//Нанонауки, нови материали и технологии

Ученически практики в Института по органична химия с Център по фитохимия

Какви са начините за оползотворяване на отпадъци от индустрията и селското стопанство и как могат да бъдат трансформирани в полезни материали като  адсорбенти за пречистване на води от органични замърсители и катализатори за получаване на водород като алтернативно гориво. Обучението е част от проект, в който ученици от български училища ще вземат пряко участие в провеждането на научни изследвания в лабораториите на Института по органична химия с Център по фитохимия на БАН (ИОХЦФ - БАН). Учените ще запознаят децата с   проблеми, свързани с екологията, алтернативните горива, биомасата и оползотворяването й, получаване на съвременни материали и физикохимични методи за тяхното изследване. Обучението е в рамките на тригодишен международен проект по програма „Хоризонт 2020“ RIS-EIT “Raw Materials Students Internships in East South East Europe (RAISESEE-17167). От българска [...]

Открито заседание на научно жури в ИФТТ – БАН

Институтът по физика на твърдото тяло при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ съобщават, че на 27 март 2019 г. (сряда) от 11.00 часа в зала 300 на ИФТТ - БАН, бул. „Цариградско шосе“ №72, София ще се проведе открито заседание на Научното жури и публична защита на дисертационен труд на тема: „Развитие на флексоелектрооптична виско-еластична спектроскопия за изследване на нематични течнокристални слоеве и капки“ на Лидия Тодорова Попова, докторант на самостоятелна подготовка от ИФТТ - БАН по професионално направление: 4.1. „Физически науки”, докторска програма: „Физика на кондензираната материя“.   Научно жури: Председател на журито: доц. д-р Йордан Георгиев Маринов,  ИФТТ – БАН (становище)   Членове на журито: проф. дфн Вера Господинова Маринова, ИОМТ - БАН (рецензия) доц. д-р [...]

Катя Каменова-Стоянова е носител на наградата „Изявен млад учен в областта на полимерите“ за 2019 г.

Катя Каменова – Стоянова, докторант в Института по полимери – БАН, е носител на наградата на проф. Иван Шопов „Изявен млад учен в областта на полимерите“ за 2019 г. Отличието се присъжда за изследванията й, свързани с нов тип функционални мицели със зададен състав и характеристики за контролирано доставяне на инсулин. Наградата връчиха проф. Иван Шопов и проф. Венко Бешков, председател на Съюза на химиците в България. Церемонията се проведе на 1 март в Института по полимери на тържество по повод 29-ата годишнина на института. Преди шестнадесет години проф. Иван Шопов, бивш директор на Института по полимери и дългогодишен председател на Съюза на химиците в България, учредява със свои средства Национална награда на Съюза на химиците в България „Изявен млад учен в областта на полимерите“. [...]

Публична защита на дисертационен труд в Института по инженерна химия

На 12.03.2019 г. ще се състои публичната защита на проф. д-р Калоян Кирилов Петров на дисертационен труд за придобиване на научна степен „ Доктор на науките “ по професионално направление 4.2 Химически науки . Темата на дисертационният труд е:„Биотехнологично получаване на нискомолекулни продукти“. Публичната защита ще се проведе в залата на Института по инженерна химия – БАН от 14:00 часа.

Българската академия на науките беше домакин на световна инициатива, посветена на жените в химията

Инициативата „Empowering Women in Chemistry: A Global Networking Event“, която събра жени-химици от цял свят, се проведе на 12 февруари „Global Women‘s Breakfast” се организира под егидата на ЮНЕСКО и се посвещава на 100-годишния юбилей на Международния съюз по чиста и приложна химия (IUPAC), 150-годишнината от създаването на Периодичната таблица на химичните елементи от Дмитрий Менделеев и 150-годишнината на Българската академия на науките. […]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор” в ИЕ – БАН

Институтът по електроника при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 13.02.2019 г. (сряда) от 14,00 часа в зала 301  на ИЕ-БАН, бул.“Цариградско шосе” 72, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за  защита на дисертационен труд на тема: „Получаване  и изследване на алуминиди за високотемпературни износоустойчиви приложения” на Стефан Цветанов Вълков, редовен докторант от ИЕ-БАН, по направление 4.1 „Физически науки“, научна специалност „Радиофизика и физическа електроника” Научно жури: Председател на журито: проф. дфн Николай Недялков – ИЕ – БАН (рецензия) Членове на журито: проф. дтн Иван Пършоров –ИМСТЦХА – БАН (рецензия) проф. дфн Иванка Йорданова- ФзФ, СУ „Св.Кл. Охридски” (становище) проф. дфн Петър Петров – ИЕ – БАН (становище) доц. д-р Красимир Темелков - [...]