Институт за гората

Институтът за гората провежда фундаментални и научно-приложни изследвания в горските екосистеми и създава теоретична основа за практически решения по отношение на лесовъдски системи за стопанисване, горски генетични ресурси, опазване на горите, защита от ерозия и наводнения, както и подпомагане формирането на политики и законодателство по опазване на горите и природата.

Институтът провежда обучение на докторанти, организира курсове за повишаване на квалификацията на специалисти в областта на екологията и горското стопанство. Широко е застъпена експертната дейност на учени като консултанти, рецензенти и експерти в различни проблемни и експертни съвети. Притежава развита научна инфраструктура: лаборатории със съвременна научна апаратура, опитни бази, стационарни обекти, мониторингова мрежа, информационен център и библиотека. Популяризирането на научните резултати става чрез издаването на 2 научни списания, организиране и провеждане на научни конференции, симпозиуми и семинари.

Институтът за гората е създаден през 1928 г. като „Служба по горско опитно дело“ към Министерство на земеделието и държавните имоти, а от 1954 г. е включен в структурата на Българска Академия на науките. В Института са работили водещи учени със значителни постижения в лесобиологията: академиците Борис Стефанов, Петко Д. Петков, Мако Даков, член-кореспондентите Васил Стоянов, Никола Пенев, Боян Роснев, професорите Асен Биолчев, Боян Захариев, Илия Радков, Марин Маринов, Симеон Недялков, Иван Раев и други.

Институтът за гората участва в международни изследвания на Европейския съюз – Рамкови програми, “INCO-Copernicus”, “Leonardo da Vinci“, EUFORGEN (European Forest Genetic Resources Programme), COST ( European Cooperation in Science and Technology), EFI (European Forest Institute); на IUFRO (International Union of Forestry Research Organizations), FAO (Food and Agricultural Organization), UNEP (United Nations Environmental Programme), SCOPE (Scientific Committee on Problems of the Environment), IUBS (International Union of Biological Sciences), както и на двустранно сътрудничество с европейски, американски и азиатски научни звена.

Образователна дейност

Институтът е акредитиран за обучение на докторанти, както следва:

  • Област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство по научна специалност Почвознание.
  • Област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, Професионално направление 6.5. Горско стопанство, по научни те специалности: Горски култури, селекция и семепроизводство; Лесовъдство (вкл. Дендрология); Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите; Лесоустройство и таксация.
  • Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, по научна специалност Екология и опазване на екосистемите.

Учени от института участват в създаването на специализирания курс “Устойчиво управление на горите в България” към Център за обучение на БАН. 

Новини

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен “доктор” в Институт за гората – БАН

четвъртък, 23 май 2019 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен “доктор” в Институт за гората – БАН

Институтът за гората при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 12.06.2019 г. от 10:00 часа в зала “Акад. Борис Стефанов” на ИГ-БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, [...]

90 години от създаването на Института за гората на БАН

петък, 30 ноември 2018 |Коментарите са изключени за 90 години от създаването на Института за гората на БАН

Тържествено честване по повод 90 години от създаването на Института за гората на Българската академия на науките (ИГ–БАН) се проведе на 30 ноември 2018 г. в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН. Събитието е последно [...]

Международна конференция, организирана по повод 90-годишнината на Института за гората – БАН, събира учени от световно ниво

сряда, 24 октомври 2018 |Коментарите са изключени за Международна конференция, организирана по повод 90-годишнината на Института за гората – БАН, събира учени от световно ниво

Международна конференция „90 години Институт за гората – за обществото и природата“, организирана по повод 90-годишнината на Института за гората – БАН, събира учени от световно ниво в София от 24 до 26 октомври 2018 [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ на Елена Борисова Недкова

петък, 5 октомври 2018 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ на Елена Борисова Недкова

Институтът за гората при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” съобщават, че на 30 октомври 2018 г. от 10:30 ч. в зала „акад. Борис Стефанов“ на Института, бул. „Св. [...]

Институтът за гората отбелязва 90-годишнината от основаването си с международна конференция

вторник, 25 септември 2018 |Коментарите са изключени за Институтът за гората отбелязва 90-годишнината от основаването си с международна конференция

Институтът за гората – БАН отбелязва своята 90-годишнина с юбилейна международна конференция „90 години Институт за гората – за обществото и природата“. Тя ще се проведе в София от 24 до 26 октомври 2018 г. [...]

Подобряване на условията за живот и работа в градовете обсъдиха учени

вторник, 24 април 2018 |Коментарите са изключени за Подобряване на условията за живот и работа в градовете обсъдиха учени

Биоразнообразието в градска среда обсъдиха учени от България и Европа на международна научно-приложна конференция, която се проведе в Големия салон на БАН. Събитието беше организирано от Института за гората – БАН в рамките на проект [...]

Контакти

  • бул. „Св. Климент Охридски“ 132, София, п.к. 1756

  • (+359) 2 9620447
  • (+359) 2 9620447
  • forestin@bas.bg

Проекти

Издания