информатика в кампанията „БАН представя своите институти“. Във фоайето пред залата ще бъде разположена изложба, посветена на 70-годишнината на Института. В рамките на представянето пред гостите ще бъдат проведени демонстрации на някои от най-новите разработки на учените от Института – специализиран софтуер за въвеждане на данни в Археологическа карта на България за мобилни операционни системи, сериозни образователни игри, онлайн курсове за учители и ученици в рамките на образователната платформа VIVA Cognita, виртуален музей на математиката и информатиката в България, виртуален училищен кабинет, пресъздаване и оценка на заплахите и възможностите на дигиталното общество и др.

Представяне на проект „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“

На 16 октомври  в  зала „Марин Дринов“ на Българска академия на науките се проведе публично представяне на проект  BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“. Проектът  се  финансира  по Оперативна  програма  „Наука  и  образование  за  интелигентен растеж“ 2014-2020. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 29 355 861 лева, от които 24 952 482 лева  са предоставени от Европейския фонд за регионално развитие  и 4 403 379 лева  национално съфинансиране. Над 75% от стойността на проекта е за изграждане на научна инфраструктура. Срокът за изпълнение на проекта е: 3 август 2018 г. - 31 декември 2023 г. Основните дейности са насочени към изграждането на научно-изследователска инфраструктура на най-високо световно ниво. Тя включва ново поколение високопроизводителна изчислителна система (суперкомпютър) с висока енергийна [...]

Осма международна конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство” – DiPP2018

Бургас, 27-29 септември, 2018г. Институтът по математика и информатика при Българска академия на науките, под патронажа на ЮНЕСКО и Областна администрация Бургас и с подкрепата на Национален фонд „Научни изследвания“ (Договор No. ДПМНФ 01/22 27.08.2018), организира Осмата международна конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство“ – DiPP2018. Конференцията е част от събитията, включени в 2018 Европейска година на културното наследство, организирани от Европейската комисия. Конференцията цели да представи иновации, проекти и научни и научно-приложни разработки в областта на цифровото документиране, архивирането, представянето и запазването на световно и национално материално и не-материално културно и научно наследство. Основен фокус е осигуряването на отворен достъп до цифровизирано национално културно и научно наследство и следването на устойчиви политики за продължаващо му цифрово съхранение и опазване. С [...]