//Нанонауки, нови материали и технологии

XX Международната конференция и школа по квантова електроника: „Лазерна физика и оптика”

Международна конференция и школа по квантова електроника: „Лазерна физика и оптика” организира Институтът по електроника на Българската академия на науките от 17 до 21 септември 2018 г. в Несебър. Школата се провежда веднъж на две години от 1980 г. и е насочена основно към младите учени и докторанти, работещи в областта на лазерната физика. […]

Млад учен от Института по полимери с отличие от Международния съюз по чиста и приложна химия

Доц. д-р Мария Спасова от Лаборатория Биологично активни полимери към Института по полимери – БАН получи признание и отличие от Международния съюз по чиста и приложна химия (IUPAC) в областта на химическите науки, като представлява химическия елемент антимон (Sb) и беше включена под номер 51 в периодичната система за млади химици (https://iupac.org/100/pt-of-chemist/#group-9). […]

Осма международна програма за обучение на ръководни кадри се проведе в Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) в Дубна

Осмата международна програма за обучение на ръководни кадри „Опитът на ОИЯИ, споделен с представители на страните-членки и на страните партньори (JEMS-8)“ се проведе от 3 – 7 септември 2018 г. в Дубна, Русия. Инициативата се провежда от 2016 г. и има за цел запознаване и споделяне на опит с ръководни кадри от научни и образователни организации на държавите-членки, асоциираните членове и страните партньори с дейността на ОИЯИ. България участва в изграждането на Института още от основаването му през 1956 г. и оттогава е негов член. По покана на Агенцията за ядрено регулиране, представител от страна на Академията беше научният секретар на Направление „Нанонауки, нови материали и технологии“ доц. д-р Оля Стоилова. Освен България, в курса участваха и специалисти от Ботсвана, Египет, Италия, Южноафриканската република и [...]

Шестата европейска конференция по кристален растеж (ECCG6) събира стотици участници от всички континенти

Шестата европейска конференция по кристален растеж (ECCG6) се открива на 16.09.2018 г. Мащабното събитие се организира съвместно от Европейската мрежа за кристален растеж (ENCG) и Института по физикохимия „Акад. Ростислав Каишев“ –БАН, който е с дългогодишни традиции в науката за кристалния растеж. Шестата европейска конференция по кристален растеж е посветена на известния български учен Иван Н. Странски (1897-1979 г.), основател на Катедрата по физикохимия към Софийския университет. Съвместно със своите ученици и съратници, проф. Р. Каишев и проф. Л. Кръстанов, проф. И. Странски развива теоретичните основи на процесите на зародишообразуване и кристален растеж, белязали развитието на тази научна област в средата на миналия век. […]

Международен симпозиум по хетерогенен катализ

В периода 26-29 август 2018 г. се проведе 12тия симпозиум по хетерогенен катализ под мотото „Катализ: двигател на икономиката“. Организатор на събитието е Институт по катализ при Българска академия на науките и Българският каталитичен клуб. Симпозиумът беше открит от Председателя на Организационния комитет чл.-кор. Л. Петров. Приветствие от името на акад. Юлиан Ревалски поднесе чл.-кор. Костадин Ганев. Участваха 138 учени от 26 страни. Изнесени бяха 10 пленарни лекции от изявени учени в областта на катализа. Научната програма включваше 78 устни и 51 постерни доклада. Разисквани бяха проблеми, свързани с методите за получаване, охарактеризиране и изпитания на нови хетерогенни катализатори; каталитични процеси за производство на енергия и химикали от възобновяеми и изкопаеми източници; каталитично отстраняване на замърсители на околната среда, като азотни оксиди, сяра, въглероден оксид, [...]

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в ИФХ-БАН

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 4.2. Химически науки, Физикохимия за нуждите на секция „Фазообразуване, кристални и аморфни материали“ – ИФХ-БАН в Държавен вестник, бр. 25 от 20.03.2018 год. Кандидат: гл. ас. д-р Ивайло Любенов Димитров Материали: Справка приноси • Списък на цитатите • Списък на публикациите • CV Рецензии: доц. д-р Михаил Михайлов проф. д-р Стоян Гуцов Становища: чл.-кор. дхн Димчо Кашчиев проф. дхн Цецка Радева проф. дхн Константин Балашев проф. д-р Росица Николова проф. д-р Емилия Найденова Председател на научното жури: доц. д-р Михаил Михайлов Документите за конкурса са достъпни на:  http://ipc.bas.bg/page/bg/proceduri/akademichni-dlzhnosti/tekuschi-proceduri.php