Енергийни ресурси и енергийна ефективност 2018-01-10T10:58:58+00:00

Научноизследователско направление

Енергийни ресурси и енергийна ефективност

Институти и академични специализирани звена
Научен секретар на направление „Енергийни ресурси и енергийна ефективност”
професор, доктор на физическите науки

Проблемите на енергетиката, на създаването и приложението на възобновяеми енергийни източници и повишаването на ефективността на използване на конвенционалните енергийни ресурси имат централно място в научно-приложните изследвания в Българската академия на науките.

Изследователската дейност е свързана с научното обслужване и осигуряването на ядрената енергетика и безопасността на АЕЦ „Козлодуй”, с ядрените технологии в промишлеността, медицината и националната сигурност, с предотвратяване на нелегалния трафик на радиоактивни материали.

В съответствие с приоритетите и дългосрочните енергийни интереси на България се разработват технологични процеси и материали и се създават елементи и прибори за използване на слънчевата енергия в бита и индустрията и за оптимизация на индустриалното производство на електроенергия чрез преобразуването на слънчевата енергия в електрическа.

Продължава развитието на българската школа в областта на електрохимичните източници на ток – батерии и акумулатори, както и в областта на водородната енергия и горивните елементи.

Област на особен интерес са химичните технологии, фокусирани върху разработването на инженерни решения за “зелени” и безотпадни технологии, интегрирано управление на битови, промишлени и опасни отпадъци и използването им като суровинни източници.

За периода 2014-2016 звената от направлението са привлекли над 2.1 млн. евро по програмата за научни изследвания на ЕС – Хоризонт 2020. Общо привлеченото финансиране за 2016 г.  по договори за научни разработки е 2.5 млн. лева.

Новини и обяви

Институтът по органична химия с Център по фитохимия – БАН представя научния си капацитет и инфраструктура

понеделник, 13 ноември 2017|Коментарите са изключени за Институтът по органична химия с Център по фитохимия – БАН представя научния си капацитет и инфраструктура

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика – БАН чества своята 45-годишнина

вторник, 24 октомври 2017|Коментарите са изключени за Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика – БАН чества своята 45-годишнина

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика – БАН чества своята 45-годишнина

понеделник, 23 октомври 2017|Коментарите са изключени за Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика – БАН чества своята 45-годишнина

Представители на Обединена технологична инициатива „Горивни клетки и водород“ към ЕК се срещнаха с български учени

сряда, 18 октомври 2017|Коментарите са изключени за Представители на Обединена технологична инициатива „Горивни клетки и водород“ към ЕК се срещнаха с български учени

Проект на Института по инженерна химия – БАН спечели финансиране по програма „Хоризонт 2020“

петък, 6 октомври 2017|Коментарите са изключени за Проект на Института по инженерна химия – БАН спечели финансиране по програма „Хоризонт 2020“

Международна школа по ядрена физика и приложения събира учени от осем държави

сряда, 13 септември 2017|Коментарите са изключени за Международна школа по ядрена физика и приложения събира учени от осем държави

Предстоящи събития

Няма предстоящи Събития за момента.

Емил Маноах

Научен секретар на направление „Информационни и комуникационни науки и технологии“

Севдалина Димитрова

Научен секретар на направление „Енергийни ресурси и енергийна ефективност”

Оля Стоилова

Научен секретар на направление „Нанонауки, нови материали и технологии"

Оля Стоилова е доктор по химия (2001 г.), доцент в Института по полимери (2010 г.)

Изследванията на доцент Стоилова са в областите на дизайна на микро- и наноструктурирани хибридни материали от природни и/или синтетични полимери под различна форма – гелове, филми, микро- и наночастици, нановлакна; биосъвместимите, (био)разградими (съ)полимери, полимери с биологична активност и изучаване на връзката структура-свойства; стабилизирането на метални наночастици; микро- и наноструктурираните агрофармацевтични средства, щадящи околната среда.

Съавтор е на глава от книга и на 33 научни публикации (27 с импакт фактор) с над 450 цитирания. Има h-индекс 15. Член е на УС на БАН, Съюза на химиците в България, Българското полимерно дружество, Научния съвет на ИП-БАН.

Доцент Стоилова е избрана за научен секретар на направление „Нанонауки, нови материали и технологии“ през 2013 и за втори път през 2016 година.

Нина Атанасова

Научен секретар на направление „Биомедицина и качество на живот”

Димитър Иванов

Научен секретар на направление „Биоразнообразие, биоресурси и екология”

Кристалина Стойкова

Научен секретар на направления „Климатични промени, рискове и природни ресурси” и „Астрономия, космически изследвания и технологии”

Йоана Спасова-Дикова

Научен секретар на направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност”

Ергюл Таир Реджеб

Научен секретар на направление „Човек и общество”