/Международна дейност
Международна дейност2018-12-17T17:15:23+00:00

Международна дейност

Българската академия на науките осъществява значителен дял от международното научно сътрудничество на страната. Академията има многогодишни традиционни връзки с чуждестранни научни и образователни организации и реализира активна политика насочена към международно научно партньорство.

Създаденият през 1957 отдел за международно сътрудничество изпълнява административните функции, необходими за множеството разнообразни международни дейности на Академията, които освен това включват и координацията на национални програми и на програми и проекти, в които са включени някои от българските университети. Задачите на Отдела се състоят в подпомагане на международното научно сътрудничество и разширяване перспективите на научноизследователската дейност на БАН чрез осъществяване на възможности за съвместна работа на български и чуждестранни учени.

В Българската академия на науките се извършва научна дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и интереси. Тя участва в развитието на световната наука и съдейства за умножаване на духовните и материалните ценности на нацията.

Административно обслужване

Отдел „Международна дейност, оперативни програми и проекти”

Създаденият през 1957 отдел за международно сътрудничество изпълнява административните функции, необходими за множеството разнообразни международни дейности на Академията, които освен това включват и координацията на национални програми и на програми и проекти, в които са включени някои от българските университети. Задачите на Отдела се състоят в подпомагане на международното научно сътрудничество и разширяване перспективите на научноизследователската дейност на БАН чрез осъществяване на възможности за съвместна работа на български и чуждестранни учени.

В ежедневните дейности на Отдела преобладаващо място заемат осъществяването на обмена по двустранните спогодби на БАН (чийто брой надхвърля 45), административното осигуряване на участието на Академията в рамковите научни програми на Европейския съюз, както и дейности, осигуряващи членството на БАН в международни организации.

Отдел „Международна дейност, оперативни програми и проекти“ разпространява информация сред звената на БАН за сроковете за представяне на проекти, за възможностите за специализации в чужбина, за международните научни награди, за възможностите за участие на млади учени в конференции в чужбина. Отделът изпълнява и дейности, свързани с осигуряването на средства за командировки в чужбина и прием на чужди учени у нас, с осигуряването на визи, настаняване в хотели и транспорт, както и участва в организирането на конференции, лекции, награждавания, презентации и други.

Състав на отдела:

Венета Николова, началник отдел
Референт за Русия, докторантска мобилност „Еразъм“
Тел. 987 74 07, 979 5230
Е-mail: veneta@cu.bas.bg

Томина Галибова, главен експерт
ЕРАЗЪМ координатор – мобилност на учени и служители, договори, входяща мобилност
Референт за Полша, Великобритания, САЩ, Швеция, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн
Тел. 979 5387
Е-mail: tominaglb@cu.bas.bg

Никола Жаблянов, главен експерт
Референт за Италия, Испания, Румъния, Гърция, Сърбия, Македония, Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина, Албания, Китай
Тел. 979 5233
Е-mail: kolio@cu.bas.bg

Пламен Стефанов, старши експерт
Тел. 979 5238
Е-mail: stefanov@cu.bas.bg

Габриела Чупренска, старши експерт
Референт за Чехия, Словакия, Армения, международни организации и европейски програми, координатор на клуб „Научна диаспора“, Национално контактно лице за дейностите Мария Склодовска-Кюри, РП „Хоризонт 2020“ и контактно лице за БАН за мрежата за мобилност EURAXESS
Тел. 979 5241
Е-mail: tchouprenska@cu.bas.bg

Светла Стойчева, младши експерт
Референт за Литва, Латвия, Естония, Австрия, Германия, Франция, Белгия – Валония-Брюксел Интернационал, Япония, Р. Корея, Тайван, Виетнам, Афганистан, Монголия.
Тел. 979 5236
E-mail: stoycheva@cu.bas.bg

Елеонора Миланова, младши експерт
Референт за Белгия – Фламандски фонд за научни изследвания, Украйна, Беларус, Унгария, Египет, Израел, Азербайджан, Грузия, Молдова
Тел. 979 5235
E-mail: milanova@cu.bas.bg

Формуляри

Международно сътрудничество

Двустранно сътрудничество Erasmus+
ИмеРазмерДата на добавяне

Международни програми и инициативи

Завършили програми

  • Седма рамкова програма на Европейския съюз

  • Шеста рамкова програма на Европейския съюз

  • Пета рамкова програма на Европейския съюз

  • Участие на Българската академия на науките в изграждането на Европейското научно пространство

Членство в международни организации

Българската академия на науките, пряко или чрез своите звена, е представител на България в междуправителствени организации, обединяващи политици, изследователи и общественици, работещи за решаването на глобални проблеми.

Академията е член на редица неправителствени организации, които обединяват водещи научни центрове от цял свят съсредоточени върху конкретни научни области.

Двустранни спогодби за сътрудничество и обмен

Българската академия на науките има сключени над 45 двустранни споразумения по механизма ЕБР с международни научни организации.

Административното осигуряване на споразуменията се осъществява от общоакадемичната администрация на БАН, чрез отдел „Международна дейност, оперативни програми и проекти”.

wdt_ID Държава Институция Детайли Свободна квота Изисквания
1 Австрия Австрийска академия на науките Първо подписване: 1977
Актуализирана: 1999
Валидност: подновява се автоматично
Съвместни проекти: няма
Обща квота: няма
няма (for visits to Austria) on invitation by a member of the Austrian Academy
2 Албания Албанска академия на науките Първо подписване: 1990 Актуализирана: 2014 Валидност: безсрочна Съвместни проекти: няма Обща квота: няма двустранно подписани проекти, представени едновременно на двете организации
3 Беларус Национална академия на науките на Беларус Първо подписване: 2002 Актуализирана: 2016 Валидност: 3 години Съвместни проекти: 9 Обща квота: 10 седмици при възможност двустранно подписани проекти, представени едновременно на двете организации
4 Белгия Фонд за научни изследвания на Фландрия Първо подписване: 2000
Валидност: (валидност на проектите: 3 години)
Съвместни проекти: 14
Обща квота: 30 седмици
няма двустранно подписани проекти, представени едновременно в двете организации
5 Белгия Валония-Брюксел-интернасионал /Национален фонд за научни изследвания на френската общност на Белгия Първо подписване: 1994
Актуализиране: всяка година
Валидност: 3 години
Съвместни проекти: 9
Обща квота: 20 седмици
Две стипендии за по 800 евро на месец с продължителност не повече от три месеца и максимум 2-ма души за всяка страна
няма двустранно подписани проекти, представени едновременно на двете организации
7 Естония Естонска академия на науките Първо подписване: 1996
Актуализирана: 2015
Валидност: 3 години
Съвместни проекти: 4
Обща квота: 51 дни
при възможност двустранно подписани проекти, представени едновременно на двете организации
8 Германия Германска научноизследователска общност (ДФГ) Първо подписване: 1973
Актуализирана: 2008
Валидност: безсрочна

няма от февруари 2012 г. се кандидатства по електронен път на сайта на DFG
10 Босна и Херцеговина Академия на науките и изкуствата на Босна и Херцеговина Първо подписване: 2016 Валидност: безсрочна Съвместни проекти: няма няма двустранно подписани проекти, представени едновременно на двете организации
12 Гърция Солунски университет Аристотел Първо подписване: 2006 Валидност: безсрочна Съвместни проекти: 3
Обща квота: 75 дни
при покана и неизползвани дни от общата квота двустранно подписани проекти, представени едновременно в двете организации; покана от чуждестранния партньор
13 Гърция Атински университет Първо подписване: 2010 Валидност: 5 години Съвместни проекти: няма, Споразумението е за обмен на академичен и неакадемичен персонал и докторанти покана от чуждестранния партньор

Новини

Стипендии на Немската служба за академичен обмен (DAAD) за докторанти, млади специалисти и утвърдени учени

сряда, 19 септември 2018|Коментарите са изключени за Стипендии на Немската служба за академичен обмен (DAAD) за докторанти, млади специалисти и утвърдени учени

Немската служба за академичен обмен (DAAD) съвместно с Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ предоставят на български докторанти, млади специалисти и утвърдени учени възможности за финансиране на обучение и изследователска дейност. Повече информация можете [...]

Покана за подаване на предложения за съвместна работа в Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) в Дубна

вторник, 18 септември 2018|Коментарите са изключени за Покана за подаване на предложения за съвместна работа в Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) в Дубна

Във връзка с подготовка на плана за сътрудничество с Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) в Дубна, Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) набира предложения за краткосрочни и дългосрочни (над 3 месеца) командировки на учени и [...]

Преработено издание на български език на Европейския научен кодекс за почтеност на научните изследвания

петък, 13 юли 2018|Коментарите са изключени за Преработено издание на български език на Европейския научен кодекс за почтеност на научните изследвания

Федерацията на всички европейски академии (ALLEA) публикува на български език преработено издание на Европейския научен кодекс за почтеност на научните изследвания. Документът служи на европейската научноизследователска общност като рамка за саморегулиране на всички учени от [...]

Обучение за подготовка на проектни предложения по схемата за индивидуални стипендии от дейностите Мария Склодовска – Кюри

петък, 29 юни 2018|Коментарите са изключени за Обучение за подготовка на проектни предложения по схемата за индивидуални стипендии от дейностите Мария Склодовска – Кюри

На 20 юни 2018 г.  се проведе обучение за подготовка на проектни предложения по схемата за индивидуални стипендии от дейностите Мария Склодовска-Кюри, рамкова програма „Хоризонт 2020“. Обучението беше организирано от националните контактни лица за дейностите [...]

100 години от установяването дипломатически отношения между България и Украйна бяха отбелязани в БАН

вторник, 19 юни 2018|Коментарите са изключени за 100 години от установяването дипломатически отношения между България и Украйна бяха отбелязани в БАН

100 години от установяването дипломатически отношения между България и Украйна бяха отбелязани с Международна научна конференция „България и Украйна в историята на Европа“, която се проведе на 18 и 19 юни 2018 г. в Големия [...]

Антонио Лоприено е новият президент на Федерацията на европейските академии

петък, 18 май 2018|Коментарите са изключени за Антонио Лоприено е новият президент на Федерацията на европейските академии

Проф. Антонио Лоприено е новият президент на Федерацията на европейските академии (ALLEA) за периода 2018 г. – 2021 г. Проф. Лоприено е председател на Швейцарската академия на изкуствата и науките и бивш ректор на Университета [...]

Зареди още публикации