Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей (ИЕМПАМ) провежда комплексни фундаментални и научно-приложни изследвания в областта на хуманната и ветеринарната медицина, в това число морфология, клетъчна биология, патология и антропология, имащи съществена роля при решаване на важни здравни и демографски проблеми. Тематиката на института е уникална за България.

ИЕМПАМ e създаден на 1 юли 2010 г., като приемник на Института по експериментална морфология и антропология с музей и Института по експериментална патология и паразитология. ИЕМПАМ наследява богата история, започнала още в средата на миналия век, (1947 – 1948) когато са основани Институтът по експериментална медицина (ИЕМ) и Институтът по експериментална ветеринарна медицина (ИЕВМ).

Научна дейност:

Дейността на ИЕМПАМ съответства на националните и европейски приоритети „Здраве”, „Безопасност на храни”, „Околна среда”, „Национална идентичност” и „Културно-историческо наследство”.

В областта на експерименталната морфология и патологията се изучават патологични и клинични аспекти на актуални заболявания от заразно, незаразно и паразитно естество. Изследват се регулаторните механизми на клетъчната диференциация и се изяснява патогенезата на различни социално-значими заболявания. Разработват се диагностични методи и се идентифицират биомаркери за дегенеративни, ракови и автоимунни заболявания, инфекции и инфертилитет. В експериментални моделни системи се изучават влиянието на околната среда и начина на живот върху здравето на човека. Осъществява се комплексен подход (in vitro, in vivo и in ovo) за изследване на биологичната активност и безопасността на химични и биологични продукти. Извършва се експертна дейност за нуждите на биотехнологичната промишленост и за диагностика на заболявания по животните, съпроводени с големи стопански загуби.

В областта на антропологията се извършва антропологична и антропогенетична характеристика на населението на България; изяснява се развитието на антропологичните типове по българските земи. Изучават се процесите на акцелерация и децелерация; създават се нормативни показатели за физическо развитие; разработват се антропометрични маркери за диагностика на различни заболявания в съответствие с европейските и национални приоритети „Здраве” и „Околна среда”.

Сред постиженията на учените от ИЕМПАМ трябва да бъдат отбелязани:

 • Създаването на серия от ваксини срещу болести при домашни птици и говеда, съпроводени с големи стопански загуби.
 • Създаването на комплексен подход за оценка на биосъвместимостта на нови материали за костни импланти с приложение в ортопедията и денталната медицина.
 • Разработването на антропометрични нормативи, които осигуряват мониторинг за физическо развитие на подрастващите и биологичния статус на населението от полза за здравни специалисти и диетолози.
 • Изясняването на влиянието на антропогенни замърсители (метали, хормонални дизруптори и др.) върху хемопоезата и репродуктивното здраве на човека.
 • Разработването на нови субстрати за локализиране на ензими с приложение в клиничната практика.
 • Изясняването на етиологията и патогенезата на невродегенеративни (болестта на Алцхаймер, нетрансмисивни и трансмисивни енцефалопатии, мултиплена склероза и др.). и системни автоимунни заболявания.
 • Проследяването на патоморфологичните аспекти на актуални вирусни и бактериални заболявания при домашните и дивите животни.
 • Провеждането на комплексни изследвания върху епидемиологията, клиничните прояви и диагностиката на паразитози при животните и човека.
 • Изследването на системата паразит-гостоприемник като компонент на биомониторинга за замърсяване на околната среда.
 • Развиването на новото направление виртуална антропология – съвременен интердисциплинарен подход за изследвания в биомедицината.

Националният антропологичен музей (НАМ) е уникална научна, образователна и културна институция, в която се извършват и представят оригинални антропологични реконструкции и експонати и се популяризират съвременните антропологични знания с цел да се съхрани националната памет и идентичност в съответствие с приоритетите „Национална идентичност” и „Културно-историческо наследство”. НАМ е водещ национален център в анализа на човешки кости от археологически разкопки. Пътуващият вариант на музея и създадените тематични експозиции популяризират в национален мащаб антропологичните знания.

Институтът издава чрез Академично издателство „Проф. Марин Дринов” поредицата „Acta Morphologica et Anthropologica” – единственото морфологично списание у нас, което е орган на ИЕМПАМ-БАН и Българското анатомично дружество. Реферира се в електронната база данни BIOSIS Previews и по настоящем фигурира под номер 76 в Thomson Reuters Master Journal List. Наскоро се усъвършенства публикационната политика на списанието с оглед предварително оценяване от SCOPUS и преминаване в режим на наблюдаване.

Образователна дейност:

ИЕМПАМ е акредитиран от НАОА за обучение на докторанти по следните програми:

4.3 Биологически науки – Морфология
4.3 Биологически науки – Антропология
4.3 Биологически науки – Биохимия
4.3 Биологически науки – Паразитология и хелминтология
4.3 Биологически науки – Имунология
4.3 Биологически науки – Вирусология
6.4 Ветеринарна медицина – Патология на животните
6.4 Ветеринарна медицина – Паразитология и инвазионни болести при животните и човека

Специалисти от ИЕМПАМ водят лекционни курсове и упражнения към:

 • Център за обучение към БАН
 • Биологически факултет на Софийски университет „Св. Кл. Охридски”
 • Лесотехнически университет – София
 • Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград
 • Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”

Интитутът участва в проектите „Студентски практики” на МОН и обучава специализанти от различни висши учебни заведения. В ИЕМПАМ ежегодно изработват дипломните си работи бакалаври и магистри от СУ ”Св. Кл. Охридски” и се обучават докторанти, пост-докторанти и специализанти от други страни.

ИЕМПАМ организира научни форуми, за представяне на доклади и постери от студенти, докторанти и млади учени. Традиционни са младежката работна среща по биомедицина с международно участие „Експериментална онкология и тъканно инженерство“ и семинарът и лятно училище за студенти и млади учени „Пъстрият свят на биомедицината”.

Образователна дейност се извършва и в Националния антропологичен музей. Там се изнасят беседи, включително на руски и английски език, публични лекции и се посрещат групови посещения на студенти и военнослужещи. В музея се организират и провеждат музейни уроци, а в рамките на Образователната програма за допълващо обучение по история пред ученически групи от гимназиалния курс на средните училища се организират лекции.

Новини

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор” в ИЕМПАМ – БАН

вторник, 9 октомври 2018 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор” в ИЕМПАМ – БАН

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен "доктор" съобщават, че на 24 октомври 2018 г. (сряда) от 14.00 часа в заседателната [...]

VII Национална конференция с международно участие „Mорфологични дни”

сряда, 13 юни 2018 |Коментарите са изключени за VII Национална конференция с международно участие „Mорфологични дни”

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН организира VІІ Национална конференция с международно участие „Морфологични дни“. Научният форум се проведе от 8 до 10 юни 2018 г. в Националния антропологичен музей [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН на Таня Данчева Живкова

вторник, 3 април 2018 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН на Таня Данчева Живкова

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 23 април 2018 г. (понеделник) от 14.30 часа в заседателната [...]

Лекции на проф. д-р Анатолий Скальный в Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН

петък, 15 декември 2017 |Коментарите са изключени за Лекции на проф. д-р Анатолий Скальный в Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН

Проф. д-р Анатолий Викторович Скальный от Държавен университет „П. Г. Демидов”, гр. Ярославъл, Русия ще гостува на Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН. На 18 и 19 декември той ще [...]

Представяне на образователен модул „Пътят на човека“ в Националния антропологичен музей към ИЕМПАМ – БАН

сряда, 1 ноември 2017 |Коментарите са изключени за Представяне на образователен модул „Пътят на човека“ в Националния антропологичен музей към ИЕМПАМ – БАН

В Националния антропологичен музей към Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН беше представено пилотното издание на образователен модул „Пътят на човека“, част от проекта „Учебен музей“. Учениците от 138. СУ [...]

Иновативни изследвания от полза за биомедицината ще извършват 37 млади изследователи

сряда, 18 октомври 2017 |Коментарите са изключени за Иновативни изследвания от полза за биомедицината ще извършват 37 млади изследователи

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей на Българската академия на науките (ИЕМПАМ-БАН) спечели европейско финансиране по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. Проектът е насочен към [...]

Контакти

 • ИЕМПАМ

  ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25, София, 1113

  Национален антропологичен музей

  бул. Цариградско шосе 73, София, 1113

 • (+359 2) 979 23 11, (+359 2) 870 49 21 (музей)
 • (+359 2) 871 01 07, (+359 2) 871 83 75 (музей)
 • iempam@bas.bg

Проекти

Издания