Научна сесия “Младите учени в света на полимерите”

На 6 юни 2019 г. за десети пореден път ще се проведе научна сесия "Младите учени в света на полимерите", организирана от Института по полимери, БАН. Колективът на ИП-БАН има удоволствието да покани всички млади учени, студенти, докторанти и постдокторанти за участие в юбилейното събитие! Сесията е посветена на 150 години БАН. Повече информация можете да намерите на сайта на ИП-БАН (http://polymer.bas.bg) в секция "Новини и събития".

Българската академия на науките (БАН) обявява свободна позиция Главен експерт в група „Обществени поръчки и ремонти“

Българската академия на науките (БАН) обявява свободна позиция Главен експерт в група „Обществени поръчки и ремонти“ в отдел „Управление на собствеността“ в БАН-Администрация ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ: – организира и отговаря за дейността на група „Обществени поръчки и ремонти“ в отдел „Управление на собствеността“; – организира и участва в подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки’; – участва в дейностите по проучване на необходимостта от ново строителство, преустройство, реконструкция и основен ремонт на сградния фонд и инженерната инфраструктура на БАН, в изготвянето на инвестиционните програми и планове на академията и в управлението на инвестиционния процес; – изготвя становища и предложения по въпроси, свързани с ползването, стопанисването и поддръжката на имотите на БАН; ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: – висше образование в [...]

2019-05-10T16:40:33+02:00петък, 10 май 2019 |Категории: Обяви и конкурси|Етикети: |

Кампания за набиране на нови проектни предложения в рамките на Споразумението между БАН и Чешката академия на науките за периода 2020 – 2022 г.

Във връзка с предстоящото подписване на нов Протокол към Споразумението за научно сътрудничество между БАН и ЧАН за периода 2020 – 2022 г. и подготовката на нов Списък от съвместни проекти за мобилност към Протокола, на 1 април 2019 г. започна кампания за набиране на нови проектни предложения. Кампанията приключва на 31 май 2019 г. В отдел „МДОПП“ с придружително писмо (по образец, качен на сайта на БАН) от Директора на института се депозират предложения за нови проекти чрез: - форма “А” (на български език), подписана от директора на института и от ръководителя на проекта, с печат и номер на решението на Научния съвет на института, с което се приема проектът. - форма “В1” (на английски език), подписана и от двете страни (може и по [...]

2019-04-04T09:33:53+02:00четвъртък, 4 април 2019 |Категории: Обяви и конкурси|

Покана за кандидатстване на учени и административни служители за мобилности по програма Еразъм+

Уведомяваме Ви, че е отворена покана за кандидатстване за мобилности с цел изнасяне на лекции (8 ч за седмица) и с цел обучение (административните служители имат предимство). Отпуска се финансиране със средства на ЕК, което има за цел да покрие разходите за пътни, дневни и квартирни. С оглед на финансирането, мобилностите са от 2 до 5 последователни дни без да се броят дните за път. Кандидати със специални потребности имат право на добавка към гранта и тяхната мобилност се насърчава. Периодът на провеждането им е от септември 2019 до септември 2020 г. Препоръчва се мобилностите за започват в неделя и да завършват в следващата събота като при всичи случаи неделя не се счита за работен ден и, съответно, за нея финансиране не се отпуска. Планираната [...]

2019-04-03T14:42:04+02:00сряда, 3 април 2019 |Категории: Обяви и конкурси|Етикети: |

ОС на БАН обявява конкурс за награди за млади учени “Проф. Марин Дринов” и за най-млади учени “Иван. Евстр. Гешов”

Общото събрание на БАН обявява конкурс за: награди за млади учени „Професор Марин Дринов”; награди за най-млади учени „Иван Евстратиев Гешов”, в следните направления: Информационни и комуникационни науки и технологии; Енергийни ресурси и енергийна ефективност; Нанонауки, нови материали и технологии; Биомедицина и качество на живот; Биоразнообразие, биоресурси и екология; Климатични промени, рискове и природни ресурси; Астрономия, космически изследвания и технологии; Културно-историческо наследство и национална идентичност; Човек и общество. В конкурсите могат да участват: кандидатури, издигнати от Научните съвети на институтите и лабораториите при БАН; кандидатури, издигнати от членовете на Общото събрание на БАН; индивидуални кандидатури на млади учени. Кандидатите трябва: да имат образователната степен „магистър” от висше училище; да са работили в БАН през последните две години или да са редовни докторанти в БАН. Кандидатите [...]

Международна конференция  “High-Performance Computing 2019“

От 2 до 6 септември 2019 г. в к.к. „Боровец“  ще се състои международна конференция на тема “ High-Performance Computing 2019“ (HPC 2019). Форумът се организира под патронажа на еврокомисаря Мария Габриел, заместник-министъра на образованието и науката Карина Ангелиева и председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски. Конференцията е посветена на 150-годишнината на БАН. Подробности вижте ТУК