Литературните понятия и техните контексти

2018-01-10T14:04:08+00:00

Литературните понятия и техните контексти Проектът е съвместен с Института за литературни изследвания на Полската академия на науките. Той е фокусиран върху интердисциплинарни проучвания в сфери като антропологични аспекти на литературата, проблеми на поетиката, когнитивни и семиотични проблеми, както и върху актуални социо-културологични проблеми. В рамките на проекта са публикувани сборниците: Memory and Text. Cognitive and Cultural Aspects (2006); Words and Images. Iconicity of the Text (2008); Vision and Cognition. Linguistic, Literary and Cultural Aspects (2011); Resemblance and Difference. The Problem of Identity (2015); The Thing. Cognitive and Cultural Aspects (2017, под печат). Всички те са издания на Издателски център “Боян Пенев“ към Института за литература. Още проекти: Цел: Извършване на интердисциплинарни проучвания Финансиране: ХХХХ Участник от страна на БАН: Институт за литература В партньорство с: Полската академия на науките Уебсайт: [...]

Български модернизъм и постмодернизъм

2018-01-10T14:10:18+00:00

Български модернизъм и постмодернизъм Проектът e наследил, осъвременил и развил дългогодишния проект на Института за литература „Българският модернизъм: мирогледни и естетически позиции, полемики и равносметки”. В неговите рамки периодично се разработват отделни тематични проекти. „Критическото наследство на българския модернизъм” (2005–2009) изследва, снабдява със справочен апарат и публикува в едноименно четиритомно издание манифестните и концептуалните текстове на българския модернизъм (т. 1-3), съпътствани от съвременни изследователски интерпретации (т. 4), като паралелно провежда редица научни форуми върху българската модернистична критика. Финансиран е от Фонд „Научни изследвания”. „Дигитализация и концептуализация на литературното наследство на българския модернизъм” (2012–) е първият опит да се документира и изследва българският литературен модернизъм в пълнота въз основа на неговите периодични издания. Сайтът на проекта представя дигитализираните периодични издания, включващи художествени и критически текстове на българския литературен модернизъм; фотодокументи; справочно-аналитични статии за периодичните издания; историографски изследвания на литературните кръгове; литературоведски интерпретации; доклади [...]

Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти

2018-01-10T14:16:49+00:00

Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти Проектът "Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти" се осъществява в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в периода 2009-2014 г., Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ и е реализиран съвместно с Националния литературен музей и Столичната библиотека. Основната цел на проекта се изразява в реконструкция, систематизация и съхранение чрез дигитализация на непознато и уникално културно наследство, което е от значение за националната и европейската хуманитарна култура и е застрашено от физически разпад. В рамките на проекта са създадени три дигитални центъра: в Института за литература, в Столичната библиотека и в Националния литературен музей. В тях екипът на проекта е дигитализирал архивните фондове на 13 български писатели и поети класици – общо 214000 дигитални копия. Те включват: 156 хиляди архивни единици; 50 хиляди дигитализирани [...]

ЕНЦИКЛОПЕДИЯ „БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ. ЛИТЕРАТУРА. ПЕРИОДИЧЕН ПЕЧАТ. ЛИТЕРАТУРЕН ЖИВОТ. КУЛТУРНИ СРЕДИЩА

2017-12-07T12:17:00+00:00

ЕНЦИКЛОПЕДИЯ „БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ. ЛИТЕРАТУРА. ПЕРИОДИЧЕН ПЕЧАТ. ЛИТЕРАТУРЕН ЖИВОТ. КУЛТУРНИ СРЕДИЩА   ЕНЦИКЛОПЕДИЯ „БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ. ЛИТЕРАТУРА. ПЕРИОДИЧЕН ПЕЧАТ. ЛИТЕРАТУРЕН ЖИВОТ. КУЛТУРНИ СРЕДИЩА. Отг. редактор проф. д.ф.н. Румяна Дамянова. Енциклопедията представя широк поглед към възрожденските културни и литературни процеси. Тя включва статии за възрожденски книжовници и просветители, революционери и политически дейци, за различни жанрове и термини, за видове книжнина, за дарители, меценати и спомоществователи, за издатели, печатари и учители, за български и чуждестранни изследователи на възрожденската литература, за книжовни, театрални, ученически, женски, литературни, печатарски, издателски и пр. кръгове и дружества, за възрожденските периодични издания и книжовни средища – вътрешни и външни (села, градове, манастири), където е имало духовен живот и са съхранени книжовни традиции. Още проекти: Цел: Представяне широк поглед към възрожденските културни и литературни процеси Финансиране: Галерия

РЕПЕРТОАР НА СТАРОБЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА И КНИЖНИНА С КОМПЮТЪРНИ СРЕДСТВА

2017-12-07T12:17:20+00:00

РЕПЕРТОАР НА СТАРОБЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА И КНИЖНИНА С КОМПЮТЪРНИ СРЕДСТВА   РЕПЕРТОАР НА СТАРОБЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА И КНИЖНИНА С КОМПЮТЪРНИ СРЕДСТВА (http://repertorium.obdurodon.org/). Ръководител: проф. д.ф.н. Анисава Милтенова. Единствен по рода си научен проект в световната славистика – обединява археографски, кодикологически, текстологически и значими литературно-исторически данни за оригинални и за преводни средновековни текстове, разпространени в кирилски ръкописи. Репертоарът включва аналитично описание и реални текстове от 161 ръкописа и резултати от тяхното научно изследване(общо описани текстове: 3375; уникални произведения: 1575), придружени от библиография. Приложено е принципно ново методологическо решение на проблема за анализ и представяне на славянските ръкописи в XML формат. Репертоарът дава възможност за бърза и лесна машинна идентификация на отделни текстове и на цели състави от средновековни произведения, за изследване на изворите на текстовете и на типологията на ръкописите. Крайният продукт надхвърля рамките на електронен архив – той дава възможност за преосмисляне на [...]

Списание „Литературна мисъл“

2018-01-10T13:17:09+00:00

Списание „Литературна мисъл“ Национално списание с международна редколегия, излиза в 2/4 книжки годишно. В "Литературна мисъл" се публикуват статии, разглеждащи проблеми от областта на литературната теория, история, критика и компаративистика. Изданието е отворено към културните изследвания, балканистиката и всички сродни хуманитарни дисциплини и проявява специален интерес към гранични области и актуални идеи в хуманитаристиката като цяло. Списанието публикува текстове на български и английски език. Изданието в пълен текст се експонира в Централно- и Източноевропейската онлайн библиотека (C.E.E.O.L.) на адрес:  https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=414. Списание „Литературна мисъл“ е включено в списъка на европейските реферирани списания в хуманитарната област ЕRIH PLUS (European Reference Index for the Humanities), ESF Standing Committee for the Humanities (SCH) и е индексирано в РИНЦ (elibrary.ru). Подобни издания: Адрес на редакцията: Институт за литература при БАН 1113 София ул. "Шипченски проход" 52, бл. 17 Издание на: [...]