///Институт по биофизика и биомедицинско инженерство
Институт по биофизика и биомедицинско инженерство 2017-11-30T16:01:27+00:00

Институт по биофизика и биомедицинско инженерство

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство е водещ изследователски институт в България в областта на биофизиката, биохимията, клетъчната биология и физиология. Институтът е на челно място в развитието на технологиии за биомедицината в областта на електрофизиологията, двигателната механика, информационните технологии и биологично активните вещества и демонстрира успешен трансфер на технологии към други институти на БАН, университети, клиники и компании.

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство е създаден през 2010 г. чрез сливането на Института по биофизика при БАН и Централна лаборатория по биомедицинско инженерство като техен универсален правоприемник.

Основни постижения на института
 • Прилагане на компютърно симулирани модели за характеризиране на генерирането и разпространението на потенциалите в човешки нервни влакна в норма и в патология със резултати в областта на двигателната и клиничната неврофизиология.
 • Компютърно моделиране на биомеханичната и миоелектрична активност и моделиране на активността на миелинизирани аксони.
 • Идентифициране на нови калориметрични маркери за класификация и диагностика на онкологични заболявания.
 • Електропорация и пренос на ДНК и лекарствени средства в клетката; прилагане на електрохимиотерапията за лечение на кожни тумори.
 • Установена е ролята на фосфолипидния и мастнокиселинния състав на мембраните, на сфинголипидната сигнализация, както и на омега-3 мастните киселини при формирането на домени и поддържнето на латералната организация на мембраните при някои клетъчни патологии. Установен е ефектът на антитуморни липиди върху канцеророгенезата.
 • Разработване на нови биосъвместими полимерни покрития чрез модифициране на повърхностните им свойства и регулиране поведението на клетките и диференциацията им.
 • Теория на обобщените мрежи и интуиционистки размити множества, създаване на програмни системи, използвани в клиничната практика за анализ на данни.
 • Разработване и внедряване в кардиологични клиники на редица системи и модули за анализ на сигнали, характеризиращи сърдечната дейност на човека.
 • Разработване на специализиран софтуер за виртуален скрининг на биологично активни молекули и оценка на токсичните им ефекти с прилагането на компютърно-подпомогнат (in silico) лекарствен дизайн.
 • Изясняване корелацията между структура и функция на тилакоидните мембрани и механизмите на адаптация на фотосинтетичния апарат на цианобактерии, водорасли и висши растения при абиотичен стрес.
Образователна дейност:

Докторантски програми

ИБФБМИ има акредитация за обучение на докторанти по следните програми:

4.3 Биологически науки – Биофизика

4.3 Биологически науки – Физиология на животните и човека

4.6 Информатика и компютърни науки – Информатика

5.2 Електротехника, електроника и автоматика – Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)

5.2 Електротехника, електроника и автоматика – Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката
Лекционни курсове

Специалисти от ИБФБМИ водят лекционни курсове към:

 • Център за обучение към БАН
 • Факултет математика и информатика на СУ „Св. Кл. Охридски”
 • Биологически факултет на Софийски университет „Св. Кл. Охридски”
 • Факултет по химия и фармация, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 • Химикотехнологичен и металургичен университет, София
 • Факултет по технически науки, Университет „Проф. д-р А. Златаров“ – Бургас
 • Технически университет – София
 • Фaкултет по математика и информатика, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Други образователни инициативи:

ИБФБМИ участва активно в проектите „Студентски практики” на МОН и обучава много специализанти от различни висши учебни заведения;
В ИБФБМИ ежегодно изработват дипломните си работи бакалаври и магистри от СУ ”Св. Кл. Охридски”, ТУ-София, ХТМУ-София и др.
В ИБФБМИ се обучават за определени периоди докторанти от други страни.

Новини

Конкурс за главен асистент в секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия“ в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

петък, 20 април 2018|Коментарите са изключени за Конкурс за главен асистент в секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия“ в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН – София обявява конкурс за професор в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“, за [...]

Публикуване на документи във връзка с конкурс за професор в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН с единствен кандидат доц. д-р Весела Кръстева

четвъртък, 29 март 2018|Коментарите са изключени за Публикуване на документи във връзка с конкурс за професор в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН с единствен кандидат доц. д-р Весела Кръстева

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН (ИБФБМИ–БАН) съобщава, че във връзка с конкурса за академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 5. „Технически науки“, професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“, научна [...]

Публикуване на документи във връзка с конкурс за доцент в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН с единствен кандидат гл. ас. д-р Светла Тодинова

понеделник, 12 март 2018|Коментарите са изключени за Публикуване на документи във връзка с конкурс за доцент в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН с единствен кандидат гл. ас. д-р Светла Тодинова

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН (ИБФБМИ–БАН) съобщават, че във връзка с конкурса за академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.3. „Биологически науки“, [...]

Публикуване на документи във връзка с конкурс за доцент в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН с единствен кандидат гл. ас. д-р Вася Атанасова

четвъртък, 8 март 2018|Коментарите са изключени за Публикуване на документи във връзка с конкурс за доцент в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН с единствен кандидат гл. ас. д-р Вася Атанасова

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН (ИБФБМИ–БАН) съобщават, че във връзка с конкурса за академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и [...]

Защита на дисертационен труд на АВГУСТИНА КРАСИМИРОВА ДАНАИЛОВА от Институт по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

сряда, 14 февруари 2018|Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд на АВГУСТИНА КРАСИМИРОВА ДАНАИЛОВА от Институт по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Защитата на дисертационния труд на Августина Красимирова Данаилова, редовен докторант в секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия“, с научни ръководители проф. дбн Стефка Танева и доц. д-р Сашка Крумова, на тема „Калориметрични маркери за диагностика и [...]

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН отбелязва 50 години от създаването си

понеделник, 19 юни 2017|Коментарите са изключени за Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН отбелязва 50 години от създаването си

На 23 юни 2017 г., от 11:00 часа в Големия салон на БАН ще се проведе тържествено събрание по случай 50-годишнината на Института по биофизика и биомедицинско инженерство към Българска академия на науките (ИБФБМИ – [...]

Контакти

 • София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, блок 21

 • (+359) 2 8703607
 • (+359) 2 8723787
 • ibphbme@bio21.bas.bg

Проекти

Издания