На 8 май 2018 г. от 17:00 ч. в зала 19 на Института за етнография и фоклористика с Етнографски музей към БАН (ул. Московска №6А) ще бъдат представени две издания, посветени на културното наследство в миграция. Събитието е насочено както към специализираната научна публика, така и към широката общественост, доколкото разглежданите проблеми и възможните дебати са свързани с личната съдба на всеки българин и с българското общество като цяло.

Колективната монография „Културно наследство в миграция: модели на консолидация и институционализация на българските общности в чужбина“ е резултат от най-мащабното проучване на българските общности по света. Изследването е проведено през 2015–2017 г. в 16 страни в Европа и в САЩ и включва срещи с представители на над 300 организации в над 80 града, където има големи български мигрантски общности.

В книгата са разгледани процесите на конструиране, оценностяване, употреба, предаване в поколенията и популяризиране на културното наследство, мислено като българско. Отделено е внимание на ролята на разнообразните институции, които българските мигранти създават или към които се присъединяват: дружество, училище, църква, танцови и певчески групи, медии, студентски сдружения, библиотеки, клубове и др. Включени са социалните мрежи, семейството и бизнес формите като значими за неформално обучение в култура, опазване на език, обичаи, религия, именна система, образност.