Биоразнообразие, биоресурси и екология2018-06-11T15:32:35+00:00

Научноизследователско направление

Биоразнообразие, биоресурси и екология

Димитър Иванов

професор, доктор на биологическите науки
Научен секретар на направление „Биоразнообразие, биоресурси и екология”
Димитър Иванов

Научен секретар на направление „Биоразнообразие, биоресурси и екология”

България е между европейските страни с най-богато биологично разнообразие. Изключително богати са фауната на гръбначни и безгръбначни животни и многообразието от растителни видове спрямо относително малката площ на страната.

Изучаването на биоразнообразието има съществено значение за провеждане на национална политика, основана на знанието в сферата на опазването на природата и развитието на „зелената стратегия” на страната. Разнообразието на флората и фауната ни има значима стойност като биологичен ресурс, важен за поминъка на населението и икономиката на страната. Тяхното устойчиво управление е важно за развитието и повишаването на общественото благосъстояние.

Важно значение за съхранение на биологичното разнообразие на България, за дългосрочното опазване на точно определени растителни и животински видове, както и местата, които обитават, има програмата “Натура 2000”. Съхранената природа означава съхранена почва, води, въздух и природни ресурси. Тя е капитал за развитие на успешен бизнес – екотуризъм, биоземеделие, устойчиво горско стопанство.

Новини и обяви

Акцент върху екосистемите и екосистемните услуги по повод Mеждународния ден на биологичното разнообразие 22 май

сряда, 23 май 2018|Коментарите са изключени за Акцент върху екосистемите и екосистемните услуги по повод Mеждународния ден на биологичното разнообразие 22 май

Предстоящи събития

Няма предстоящи Събития за момента.