/Обяви по ЗРАСРБ

Заседание на научното жури за присъждане на ОНС “доктор” на Венета Христова Христова (Йосифова) от ИИКТ-БАН

На 18.12.2018 г., от 10:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Методи и средства за изследване на енергийната ефективност на сгради и съоръжения“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление”, професионално 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“ на Венета Христова Христова (Йосифова). Научно жури: проф. д-р Тодор Нешков – ТУ – София (рецензия) доц. д-р Любен Клочков – ТУ – София (рецензия) доц. д-р Гочо Славов – ВТУ „Т. Каблешков“ (становище) проф. д.н. Любка Дуковска – ИИКТ – БАН (становище) доц. д-р Владимир Монов – ИИКТ – БАН (становище) Желаещите могат да се [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор на филологическите науки” в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН на проф. д-р Анна Чолева-Димитрова

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН и научното жури за присъждането на научната степен „доктор на филологическите науки” съобщават, че на 17 декември (понеделник) 2018 г. от 11 часа в Големия салон на Института, ул. „Шипченски проход” № 52, бл. 17 ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на тема: „Местни и родови  имена от Царибродско“ на Анна Методиева Чолева-Димитрова, професор д-р от Института за български език при БАН, научна област: 2. Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. Филология Научно жури: Председател на журито: проф. д-р Лучия Стефанова Антонова-Василева - становище Членове на журито: Акад. Михаил Виденов – рецензия; Проф. Иван Кочев – рецензия; Проф. Иван Чобанов – рецензия; Чл.-кор. Емилия Пернишка – становище; Проф. Борис Парашкевов – становище; [...]

2018-12-04T13:27:14+00:00понеделник, 3 декември 2018|Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Рецензии и становища за конкурс за академична длъжност “доцент” в ИЕМПАМ – БАН

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София, обявява рецензиите и становищата за конкурс за академична длъжност "доцент" по научна специалност "Биохимия"(01.06.10) по професионално направление 4.3. Биологични науки с обява в Държавен вестник бр. 57 от 10.07.2018 год. за нуждите на секция "Патология" към ИЕМПАМ - БАН на гл. ас. Иван Ангелов Илиев, доктор Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИЕМПАМ - БАН No.РД-09-55 /05.09.2018г.): Вътрешни членове: проф. Машенка Борисова Димитрова, дб проф. Людмил Пенюв Кирацов, дб проф. Светлозара Любомирова Петкова, дб проф. Маргарита Павлова Габрашанска, дб резервен член: проф. Евгени Пенев Кирацов, дб Външни членове: проф. Румяна Миронова, доктор - ИМБ - БАН проф. Мариела Оджакова, доктор - БФ на СУ проф. Илия Банков, дбн - пенсионер [...]

Рецензии и становища за конкурс за академична длъжност “професор” в ИЕМПАМ – БАН

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София, обявява рецензиите и становищата за конкурс за академична длъжност "професор" по научна специалност "Морфология"(01.06.26) по професионално направление 4.3. Биологични науки с обява в Държавен вестник бр. 57 от 10.07.2018 год. за нуждите на секция "Патология" към ИЕМПАМ - БАН на доц. Радостина Ивайлова Александрова, доктор Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИЕМПАМ - БАН No.РД-09-56 /05.09.2018г.): Вътрешни членове: проф. Нина Недева Атанасова, дбн проф. Машенка Борисова Димитрова, дб проф. Светлозара Любомирова Петкова, дб резервен член: проф. д-р Димитър Стефанова Кадийски, дмн Външни членове: проф. д-р Радка Аргирова, дмн - пенсионер проф. д-р Емил Сапунджиев, двмн - ЛТУ - София проф. д-р Галина Куртева, доктор - СБАЛ по онкология - София [...]

Заседание на научно жури за присъждане на образователна и научна степен “доктор” на Бехрин Ахмедова Шопова

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 20 ноември 2018 г. от 11.00 ч. в зала 19 на ул. „Московска“ 6А ще се проведе открито заседание за защита на дисертационния труд  „Локална музикалнофолклорна култура в селища с турско население от Североизточна България” на Бехрин Ахмедова Шопова, редовен докторант към секция „Етномузикология и етнохореология“, по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство,  научна специалност Музикознание, музикално и танцово изкуство. Научен ръководител: доц. д-р Наталия Рашкова Рецензии: Проф. д. изк. Лозанка Пейчева Проф. д-р Горица Найденова Становища: Доц. д.н. Венета Янкова Доц. д.н. Венцислав Димов Доц. д-р Веселка Тончева Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен  "доктор" съобщават, че на 30.10.2018 г. (вторник) от 14:00 ч., в Зала Левентис (НПМ-БАН), бул. "Цар Освободител" № 1, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: "Оценка и управление на риска при инвазивни видове от род Dreissena във водните басейни на България" (научна специалност "Хидробиология", шифър 01.06.11) на Теодора Ангелова Тричкова докторант на самостоятелна подготовка в отдел "Водни екосистеми", секция "Биоразнообразие и процеси в сладководни екосистеми" Научни консултанти: проф. д-р Здравко Хубенов (НПМ-БАН) доц. д-р Димитър Кожухаров (БФ СУ "Св. Кл. Охридски") Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0884-606-814, [...]

2018-10-17T16:22:20+00:00сряда, 17 октомври 2018|Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |