Биоразнообразие, биоресурси и екология2018-11-12T13:24:30+00:00

Научноизследователско направление

Биоразнообразие, биоресурси и екология

Димитър Иванов

професор, доктор на биологическите науки
Научен секретар на направление „Биоразнообразие, биоресурси и екология”
Димитър Иванов

Научен секретар на направление „Биоразнообразие, биоресурси и екология”

България е между европейските страни с най-богато биологично разнообразие. Изключително богати са фауната на гръбначни и безгръбначни животни и многообразието от растителни видове спрямо относително малката площ на страната.

Изучаването на биоразнообразието има съществено значение за провеждане на национална политика, основана на знанието в сферата на опазването на природата и развитието на „зелената стратегия” на страната. Разнообразието на флората и фауната ни има значима стойност като биологичен ресурс, важен за поминъка на населението и икономиката на страната. Тяхното устойчиво управление е важно за развитието и повишаването на общественото благосъстояние.

Важно значение за съхранение на биологичното разнообразие на България, за дългосрочното опазване на точно определени растителни и животински видове, както и местата, които обитават, има програмата “Натура 2000”. Съхранената природа означава съхранена почва, води, въздух и природни ресурси. Тя е капитал за развитие на успешен бизнес – екотуризъм, биоземеделие, устойчиво горско стопанство.

Новини и обяви

Българската академия на науките участва във Втория международен симпозиум за проучването и опазването на чакала

вторник, 11 декември 2018|Коментарите са изключени за Българската академия на науките участва във Втория международен симпозиум за проучването и опазването на чакала

Международна конференция, организирана по повод 90-годишнината на Института за гората – БАН, събира учени от световно ниво

сряда, 24 октомври 2018|Коментарите са изключени за Международна конференция, организирана по повод 90-годишнината на Института за гората – БАН, събира учени от световно ниво

Институтът за гората отбелязва 90-годишнината от основаването си с международна конференция

вторник, 25 септември 2018|Коментарите са изключени за Институтът за гората отбелязва 90-годишнината от основаването си с международна конференция

Предстоящи събития

Няма предстоящи Събития за момента.