/Конкурси за избор на директори на самостоятелни звена на БАН
Конкурси за избор на директори на самостоятелни звена на БАН2018-01-24T12:19:20+02:00

Директорите на самостоятелните звена в структурата на Българската академия на науките (БАН) се назначават въз основа на решение от Експертна комисия, назначавана за всеки отделен избор с решение на Управителния съвет (УС) на БАН.

За директори на постоянно научно звено в структурата на БАН могат да се кандидатират (съгласно чл. 42 , ал. 1 от Устава на БАН) хабилитирани учени, доктори на науките, член-кореспонденти (дописни членове) или академици (действителни членове), които се назначават въз основа на избор на основна работа в постоянното научно звено.

Обява за избора се публикува в Информационния бюлетин на БАН в следващия брой след решението на Управителния съвет на БАН за обявяване на избора. Копие от обявата се изпраща за информация и разгласяване на научните звена и висши училища в София и страната, осъществяващи дейност с близка проблематика. Обявата за избора съдържа: наименованието на самостоятелното звено, изискване за звание съгласно чл. 42 ал. 1 от Устава на БАН, списък и срок за подаване на необходимите документи. За заемане на длъжността може да се поставят и особени изисквания в зависимост от спецификата на самостоятелното звено, определени от УС.

Документите за участие в процедурата са: молба до УС на БАН, научна автобиография по примерен въпросник, списък на научните трудове, списък на цитатите, списък на патентите и авторските свидетелства, документи за реализирани научно-приложни разработки, копия от дипломите за висше образование, научни степени и академични длъжности, програма на кандидата за управление и развитие на академичното звено, декларация за сътрудничество на структурите на ДС, други документи по преценка на кандидата.

В този раздел ще намерите обявления, свързани с конкурси за директори на самостоятелни звена на Българската академия на науките от 01.01.2018 г. Обявите преди тази дата можете да намерите на стария сайт на БАН.

В Българската академия на науките се извършва научна дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и интереси. Тя участва в развитието на световната наука и съдейства за умножаване на духовните и материалните ценности на нацията.

Обяви, свързани с избор на директори на самостоятелни звена на БАН

Избрани директори на Институт по биология и имунология на размножаването, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, Национален археологически институт с музей

УС на БАН в свое заседание на 08.11.2018 г. избра:

Проф. дбн Сорен Бохос Хайрабедян
Институт по биология и имунология на размножаването

Доц. д-р Анна Стефанова Ганева
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания

Доц. д-р Христо Димитров Попов
Национален археологически институт с музей

(още…)

понеделник, 12 ноември 2018 |

Процедура за избор на директор на Институт по биофизика и биомедицинско инженерство

Управителният съвет на
Българската академия на науките
открива процедура за избор на директор на
Институт по биофизика и биомедицинско инженерство

(още…)

сряда, 7 ноември 2018 |

Избрани директори на Институт за изследване на обществата и знанието, Институт за изследване на населението и човека, Институт за изследване на изкуствата, Институт за балканистика с Център по тракология

УС на БАН в свое заседание на 31.10.2018 г. избра:

Проф. дфн Веселин Петров Петров
Институт за изследване на обществата и знанието

Проф. д-р Йоланда Константинова Зографова
Институт за изследване на населението и човека

Доц. д-р Емануел Стефанов Мутафов
Институт за изследване на изкуствата

Проф. д-р Румяна Илиева Прешленова
Институт за балканистика с Център по тракология

(още…)

понеделник, 5 ноември 2018 |

Процедура за избор на директор на Институт за атмосферни изследвания, климат и води

Управителният съвет на
Българската академия на науките
открива процедура за избор на директор на
Институт за атмосферни изследвания, климат и води

(още…)

четвъртък, 1 ноември 2018 |

Избрани директори на Институт по молекулярна биология, Институт по роботика, Институт по механика, Институт по информационни и комуникационни технологии

УС на БАН в свое заседание на 25.10.2018 г. избра:

Доц. д-р Ива Угринова Златкова
Институт по молекулярна биология

Доц. д-р Август Йорданов Иванов
Институт по роботика

Доц. д-р Петър Апостолов Джонджоров
Институт по механика

Проф. дмн Галя Младенова Ангелова
Институт по информационни и комуникационни технологии

(още…)

сряда, 31 октомври 2018 |

Избрани директори на Институт по физиология на растенията и генетика, Институт за космически изследвания и технологии, Институт по оптически материали и технологии

УС на БАН в свое заседание на 18.10.2018 г. избра:

Доц. д-р Румяна Димова Василевска – Иванова
Институт по физиология на растенията и генетика

Проф. д-р Румен Дончев Недков
Институт за космически изследвания и технологии

Проф. д-р Цветанка Крумова Бабева
Институт по оптически материали и технологии

(още…)

сряда, 24 октомври 2018 |
Зареди още публикации