/Обяви по ЗРАСРБ

Защита на докторска дисертация на Бистра Захариева от ИИКТ – БАН

На 26.02.2019 г. от 15 часа, в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Интелигентни методи за анализ на рехабилитационни процеси” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката”, професионално 5.2. “Електротехника, електроника и автоматика” на Бистра Юлиянова Захариева. Материалите са публикувани на сайта на института.  

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор” в ИЕ – БАН

Институтът по електроника при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 13.02.2019 г. (сряда) от 14,00 часа в зала 301  на ИЕ-БАН, бул.“Цариградско шосе” 72, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за  защита на дисертационен труд на тема: „Получаване  и изследване на алуминиди за високотемпературни износоустойчиви приложения” на Стефан Цветанов Вълков, редовен докторант от ИЕ-БАН, по направление 4.1 „Физически науки“, научна специалност „Радиофизика и физическа електроника” Научно жури: Председател на журито: проф. дфн Николай Недялков – ИЕ – БАН (рецензия) Членове на журито: проф. дтн Иван Пършоров –ИМСТЦХА – БАН (рецензия) проф. дфн Иванка Йорданова- ФзФ, СУ „Св.Кл. Охридски” (становище) проф. дфн Петър Петров – ИЕ – БАН (становище) доц. д-р Красимир Темелков - [...]

Публична защита на дисертационен труд в Института за изследване на изкуствата

Институтът за изследване на изкуствата - БАН ще проведе на 05.02.2019 г. от 11 ч. в заседателна зала 1, ул. Кракра 21, публична защита на дисертационния труд Многогласни Богородични песнопения в творчеството на български и руски автори ат средата на ХIХ до края на ХХ век за присъждане на образователната и научна степен доктор на редовната докторантка Росица Илиева Николова с научен ръководител чл.- кор. проф. Светлана Куюмджиева. Рецензенти: доц. д-р Стефка Венкова-Мошева и проф. д-р Юлиан Куюмджиев; членове на научното жури: проф. д-р Анда Палиева, проф. д. н. Марияна Булева, доц. д-р Явор Генов. Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване на ИИИзк, ул. Кракра 21.

Открито заседание за защита на дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор“ на асистент Рени Андреева

Институтът по физикохимия при БАН и Научното жури за придобиване на научна степен “доктор” съобщават, че на 07.02.2019 г. от 16.00 ч. в залата на бл. 11, ет. 2, на  ул. „Акад. Г. Бончев“, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита  на дисертационен труд на тема „Получаване и корозионно  охарактеризиране на конверсионни, несъдържащи Cr6+, защитни покрития върху алуминий“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.2. Химически науки, докторска програма „Електрохимия (вкл. химични източници на ток)” Председател на Научното жури: Проф. д-р Николай Божков – становище; Научно жури: Проф. дхн Райчо Райчев – рецензент, Проф. дхн Асен Гиргинов – рецензент, Доц. д-р Любомир Петков Дхн Димитър Стойчев Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИФХ-БАН и са публикувани на интернет страницата на [...]

2019-01-16T11:54:43+00:00сряда, 16 януари 2019|Категории: Обяви по ЗРАСРБ|

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в Институт по електрохимия и енергийни системи

Институтът по Електрохимия и енергийни системи на БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 31.01.2019 г. от 11.00 часа в залата на ИЕЕС - БАН, ул. Акад. Г. Бончев, блок 10, III етаж, гр. София, ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема: „Синтез и приложение на въглеродни материали в електрокатализата” на ас. Георги Владимиров Пчеларов,  докторант на свободна подготовка в ИЕЕС – БАН по професионално направление „4.2 Химически науки”, научна специалност „Електрохимия (вкл. Химически източници на токa) код: 01.05.14” Научни консултанти: проф. д-р Константин Петров доц. д-р Никола Копринаров (ЦЛСЕНЕИ) Председател на Научното жури: проф. д-р Тамара Петкова Членове на Научното жури:                     проф. д-р дхн Асен Гергинов (ХТМУ) - [...]

Защита на дисертационен труд в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Защитата на дисертационния труд на Константин Владимиров Добрев, редовен докторант в секция „Фотовъзбудими мембрани“ с научен ръководител проф. д-р Антоанета Попова и научен консултант проф. д-р Мая Величкова, на тема „Промени в ефективността на фотосинтетичните процеси в Arabidopsis thaliana в отсъствието на лютеин и при третиране с висок светлинен интензитет“ (Област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление: 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“) ще се състои на 30 януари 2019 г., от 14:00 часа, в заседателната зала в бл. 21, ул. „Акад. Г. Бончев”, Академичен комплекс „4-ти километър“. Председател на Научното жури: проф. д-р Антоанета Попова. Рецензенти: проф. д-р Катя Георгиева и доц. д-р Анелия Добрикова. Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – [...]