/Конкурси за избор на директори на самостоятелни звена на БАН
Конкурси за избор на директори на самостоятелни звена на БАН 2018-01-24T12:19:20+00:00

Директорите на самостоятелните звена в структурата на Българската академия на науките (БАН) се назначават въз основа на решение от Експертна комисия, назначавана за всеки отделен избор с решение на Управителния съвет (УС) на БАН.

За директори на постоянно научно звено в структурата на БАН могат да се кандидатират (съгласно чл. 42 , ал. 1 от Устава на БАН) хабилитирани учени, доктори на науките, член-кореспонденти (дописни членове) или академици (действителни членове), които се назначават въз основа на избор на основна работа в постоянното научно звено.

Обява за избора се публикува в Информационния бюлетин на БАН в следващия брой след решението на Управителния съвет на БАН за обявяване на избора. Копие от обявата се изпраща за информация и разгласяване на научните звена и висши училища в София и страната, осъществяващи дейност с близка проблематика. Обявата за избора съдържа: наименованието на самостоятелното звено, изискване за звание съгласно чл. 42 ал. 1 от Устава на БАН, списък и срок за подаване на необходимите документи. За заемане на длъжността може да се поставят и особени изисквания в зависимост от спецификата на самостоятелното звено, определени от УС.

Документите за участие в процедурата са: молба до УС на БАН, научна автобиография по примерен въпросник, списък на научните трудове, списък на цитатите, списък на патентите и авторските свидетелства, документи за реализирани научно-приложни разработки, копия от дипломите за висше образование, научни степени и академични длъжности, програма на кандидата за управление и развитие на академичното звено, декларация за сътрудничество на структурите на ДС, други документи по преценка на кандидата.

В този раздел ще намерите обявления, свързани с конкурси за директори на самостоятелни звена на Българската академия на науките от 01.01.2018 г. Обявите преди тази дата можете да намерите на стария сайт на БАН.

В Българската академия на науките се извършва научна дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и интереси. Тя участва в развитието на световната наука и съдейства за умножаване на духовните и материалните ценности на нацията.

Обяви, свързани с избор на директори на самостоятелни звена на БАН

Процедура за избор на директор на Национален институт по геофизика, геодезия и география при БАН

Управителният съвет на
Българската академия на науките
открива процедура за избор на директор на Национален
институт по геофизика, геодезия и география при БАН.

(още…)

сряда, 28 март 2018|

Процедура за избор на директор на Институт по металознание, съоръжения и технологии „ Акад. Ангел Балевски “ с Център по хидро- и аеродинамика при БАН

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор
на Института по металознание, съоръжения и технологии „ Акад. Ангел Балевски “ с Център по хидро- и аеродинамика при БАН.

(още…)

понеделник, 12 март 2018|

Избрани директори на Институт за исторически изследвания, Институт по астрономия с НАО, Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей

УС на БАН в свое заседание на 18.01.2018 г. избра:

Доц. д-р Даниел Христов Вачков

Директор на Института за исторически изследвания.

Проф. д-р Евгени Христов Семков

Директор на Института по астрономия с НАО

Доц. д-р Светлозара Любомирова Петкова

Директор на Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей

(още…)

сряда, 24 януари 2018|

Процедура за избор на директор на Института за държавата и правото

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт за държавата и правото.

За директори на постоянно научно звено могат да се кандидатират (съгласно чл. 42 , ал. 1 от Устава на БАН) хабилитирани учени, доктори на науките, член-кореспонденти (дописни членове) или академици (действителни членове), които се назначават въз основа на избор на основна работа в постоянното научно звено.

(още…)

четвъртък, 4 януари 2018|