В периода 26-29 август 2018 г. се проведе 12тия симпозиум по хетерогенен катализ под мотото „Катализ: двигател на икономиката“. Организатор на събитието е Институт по катализ при Българска академия на науките и Българският каталитичен клуб. Симпозиумът беше открит от Председателя на Организационния комитет чл.-кор. Л. Петров. Приветствие от името на акад. Юлиан Ревалски поднесе чл.-кор. Костадин Ганев. Участваха 138 учени от 26 страни. Изнесени бяха 10 пленарни лекции от изявени учени в областта на катализа. Научната програма включваше 78 устни и 51 постерни доклада.

Разисквани бяха проблеми, свързани с методите за получаване, охарактеризиране и изпитания на нови хетерогенни катализатори; каталитични процеси за производство на енергия и химикали от възобновяеми и изкопаеми източници; каталитично отстраняване на замърсители на околната среда, като азотни оксиди, сяра, въглероден оксид, въглероден диоксид и органични съединения; фотокатализатори и електрокатализатори за горивни елементи.

Събитието е част от мероприятията, свързани с 35та годишниха от създаването на Института по катализ. Получена беше финансова подкрепа от Фонда за научни изследвания към Министерството на образованието и науката.