Списание „Литературна мисъл“

2018-01-10T13:17:09+00:00

Списание „Литературна мисъл“ Национално списание с международна редколегия, излиза в 2/4 книжки годишно. В "Литературна мисъл" се публикуват статии, разглеждащи проблеми от областта на литературната теория, история, критика и компаративистика. Изданието е отворено към културните изследвания, балканистиката и всички сродни хуманитарни дисциплини и проявява специален интерес към гранични области и актуални идеи в хуманитаристиката като цяло. Списанието публикува текстове на български и английски език. Изданието в пълен текст се експонира в Централно- и Източноевропейската онлайн библиотека (C.E.E.O.L.) на адрес:  https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=414. Списание „Литературна мисъл“ е включено в списъка на европейските реферирани списания в хуманитарната област ЕRIH PLUS (European Reference Index for the Humanities), ESF Standing Committee for the Humanities (SCH) и е индексирано в РИНЦ (elibrary.ru). Подобни издания: Адрес на редакцията: Институт за литература при БАН 1113 София ул. "Шипченски проход" 52, бл. 17 Издание на: [...]

Списание „Scripta & e-Scripta“

2018-01-10T13:21:18+00:00

Списание „Scripta & e-Scripta“ Списанието е основано през 2003 г. и излиза веднъж годишно (досега са излезли 17 броя). В него се публикуват резултати от интердисциплинарни изследвания в областта на медиевистиката: средновековната литература, език, история, изкуствознание, както и в полето на компютърната хуманитаристика. Отдава се приоритет на проучвания, прилагащи новаторски подходи в разпространението на текстове, писмените извори и тяхната история, структура и стил на текста, както и на многоаспектни изследвания върху проблеми, гранични за изброените по-горе дисциплини. Поместват се статии и студии, представящи авангардни методи и подходи при създаването на електронни бази данни на славянско културно наследство в Интернет. Изданието в пълен текст се експонира в Централно- и Източноевропейската онлайн библиотека (C.E.E.O.L.) на адрес : https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=953. „Scripta & e-Scripta“ се реферира и индексира в ERIH PLUS, в Улрич (Ulrich's Periodicals Directory), The Bibliographic Information Base in Patristics (BIBP),  в International Medieval [...]

Списание “Стара българска литература”

2018-01-10T13:16:59+00:00

Списание "Стара българска литература" Списанието  е специализирано рецензирано (peer-reviewed) издание с международна редколегия, посветено на средновековната българска литература и култура и нейния византийски и европейски контекст. В списанието се обнародват оригинални литературоведски и интердисциплинарни изследвания по медиевистика, въвеждат се в научно обращение новооткрити и малко познати книжовни паметници, публикуват се отзиви за нови книги, обзори, текуща библиография, представят се състояли се научни форуми и събития. “Старобългарска литература“  излиза от 1979 г. в две книги годишно. В нея се поместват материали на български, руски, английски и немски език с резюмета на английски език. Пълният текст на публикациите се намира в Централно- и Източноевропейската онлайн библиотека (C.E.E.O.L.) на адрес: https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=281 “Старобългарска литература“ се реферира и индексира в ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities), в Slavic Humanities Index (Slavus), в JURN: An academic search-engine indexing millions of free academic articles, chapters and [...]