Нови горивни клетки, базирани на химични и микробни процеси

2018-01-13T12:57:41+00:00

Нови горивни клетки, базирани на химични и микробни процеси Настоящият проект е финансиран от ФНИ през 2014 г. и е с продължителност 2 г. В проекта участват още две организации - Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски” и Югозападен университет „Неофит Рилски”, като координатор е Институт по инженерна химия. Проектът има както екологична, така и енергийна насоченост, като използва процеса на пречистване на води, замърсени със силно токсичните сулфиди/сулфити и нитрати, за получаване на енергия в горивни елементи. Сулфидите са отпадък от редица производства, а се съдържат и в редица термални извори, както и в затворени дълбоководни басейни, където се акумулират вследствие натрупването на органични вещества в безкислородна среда и действието на сулфатредуциращи бактерии. Пример за опасно натрупване на сулфиди в затворен басейн е Черно море. Сериозно замърсени с нитрати са битовите отпадъчни води, както и води от [...]

COST Акция MP1305 “Flowing matter”

2018-01-13T12:59:08+00:00

COST Акция MP1305 "Flowing matter” Проектът е насочен към изследвания на материя в движение. Той има за цел подкрепа на научния напредък в три особено активни и перспективни научни раздели: комплексни флуиди, комплексни течения и активна материя. Той обхваща развитие на иновативни числени, експериментални и аналитични средства, както и новаторски методи и подходи към разномащабни задачи с възможно по-широко въздействие върху науката. Проектът стимулира трансфер на ноу-хау и поощрява междудисциплинарно, междусекторно и международно сътрудничество и образование на млади изследователи. Изследванията в ИИХ включват: експериментални изследвания, математическо и CFD моделиране на хидродинамика и масообмен в сложни многофазни потоци в различен тип апарати за провеждане на топло- и масоообмен, насочени към приложения за опазва на околната среда и устойчиво развитие чрез високо ефективни технологии. Още проекти: Цел: Изследване на материя в движение Финансиране: COST Участник от страна [...]

Integrated solutions of thermal energy storage for building applications Innovation & Research

2018-01-13T13:01:01+00:00

Integrated solutions of thermal energy storage for building applications Innovation & Research Проектът представлява комплексна разработка за а повишаване на енергийната ефективност в нови и съществуващи сгради (включително и промишлени обекти) посредством акумулиране на топлина от различни източници в парафинови акумулатори и използване на тази топлина за отопление и други цели, когато източниците не работят. Източниците могат да бъдат от различен тип: отпадна топлина на димни газове от малки и средни отоплителни котли, термопомпи, слънчеви панели и комбинирани. Характерното е, че става дума за оползотворяване на нископотенциална топлина посредством оптимизирана вътрешна интеграция на източниците и консуматорите на топлина, комбинирано с акумулиране  на топлината с цел да разпредели във времето. Предвидено е и създаването на мобилна система от батерии топлинни акумулатори, с което да се осъществява и оптимално разпределение на полезната топлина в пространството – например батерията се зарежда от топлината на [...]

Метод за оценка на ефективността на пренос при интегрирани процеси в биореактор с мембранно разделяне

2018-01-13T13:03:29+00:00

Метод за оценка на ефективността на пренос при интегрирани процеси в биореактор с мембранно разделяне Цел на проекта е фундаментално изследване на хидродинамиката и масообмена в условията на интегрирана (хибридна) система: биореактор с разбъркване, комбиниран с мембранно разделяне. Изследването включва: решения, получени с компютърна хидродинамика (CFD) на различни конфигурации биореактор с вграден или изнесен мембранен модул (плосък или тръбен), както и на комбинация от двете; хидродинамична оптимизация на избрана конфигурация за двуфазна система вкл. влияние на газовата фаза върху профила на скорости и напрежения на повърхността на мембраната; концентрационни профили и анализ на условията от гледна точка на реакционна кинетика и масообмен - математични модели с различно ниво на сложност и коефициенти на масообмен в условията на разбъркване и развиващ се концентрационен поляризационен слой до повърхността на мембраната; метод за оценка на ефективността по ключови параметри, свързващи реакционния с разделителния процес [...]

Bulgarian Chemical Communications

2017-12-07T12:12:59+00:00

Bulgarian Chemical Communications Международно списание, публикуващо на  английски език. Издават се 4 редовни и от 2 до 8 извънредни броя годишно. Списанието има Impact Factor: 0.349. Адрес на редакцията: Институт по инженерна химия при БАН 1113 София ул. Акад Г. Бончев, бл 103 Годишно излизат от печат 4 книжки. Издание на: Институт по инженерна химия Уебсайт: http://www.bcc.bas.bg/ Ел. поща: ichemeng@bas.bg Телефон: (+359) 2 8704227