//Нанонауки, нови материали и технологии

Изложба „Приложение на лазерните технологии: от създаване на нови материали до опазване на паметниците на културата“

Институтът по физика на твърдото тяло отбелязва 46 годишнината от своето създаване с изложба във фоайето пред зала „Марин Дринов“ на БАН. Експозицията е посветена на провежданите изследвания в областта на лазерите и лазерните технологии. Изложбата откри на 15 октомври 2018 г. директорът на института проф. Хассан Шамати, който показа най-важните моменти от развитието на ръководената от него научна организация, а доц. Екатерина Йорданова представи възможностите на използваната фемтосекундна лазерната система, чиито принцип на действие е предложен от таз годишните Нобелови лауреати по физика. Присъстващите на откриването, сред които бяха председателят на Българската академия на науките академик Юлиан Ревалски и зам.-председателят член-кореспондент Константин Хаджииванов, имаха възможността да видят постигнатите научни резултати със съществуващата в Института по физика на твърдото тяло  богата гама от лазерни и [...]

Документална изложба, посветена на 100-годишнината от рождението на академик Любомир Желязков, се откри в БАН

Документална изложба, посветена на 100-годишнината от рождението на акад. Любомир Желязков – химик-органик, основател и директор на Научноизследователския химико-фармацевтичен институт /НИХФИ/, беше открита на 11 октомври 2018 г. от 16 ч. в централната сграда на БАН, ул. „15 ноември” 1. Тя е организирана от Научния архив на БАН и показва документи и снимки от неговата преподавателска дейност, изследователските му занимания и обществената му активност. […]

Открито заседание на научно жури за защита на дисертационен труд в ИФТТ

Институтът по физика на твърдото тяло при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ съобщават, че на 25 октомври 2018 г. (четвъртък) от 11.00 часа в зала 300 на ИФТТ-БАН, бул. „Цариградско шосе“ №72, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: „Изследване на материали с приложение в ортодонтията“, на Ивана Илиевска, редовен докторант от ИФТТ – БАН по професионално направление: 4.1. „Физически науки“, докторска програма: „Физика на кондензираната материя“.   Научно жури: Председател на журито: доц. д-р Ангелина Колева Стоянова-Иванова от ИФТТ – БАН (становище) Членове на журито: акад. дфн Александър Георгиев Петров от ИФТТ – БАН (рецензия) проф. дтн Донка Георгиева Ангелова от ХТМУ – София (рецензия) проф. д-р Борис [...]

7-ми Национален кристалографски симпозиум (2018)

Екип от учени от Българско кристалографско дружество организира и проведе от 3 до 5 октомври 2018 г. 7-ми Национален кристалографски симпозиум (2018) http://www.bgcryst.com/symp18/. Домакин на събитието беше Химикотехнологичен и металургичен университет – София. Симпозиумът беше организиран и проведен с финансовата подкрепа на ФНИ, Договор ДПМНФ 01/37/2018. […]

Открито заседание за защита на дисертационен труд в Института по физикохимия

Открито заседание за защита на дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор“ на химик Александра Стефанова Камушева Институтът по физикохимия - БАН и Научното жури за придобиване на научна степен “доктор” съобщават, че на 16.10.2018 г. от 16.00 ч. в залата на бл. 11, ет. 2, на  ул. „Акад. Г. Бончев“, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита  на дисертационен труд на тема „Синтез и структура на стъклокерамики, получени при имобилизиране на големи количества металургични отпадъци“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.2. Химически науки, докторска програма “Физикохимия” Председател на Научното жури: Доц. д-р Драгомир Тачев – становище; Научно жури: Доц. д-р Рени Йорданова – рецензент, Доц. д-р Ружа Харизанова – рецензент, Проф. д-р Александър Караманов, Проф. д-р Стоян Гуцов Материалите по [...]

Институтът по Електроника участва в Европейската нощ на учените 2018

Европейската нощ на учените, се организира ежегодно и тази година на 28 септември се проведе поредното и издание. REFRESH (Relate, Experience, Find Research Everywhere and SHare) е 20-месечен проект, финансиран от Европейската комисия по дейностите Мария Склодовска-Кюри на програма „Хоризонт 2020“. Тази година, освен в София, различни демонстрационни, творчески и забавни прояви бяха проведени в 13 града и повече от 52 локации. […]