Международна конференция „90 години Институт за гората – за обществото и природата“, организирана по повод 90-годишнината на Института за гората – БАН, събира учени от световно ниво в София от 24 до 26 октомври 2018 г. Основните теми на събитието са свързани с горското стопанство и политика, горска екология, взаимодействието на горите  с околната среда, климата, лесовъдство и управление на горските генетични ресурси, биоразнообразието, здравословно състояние на горите и инвазивните видове, екосистемни услуги, екологичен мониторинг и интердисциплинарни изследвания.

Над 120 световноизвестни учени, сред които 40 чуждестранни експерти и 35 млади учени – студенти, докторанти и пост-докторанти обменят опит и представят резултатите от своята научно-изследователска дейност в областта на горското стопанство, екологията и екосистемните проучвания.

Зам.-председателят на БАН чл.-кор. Костадин Ганев прочете приветствие от името на Председателя на Академията акад. Юлиан Ревалски. В него се поставя акцент върху човешкото влияние върху околната среда и последиците от него за природата и климата. Замърсяването на въздуха, деградацията на почвата и обезлесяването са неразривно преплетени и очертават необходимостта от намиране на решение за цялостен подход за преодоляване на глобалните климатични промени и редуциране на вредните процеси от човешката дейност – се казва в поздравителния адрес.

Директорът доц. Миглена Жиянски също наблегна на ролята на Института за гората като водещ център, който от 90 години насам осъществява научноизследователска и развойна дейност в областта на опазването на околната среда. На сегашния ни научен потенциал дължим над 330 монографии и книги и над 7200 научни и други статии с висока цитируемост – допълни тя.

Почетен знак на Лесотехническия университет връчи ректорът на учебното заведение чл.-кор. Иван Илиев. Той подчерта, че в продължение на девет десетилетия преподавателите от университета работят заедно учените от института, които имат огромен принос за развитието на българските гори и тяхното опазване.

Като знак на благодарност за ползотворното партньорство доц. Жиянски връчи сертификати на директорите на Института за биоразнообразие и екосистемни изследвания, Националния институт по геофизика, геодезия и география, както и на шестте Държавни горски предприятия.