Народното събрание прие годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за 2017 г. Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски представи пред депутатите основни акценти от документа.

И през 2017 година, БАН продължи да изпълнява успешно своята роля на национален научен и експертен център, се посочва в отчета. Публикуваните статии според Web of Science, са 59.4%  спрямо основните изследователски университети в страната, като този процент се поддържа в последните няколко години. От индексираните статии на БАН за 2017 г. над 1/3 са публикувани в списания от най-високата Q1 категория. Това показва, че БАН е значително над средното световното ниво по този показател – 1/4 от световната научна продукция е в първата четвърт (Q1) в ранг листата на специализираните списания.

Във фокуса на вниманието през 2017 г. беше привличането на млади хора, които желаят да се занимават с наука. Много положителна тенденция е финансираната от Министерски съвет с 2 млн. лв.  втора „Програма за подпомагане на млади учени и докторанти“. БАН е учредила две награди за млади учени  на името на проф. Марин Дринов  и  за най-млади учени  на името на Иван Евстратиев Гешов. Те целят да  стимулират талантливите млади изследователи в Академията от различни научни области и да подпомогнат тяхното развитие. През 2017 г.  25 млади учени получиха съответните награди.

С пълния текст на годишния отчет можете да се запознаете на страницата на БАН http://www.bas.bg/за-нас/отчети-на-бан/