Научно сътрудничество между БАН и Национална академия на науките на Украйна (НАНУ) за периода 2019 – 2021 г.

Във връзка с предстоящо подписване на нов Протокол към Споразумението за научно сътрудничество между БАН и НАНУ за периода 2019 – 2021 г. започва кампания за подаване на нови предложения за съвместни научни проекти с НАНУ за периода 2019-2021 г. Процедурата по внасяне на предложенията за нови проекти се открива на 15 ноември 2018 г. и приключва на 20 декември 2018 г. Документите, които се депозират в отдел МДОПП с придружително писмо (по образец, качен на сайта на БАН) от Директора на института, са: форма “А” (на български език), подписана от директора на института и от ръководителя на проекта, подпечатана от института и с номер на решението на Научния съвет на института, с което се приема проектът; форма “В1” (на английски език или руски език), [...]

СЪОБЩЕНИЕ ОТ УЧРЕДИТЕЛНИЯ НАУЧЕН СЪВЕТ НА ИНСТИТУТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА АТМОСФЕРАТА, КЛИМАТА И ВОДИТЕ НА БАН

Уважаеми колеги – учени, специалисти и членове на научно-помощния персонал на НИМХ-БАН, С решение на Общото събрание на БАН (Протокол № 36/25 септември 2018 г.) се създава ново самостоятелно научно звено в БАН с работно наименование „Институт за изследване на атмосферата, климата и водите“, в което ще се отделят част от дейността, активите и пасивите на сегашния НИМХ - БАН, което ще функционира от 1 януари 2019 г. От 1 януари 2019 г. ще функиционира и НИМХ към МОН. Във връзка със започналата процедура за създаване на ново самостоятелно научно звено към БАН е необходимо учените, специалистите и членовете на научно-помощния персонал на НИМХ - БАН, които искат да работят в него и да останат в БАН, да подадат заявление. Информацията, при пълно запазване на [...]

Управителният съвет на Българска академия на науките Обявява процедура за избор на директор на самостоятелно специализирано звено: Научен архив – БАН

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ Обявява процедура за избор на директор на самостоятелно специализирано звено: Научен архив - БАН Изисквания към кандидатите за директор на Научен архив - БАН: висше образование - магистърска степен /библиотекознание и библиография, архивистика и документалистика или история/, опит в административно-управленска или архивна изследователска дейност /10 години трудов стаж и съществен практически опит в работа с архиви/. Хабилитацията е предимство. Вид работа: постоянна работа. Вид заетост: до 8 часов работен ден на трудов договор. Населено място: гр. София Подборът на кандидатите ще се извърши на два етапа: по документи и събеседване. Документите за участие в процедурата са: заявление до Председателя на БАН, автобиография, програма за развитие на Научния архив на БАН, копие от диплома за висше образование, други документи [...]

2018-11-27T09:48:19+00:00сряда, 31 октомври 2018|Категории: Обяви и конкурси|

Стипендии „Фулбрайт” – възможности за обучение, специализации и изследователска дейност в САЩ

Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН организира семинар за докторантите и младите учени от БАН на тема: Стипендии „Фулбрайт” –  възможности за обучение, специализации и изследователска дейност в САЩ през учебната 2020-21г. Лектор ще е Мария Костова, Българо-американска комисия за образователен обмен “ФУЛБРАЙТ” http://www.fulbright.bg/bg/ Дата на провеждане на семинара: 29 октомври 2018г. (понеделник) Продължителност на семинара: 10.00 – 11.00 часа Място на провеждане на семинара: ул. „Академик Георги Бончев”, блок 26 Б, ет. 2, Център за обучение – БАН (комплекс на БАН, 4-ти км) Повече за семинара: По време на семинара ще се запознаете с полезни възможности за научно и кариерно развитие за докторанти и учени, които предоставят ежегодно стипендии „Фулбрайт”. Ще можете да получите отговор на своите конкретни въпроси от [...]

Центърът за обучение при БАН обявява докторантски конкурс „Най-добра публикация“ във връзка със 150тата годишнина на Българска академия на науките

Условия за кандидатстване в докторантски конкурс „Най-добра публикация“ Към датата на обявяване на конкурса кандидатите трябва да са: зачислени като редовни или задочни докторанти в звено на БАН (представя се заповед за зачисляване); да са отчислени с право на защита, но не по-рано от 01.01.2017г. (представя се решение на НС за отчисляване с право на зщита); защитили са успешно докторска дисертация през 2018г. (протокол от решение на научното жури). Предствя се само една публикация по темата на дисертацията като се посочва ИФ на списанието и ако има забелязани цитирания. Кандидатът излага в рамките на ½ страница основния научен принос отразен в публикацията. Не се допуска двама докторанти да участват с една и съща публикация. Представя се и кратко CV на кандидата. При депозиране на документите [...]

2018-11-27T09:56:24+00:00сряда, 24 октомври 2018|Категории: Обяви и конкурси|Етикети: |

Българска академия на науките обявява свободна длъжност домоуправител на Творчески дом Витоша, гр. София, НП Витоша, местност „Златните мостове”

Българската академия на науките (БАН) е национална автономна организация за научни изследвания, която развива научната си дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции, интереси и приоритети. […]

2018-11-27T10:00:47+00:00четвъртък, 4 октомври 2018|Категории: Обяви и конкурси|