Институтът за държавата и правото на БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право за доцент – един, по Конституционно право на Република България за нуждите на секция „Публичноправни науки“, със срок три месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр.18/01.03.2019 г. и на сайта на ИДП http://ipn-bg.org/novini/konkursi-zaemane-akademichna-dlzhnost.html

Документи се приемат в канцеларията на Института, гр. София, ул. „Сердика“ 4, ет. 3, тел. 02/987 4902