//Нанонауки, нови материали и технологии

Млад учен от ИОХЦФ – БАН с престижната награда по органична химия на името на акад. Иван Юхновски

  Сред четирима  номинирани,  гл. ас. д-р Неда Анастасова от Лаборатория „Структурен органичен анализ“ в ИОХЦФ – БАН беше отличена с награда на ХТМУ на името на акад. Иван Юхновски. Наградата се връчва на „Изявен млад учен в областта на органичната химия“-2019 и е във връзка с научните резултати на д-р Атанасова по синтенза и изследването на нови бензимидазолови производни с цитопротективна и антиоксидантна активност. Д-р Неда Анастасова защити докторската си степен по Фармацевтична химия към Катедра „Органичен синтез и горива” към ХТМУ през 2017 г, София, а от миналата година e главен асистент в лаборатория „Структурен органичен анализ” към ИОХЦФ-БАН. Тя е ръководител на младежки проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ на тема „Разработване на нов клас МАО-B инхибитори с невропротективно действие за лечение [...]

Магията на светлината завладя посетителите на Института по оптически материали и технологии

Институтът по оптически материали и технологии на БАН отвори своите лаборатории на 8 юни и представи експонатите на холографската си изложба пред широката публика. В Деня на отворените врати експертите в ИОМТ споделиха знания и опит за това как се създават нови оптични материали, за технологиите и техните съвременни приложения. Събитието беше посветено и на 150-годишнината на БАН. […]

Повече от 300 учени участваха в четвъртата международна конференция по оползотворяване на природни продукти

Четвъртата международна конференция за оползотворяване на природни продукти: От растенията до аптечната лавица ICNPU-2019  се проведе от 29 май до 1 юни в курортен комплекс Албена. […]

Десета научна сесия „Младите учени в света на полимерите“

Десетата научна сесия „Младите учени в света на полимерите“ се проведе на 6 юни в Института по полимери на БАН. Тя се организира от Института по полимери (ИП-БАН) и се посвещава на 150-годишнината на Академията. […]

Защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор”

Открито заседание за защита на дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор“ на физик Светлана Христова Христова Институтът по физикохимия при БАН и Научното жури за придобиване на научна степен “доктор” съобщават, че на 20.06.2019 г. от 16.00 ч. в залата на бл. 11, ет. 2, на  ул. „Акад. Г. Бончев“, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита  на дисертационен труд на тема „Електрически свойства и антираково действие на цитохром C, адсорбиран върху колоидни частици от монтморилонит“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.2. Химически науки, докторска програма „Физикохимия“ Председател на Научното жури: проф. дхн Елена Милева Научно жури: Акад. Борис Тенчов  – рецензент, проф. дхн Христо Нанев – рецензент, доц. д-р Александър Живков, доц. д-р Стоян Каракашев Материалите по защитата са [...]

Ученици от 18 столични училища участваха в забавните експерименти на Института по катализ на БАН

В деня на отворените врати на Института по катализ на БАН, ученици от 18 столични училища станаха свидетели и участници в забавни химични експерименти и каталитични реакции. Учените от Института бяха подготвили серия от експерименти, които да покажат, че химията не е скучна и сива наука, а може да бъде забавна, интересна и цветна. Това се случи в деня на отворените врати на 3 юни, посветен на 150-годишнината на Българската академия на науките. […]