Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 4.2. Химически науки, Физикохимия за нуждите на секция „Фазообразуване, кристални и аморфни материали“ – ИФХ-БАН в Държавен вестник, бр. 25 от 20.03.2018 год.

Кандидат: гл. ас. д-р Ивайло Любенов Димитров

Материали:

 • Справка приноси
  • Списък на цитатите
  • Списък на публикациите
  • CV

Рецензии:

 • доц. д-р Михаил Михайлов
 • проф. д-р Стоян Гуцов

Становища:

 • чл.-кор. дхн Димчо Кашчиев
 • проф. дхн Цецка Радева
 • проф. дхн Константин Балашев
 • проф. д-р Росица Николова
 • проф. д-р Емилия Найденова

Председател на научното жури: доц. д-р Михаил Михайлов

Документите за конкурса са достъпни на:  http://ipc.bas.bg/page/bg/proceduri/akademichni-dlzhnosti/tekuschi-proceduri.php