/Научни изследвания
Научни изследвания 2018-01-16T13:43:48+00:00

Българската академия на науките (БАН) е най-старата институция в съвременна България, създадена девет години преди възстановяването на българската държавност. Тя е основана на 29 септември (11 октомври) 1869 г. и започва своята дейност като Българско книжовно дружество на 30 септември (12 октомври) 1869 г., въплъщавайки стремленията на множество български родолюбци да равнят своя народ с развитите европейски нации.

Преминала през две световни войни и няколко смени на политически режими, днес Академията е водещата национална организация за научни изследвания, произвеждаща половината от научната продукция в България.

БАН е автономна организация, управлявана в унисон с демократичните принципи. Българската академия на науките получава субсидия от държавния бюджет, която формира около 50% от приходите й. Привлеченото финансиране по договори за научни, научно-приложни изследвания и стопанската дейност генерират останалите 50% от бюджета на Академията.

В Българската академия на науките се извършва научна дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и интереси. Тя участва в развитието на световната наука и съдейства за умножаване на духовните и материалните ценности на нацията.

Научноизследователски направления

Информационни и комуникационни науки и технологии

Енергийни ресурси и енергийна ефективност

Нанонауки, нови материали  и технологии

Биомедицина и качество на живот

Биоразнообразие, биоресурси и екология

Климатични промени, рискове и природни ресурси

Астрономия, космически изследвания и технологии

Културно-историческо наследство и национална идентичност

Човек и общество

Специализирани звена

За ефективно изпълнение на мисията на Българската академия на науките са създадени специализирани общоакадемични помощни звена.

Тяхната  дейност обслужва всички академични звена в структурата на БАН.

0
научни института
0
специализирани звена
48%

48% от научната продукция на България

0
H-index БАН