//Информационни и комуникационни науки и технологии

Открито заседание на научно жури за защита на дисертационен труд в Института по математика и информатика

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на  10 септември 2018 г. (понеделник) от 14.00  ч. в Мултимедийната зала на Института по математика и информатика, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, София ще се проведе открито  заседание  на   Научното  жури  за  защита  на  дисертационен   труд на тема: “МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛИ В ПОПУЛАЦИОННАТА ДИНАМИКА С ОБОБЩЕНИ ФУНКЦИИ НА РАСТЕЖ” на ТИХОМИР БОГОСЛОВОВ ИВАНОВ задочен докторант в секция “Математическо моделиране и числен анализ” на ИМИ Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика Професионално направление: 4.5. “Математика” Докторска програма:  “Математическо моделиране и приложение на математиката” Научен ръководител: Проф. д-р Нели Димитрова Председател на Научното жури: Доц. д-р Петър Рашков – рецензент Членове на [...]

Започва Лятната изследователска школа по математика и информатика (ЛИШ’18) на Ученическия институт по математика и информатика

От 29 юли до 18 август 2018 г. в Пампорово ще се проведе осемнадесетата Лятна изследователска школа по математика и информатика (ЛИШ’18). Школата се организира ежегодно от Ученическия институт по математика и информатика (УчИМИ) от 2001 г. насам и традиционно привлича талантливи ученици с изявен интерес към математиката, информатиката и информационните технологии. […]

Заседание на научното жури за защита на дисертацията „Безразрушителни методи за оценка свойствата на материалите“ на Десислава Иванова от ИИКТ – БАН

На 28.06.2018 г., от 11:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Безразрушителни методи за оценка свойствата на материалите“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление”, професионално 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“ на Десислава Юлиянова Иванова. Документите по защитата са публикувани на сайта на института. Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидата на място в канцеларията на ИИКТ – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215

Заседание на научното жури за защита на дисертацията „Методи, алгоритми и изчислителни архитектури за откриване на движещи се цели в радиоизображения“ на Панайот Даскалов от ИИКТ – БАН

На 29.06.2018 г., от 13:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Методи, алгоритми и изчислителни архитектури за откриване на движещи се цели в радиоизображения“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика“, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки” на Панайот Пламенов Даскалов. Документите по защитата са публикувани на сайта на института. Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидата на място в канцеларията на ИИКТ – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215

Открито заседание на научно жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” в ИМИ – БАН

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 29 май 2018 г. от 13.30 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:   “ВЪРХУ ГЕОМЕТРИЯТА НА МИНИМАЛНИТЕ ПОВЪРХНИНИ В 4-МЕРНО ЕВКЛИДОВО ПРОСТРАНСТВО ИЛИ ПРОСТРАНСТВО НА МИНКОВСКИ”   на КРАСИМИР БОРИСЛАВОВ КЪНЧЕВ   Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.5. Математика, Докторска програма “Геометрия и топология”     Научни консултанти: Доц. д-р Георги Ганчев Проф. д-р Огнян Касабов Председател на Научното жури: Чл.-кор. Олег Мушкаров Членове на Научното жури: Проф. дмн Манчо Манев [...]

Открито заседание на научно жури в ИИКТ

На 01.06.2018 г., от 14:00 ч., в зала 218 на бл. 25А на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Решаване на конфликтни ситуации с моделиране базирано на агенти“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма “Информатика”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки” на Шпенди Исмаили. Научно жури: проф. д.т.н Иван Димов – ИИКТ – БАН – рецензия чл.-кор. Красимир Атанасов – ИБФБМИ – БАН – рецензия проф. д-р Сотир Сотиров – Бургаски университет – становище доц. д-р Олимпия Роева – ИБФБМИ – БАН – становище проф. д-р Стефка Фиданова (научен ръководител) – становище автореферат Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидата на място в канцеларията [...]