BYZANTINOBULGARICA

2017-10-16T13:51:04+00:00

BYZANTINOBULGARICA   Изданието е публикувало девет тома от 1961 г. до днес. Международно издание, издавано на основните европейски езици, Подобни издания: Адрес на редакцията: Институт за исторически изследвания при БАН София 1113 Бул. „Шипченски проход”52, бл. 17     Издание на: Институт за исторически изследвания Уебсайт: http://www.ihist.bas.bg/sekcii/Srednovekovie/byzantinobulgarica/BizantionbulgaricaFrS.htm Ел. поща: Телефон:  

„Външни миграции в България, ХIХ-ХХІ в.: историко-демографски, социално-антропологически и етнокултурни аспекти“

2017-09-19T10:38:39+00:00

„Външни миграции в България, ХIХ-ХХІ в.: историко-демографски, социално-антропологически и етнокултурни аспекти“ Проектът се разработва в периода 2015–2017 г. с международно участие на Института за исторически изследвания при БАН и изследователи от хуманитарните и обществените институти на БАН, както и с участието на Института по славянознание към Руската академия на науките, Института по история при Научноизследователския център по хуманитаристика към Унгарската академия на науките и Бизнес колеж „Шандор Векерле” – Будапеща. Ръководител на проекта е доц. д.и.н. Пенка Пейковска. В ерата на глобализацията с оглед на историческата прогностика миналото и настоящето на движението на населението е сред най-актуалните научно-изследователски проблеми. От гледна точка на България като част от Европейския съюз той е свързан с протичането на процеса на европейската интеграция (политическа, икономическа и културна) – това и определя значимостта на неговото изучаване. Целта на проекта е да се интерпретират различни аспекти на [...]

„Свързани истории: Извори за конструиране на историята в Централна и Югоизточна Европа, ХVII-XXI век“

2017-09-19T10:39:50+00:00

„Свързани истории: Извори за конструиране на историята в Централна и Югоизточна Европа, ХVII-XXI век“ Проектът се разработва в периода 2016-2018 г. като съвместна дейност между Института за исторически изследвания към БАН и Института по история при Изследователския център по хуманитаристика към Унгарската академия на науките. Ръководител на проекта от българска страна е проф. д.и.н. Илия Тодев и координатор -доц. д.и.н. Пенка Пейковска. След смяната на системата в Централна и Източна Европа през 1989 историографиите на двата европейски региона се фокусират върху преосмислянето на историческото минало (особено на близкото историческо минало), анализирайки документи от бившите секретни архиви или от архиви с ограничен достъп. Чрез настоящия проект възнамеряваме да извадим на бял свят исторически извори, за чието съществуване историците знаят, но които поради пълната недостъпност или ограничения достъп са останали непознати в детайлите си и които ще хвърлят нова светлина върху съвместното историческо [...]

„Изкуства, литература и власт в контактните зони (Православие и ислям; Православие и Католицизъм). Прославата на властта срещу оспорването на властта“

2017-09-14T20:32:43+00:00

„Изкуства, литература и власт в контактните зони (Православие и ислям; Православие и Католицизъм). Прославата на властта срещу оспорването на властта“ Проектът се разработва в периода 2017-2019 г.  като съвместна дейност между Института за исторически изследвания при БАН и Института по археология и история на изкуството Клуж-Напока, Румънска академия на науките. Ръководители на проекта са проф. д.и.н. Иван Билярски и д-р Чиприан Фиреа. Членове на екипа от българска страна са проф. д.и.н. Илия Илиев (Институт за исторически изследвания-БАН), проф. д.ф.н. Марияна Цибранска (Институт за български език-БАН), д-р Маргарита Куюмджиева (Институт по изкуствознание-БАН), д-р Десислава Найденова (Кирилометодиевски научен център). Изследователският интерес на екипа по проекта е съсредоточен в контактните зони, където различни религии или изповедания се срещат, за да си сътрудничат или да се противопоставят. Изхожда се от разбирането, че каквито и да са конкретнтите исторически отношения между представителите на отделните религии или [...]

Известия на Института за исторически изследвания

2017-09-14T20:41:44+00:00

Известия на Института за исторически изследвания Известия на Института за исторически изследвания е периодичен орган на Института за исторически изследвания към Българската академия на науките. […]