Silva balcanica

2018-01-16T15:58:06+00:00

Silva balcanica   Silva balcanica се издава от 2001 г., отначало като международна научна поредица, а от 2014 г. – като международно научно списание с две книжки годишно. Идексирано е от Scopus и има импакт ранг (SJR) от 2002 г. насам. Редакционният съвет е съставен от учени и специалисти, работещи в областта на горските науки в страните от Югоизточна, Централна и Източна Европа. Списанието публикува на английски език оригинални резултати с висока академична стойност в отделните направления на науката за гората и горските екосистеми. Приемат се също ръкописи, посветени на иновативни подходи и върхови достижения в областта на горското стопанство, както и критични оценки на статии, свързани с науката за гората. Издават се и допълнителни (извънредни) броеве с материали от научни форуми след предварително рецензиране и оценка на ръкописите, съгласно изискванията на списанието. Silva balcanica има интернет страница на английски език, [...]

Наука за гората

2017-10-28T16:26:42+00:00

Наука за гората   Списание „Наука за гората“ се издава от Института за гората при Българска академия на науките. То има 53 годишна история като академично издание. Научните изследвания в горското стопанство от 1964 г. се публикуват в списание „Горскостопанска наука“, издавано от Академия на селскостопанските науки. След 1988 г. списанието променя своя облик и продължава да се издава като академично списание „Наука за гората“. В него се публикуват резултати от изследвания, свързани с основните научни дейности на Института за гората: проучване структурата, функционирането и адаптирането на горските екосистеми към климатичните промени и други естествени и антропогенни въздействия; разработване на програми за екологосъобразно стопанисване и ползване на горите и продуктите от тях; изучаване на биологичните ресурси и опазването на горската флора и фауна. Списанието публикува статии, резултат от оригинални научни изследвания в областта на биологията и селекцията на горските видове, лесоустройството, [...]