Биомедицина и качество на живот 2018-01-16T13:52:00+00:00
Научен секретар на направление „Биомедицина и качество на живот”
професор, доктор на биологическите науки

Медикобиологичните изследвания в Българската академия на науките имат многобройни приложения в областта на медицината и здравеопазването. Те са насочени към изясняване на биологичните основи на здравето, на репродуктивните процеси, растежа и стареенето, на причините и развитието на социално значими заболявания.

Проучванията в областта на клетъчната и молекулярна биолиогия, микробиологията, вирусологията и имунологията са свързани с разработване на методи за диагностика, лечение и профилактика с цел подобряване здравословното състояние и качеството на живот на хората. Разработват се биомедицински, биотехнологични, биофармацевтични подходи и продукти за персонализирано лекарствено лечение с цел запазване и повишаване на физическите и интелектуалните възможности на човека.

Създават се методи за микробен биосинтез и биотехнологии за медицината, хранителната индустрия и биоенергетиката и се разработват биоинженерии методи и устройства, които се прилагат в различни клонове на клиниката – кардиологията, онкология, неврологията, ларингологията, спешната медицина и др.

Новини и обяви

Защита на дисертационен труд на АВГУСТИНА КРАСИМИРОВА ДАНАИЛОВА от Институт по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

сряда, 14 февруари 2018|Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд на АВГУСТИНА КРАСИМИРОВА ДАНАИЛОВА от Институт по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Лекции на проф. д-р Анатолий Скальный в Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН

петък, 15 декември 2017|Коментарите са изключени за Лекции на проф. д-р Анатолий Скальный в Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН

Институтът по невробиология – БАН чества 70 години

вторник, 28 ноември 2017|Коментарите са изключени за Институтът по невробиология – БАН чества 70 години

Екип на Института по молекулярна биология – БАН с отличие за изобретение на годината

петък, 10 ноември 2017|Коментарите са изключени за Екип на Института по молекулярна биология – БАН с отличие за изобретение на годината

Министър Красимир Вълчев посети Института по молекулярна биология “Акад. Румен Цанев” на БАН

петък, 3 ноември 2017|Коментарите са изключени за Министър Красимир Вълчев посети Института по молекулярна биология “Акад. Румен Цанев” на БАН

Представяне на образователен модул „Пътят на човека“ в Националния антропологичен музей към ИЕМПАМ – БАН

сряда, 1 ноември 2017|Коментарите са изключени за Представяне на образователен модул „Пътят на човека“ в Националния антропологичен музей към ИЕМПАМ – БАН

Предстоящи събития

Няма предстоящи Събития за момента.

Емил Маноах

Научен секретар на направление „Информационни и комуникационни науки и технологии“

Севдалина Димитрова

Научен секретар на направление „Енергийни ресурси и енергийна ефективност”

Оля Стоилова

Научен секретар на направление „Нанонауки, нови материали и технологии"

Оля Стоилова е доктор по химия (2001 г.), доцент в Института по полимери (2010 г.)

Изследванията на доцент Стоилова са в областите на дизайна на микро- и наноструктурирани хибридни материали от природни и/или синтетични полимери под различна форма – гелове, филми, микро- и наночастици, нановлакна; биосъвместимите, (био)разградими (съ)полимери, полимери с биологична активност и изучаване на връзката структура-свойства; стабилизирането на метални наночастици; микро- и наноструктурираните агрофармацевтични средства, щадящи околната среда.

Съавтор е на глава от книга и на 33 научни публикации (27 с импакт фактор) с над 450 цитирания. Има h-индекс 15. Член е на УС на БАН, Съюза на химиците в България, Българското полимерно дружество, Научния съвет на ИП-БАН.

Доцент Стоилова е избрана за научен секретар на направление “Нанонауки, нови материали и технологии” през 2013 и за втори път през 2016 година.

Нина Атанасова

Научен секретар на направление „Биомедицина и качество на живот”

Димитър Иванов

Научен секретар на направление „Биоразнообразие, биоресурси и екология”

Кристалина Стойкова

Научен секретар на направления „Климатични промени, рискове и природни ресурси” и „Астрономия, космически изследвания и технологии”

Йоана Спасова-Дикова

Научен секретар на направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност”

Ергюл Таир Реджеб

Научен секретар на направление „Човек и общество”