/Обяви по ЗРАСРБ

Три конкурса за заемане на академични длъжности в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН обявява три конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент“ в професионално направление  2.1. Филология, научна специалност Български език за нуждите на Секцията за българска лексикология и лексикография, Секцията по ономастика и Секцията за етнолингвистика и един конкурс за академичната длъжност „главен асистент“ в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Български език за нуждите на Секцията за терминология и терминография. Срокът за подаване на документите е 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в канцеларията на Института, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл.17, ет. 5, ст. 504, тел. 02 872–23–02. Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 36 от 03.05.2019 г.  

Конкурси в Института по обща и неорганична химия

Институтът по обща и неорганична химия при БАН - София, обявява конкурси  за професори - трима, двама по професионално направление 4.2. Химически науки (неорганична химия), един за лаборатория “ Високотемпературни оксидни системи” и един за лаборатория „Интерметалиди и интеркалационни материали”, един по професионално направление 4.2. Химически науки (химична кинетика и катализ) за лаборатория „Реактивност на твърди повърхности”, със срок два месеца от обнародването в „Държавен вестник”; доценти - шестима, двама по професионално направление 4.2. Химически науки (неорганична химия), един за лаборатория “ Високотемпературни оксидни системи” и един за лаборатория  „Интерметалиди и интеркалационни материали”,  двама по професионално направление 4.2. Химически науки (химична кинетика и катализ) за лаборатория „Реактивност на твърди повърхности” и двама по професионално направление  4.2. Химически науки (химия на твърдото тяло), един за лаборатория [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в Институт по електрохимия и енергийни системи

Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 15.05.2019 г. от 11:00 часа в залата на ИЕЕС при БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“, блок 10, III етаж, гр. София, ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема:   “Импедансни изследвания на функционални електрокерамики с приложение за твърдооксидни горивни клетки”    на Ивайло Георгиев Генов, редовен докторант в ИЕЕС при БАН направление 4.2: Химически науки, специалност „Електрохимия (вкл. химични източници на тока)“, код 01.05.14   Научен ръководител: проф. дхн Дария Владикова   Председател на Научното жури: проф. дхн Райчо Райчев (ИЕЕС-БАН) – рецензент   Членове на Научното жури: проф. дхн Мартин Божинов (ХТМУ- София) – рецензент [...]

Открито заседание на научно жури в НПМ – БАН

Националният природонаучен музей при БАН и Научното жури за присъждане на  научната и образователна степен “доктор” съобщават, че на 25 април 2019 г. от 14.00  ч. в Заседателната зала на НПМ-БАН, Цар Освободител 1, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:  “КОНСЕРВАЦИОННО ЗНАЧИМИ ВИДОВЕ ПЕПЕРУДИ (INSECTA: LEPIDOPTERA: MACROLEPIDOPTERA) В БЪЛГАРИЯ. ХАБИТАТНА ПРИВЪРЗАНОСТ, МОДЕЛИ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА НЯКОИ МОДЕЛНИ ВИДОВЕ” на Христина Олегова Христова Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. “Биологически науки”, научна специалност 10614 „Ентомология“ Председател на Научното жури: проф. д-р Здравко Хубенов Членове на Научното жури: проф. дсн Георги Георгиев  – рецензент доц. д.р Алекси Попов  – рецензент доц. д-р Драган Чобанов доц. д-р Стоян Бешков   Материалите [...]

Открито заседание на научно жури за публична защита на дисертационен труд в ИЯИЯЕ – БАН

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 13.05.2019г. (понеделник) от 13:00 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ-БАН, бул.“Цариградско шосе” 72, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за  публична защита на дисертационен труд на тема: «Изследване състоянието на метала от корпус на реактор тип ВВЕР-1000»  на инж. Людмил Николаев Неделчев задочен докторант към ИЯИЯЕ-БАН по професионално направление 5.4.Енергетика (Ядрени реактори)                                                                                                   Състав на [...]

Oткрито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд в Института по математика и информатика

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на  научната степен “доктор на науките” съобщават, че на 15 май 2019 г. от 11.00  ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: “Класификация на дизайни и сродни на тях комбинаторни структури” на СВЕТЛАНА ТОДОРОВА ТОПАЛОВА Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки Научна специалност: Информатика Председател на Научното жури: проф. дмн Петър Бойваленков Членове на Научното жури: проф. дмн Иван Ланджев – рецензент проф. дмн Николай Янков – рецензент проф. д-р Николай Манев – рецензент проф. дмн Стефка [...]