Биоразнообразие, биоресурси и екология 2018-01-23T12:03:45+00:00

Научноизследователско направление

Биоразнообразие, биоресурси и екология

Научен секретар на направление „Биоразнообразие, биоресурси и екология”
професор, доктор на биологическите науки

България е между европейските страни с най-богато биологично разнообразие. Изключително богати са фауната на гръбначни и безгръбначни животни и многообразието от растителни видове спрямо относително малката площ на страната.

Изучаването на биоразнообразието има съществено значение за провеждане на национална политика, основана на знанието в сферата на опазването на природата и развитието на „зелената стратегия” на страната. Разнообразието на флората и фауната ни има значима стойност като биологичен ресурс, важен за поминъка на населението и икономиката на страната. Тяхното устойчиво управление е важно за развитието и повишаването на общественото благосъстояние.

Важно значение за съхранение на биологичното разнообразие на България, за дългосрочното опазване на точно определени растителни и животински видове, както и местата, които обитават, има програмата “Натура 2000”. Съхранената природа означава съхранена почва, води, въздух и природни ресурси. Тя е капитал за развитие на успешен бизнес – екотуризъм, биоземеделие, устойчиво горско стопанство.

Новини и обяви

Български ученици с отличие на Европейското състезание за природни науки и технологии за млади учени

вторник, 13 март 2018|Коментарите са изключени за Български ученици с отличие на Европейското състезание за природни науки и технологии за млади учени

Националният природонаучен музей – БАН участва в първото издание на Салона на музеите

четвъртък, 8 март 2018|Коментарите са изключени за Националният природонаучен музей – БАН участва в първото издание на Салона на музеите

Проф. Параскева Михайлова с отличителен знак за заслуги към БАН

вторник, 23 януари 2018|Коментарите са изключени за Проф. Параскева Михайлова с отличителен знак за заслуги към БАН

Националният природонаучен музей представя изложбата „Вековните гори на България и техните обитатели”

сряда, 17 януари 2018|Коментарите са изключени за Националният природонаучен музей представя изложбата „Вековните гори на България и техните обитатели”

Излезе брой първи на електронното списание на Националния природонаучен музей

вторник, 9 януари 2018|Коментарите са изключени за Излезе брой първи на електронното списание на Националния природонаучен музей

„Есенни срещи с растенията“ в Ботаническата градина на БАН

сряда, 11 октомври 2017|Коментарите са изключени за „Есенни срещи с растенията“ в Ботаническата градина на БАН

Предстоящи събития

Емил Маноах

Научен секретар на направление „Информационни и комуникационни науки и технологии“

Севдалина Димитрова

Научен секретар на направление „Енергийни ресурси и енергийна ефективност”

Оля Стоилова

Научен секретар на направление „Нанонауки, нови материали и технологии"

Оля Стоилова е доктор по химия (2001 г.), доцент в Института по полимери (2010 г.)

Изследванията на доцент Стоилова са в областите на дизайна на микро- и наноструктурирани хибридни материали от природни и/или синтетични полимери под различна форма – гелове, филми, микро- и наночастици, нановлакна; биосъвместимите, (био)разградими (съ)полимери, полимери с биологична активност и изучаване на връзката структура-свойства; стабилизирането на метални наночастици; микро- и наноструктурираните агрофармацевтични средства, щадящи околната среда.

Съавтор е на глава от книга и на 33 научни публикации (27 с импакт фактор) с над 450 цитирания. Има h-индекс 15. Член е на УС на БАН, Съюза на химиците в България, Българското полимерно дружество, Научния съвет на ИП-БАН.

Доцент Стоилова е избрана за научен секретар на направление “Нанонауки, нови материали и технологии” през 2013 и за втори път през 2016 година.

Нина Атанасова

Научен секретар на направление „Биомедицина и качество на живот”

Димитър Иванов

Научен секретар на направление „Биоразнообразие, биоресурси и екология”

Кристалина Стойкова

Научен секретар на направления „Климатични промени, рискове и природни ресурси” и „Астрономия, космически изследвания и технологии”

Йоана Спасова-Дикова

Научен секретар на направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност”

Ергюл Таир Реджеб

Научен секретар на направление „Човек и общество”