Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.1. Филология, от Кирило-Методиевския научен център при БАН за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“ в Държавен вестник, бр. 8/ 23.01.2018 г.

Кандидат: гл. ас. д-р Мая Василиевна Иванова

Материали:
• Авторска справка за научните приноси
• Цитирания
• Списък на избраните за конкурса публикации
• Списък на всички публикации
• Участия в конференции и симпозиуми
• CV-bg
Рецензии:
• проф. д-р Светлина Николова
• проф. дфн Вася Велинова
Становища:
• проф. д-р Климентина Иванова
• проф. д-р Александер Наумов
• проф. д-р Мажана Кучинска
• доц. дфн Ана Стойкова
• доц. д-р Славия Бърлиева

Председател на научното жури: доц. д-р Славия Бърлиева