Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при Българската академия на науките е основан през 1972 г., като е наследил основната част от дейността на бившия Физически институт с Атомна научно-експериментална база (ФИ с АНЕБ) при БАН.

ИЯИЯЕ е най-големият комплексен център в България за научни и приложни изследвания в областта на ядрената физика и ядрените технологии. В него се разработват както фундаментални научни проблеми, така и приложни задачи по изпълнение на важни национални програми.

В ИЯИЯЕ са работили и са обучавали млади специалисти бележити физици като Елисавета Карамихайлова, Рашко Зайков, Христо Христов, Желю Желев, Иван Желязков, Павел Марков, Никифор Кашукеев, Емил Наджаков, Венцеслав Андрейчев и други. Институтът събира на едно място учени по теоретична и математическа физика, ядрена физика, физика на високите енергии и астрофизика, реакторна и неутронна физика, мониторинг и екологични изследвания. По брой на публикации и цитирания ИЯИЯЕ е сред водещите академични организации в България.  ИЯИЯЕ е изграден авторитет в международната научна общност, благодарение на дългогодишния опит на учените, високото качество на научните резултати и активното сътрудничество с водещи чуждестранни институти.

Научна дейност

Традиционни за института са следните научни направления:

 • Теория на елементарните частици, теория на струните, теория на ядрото, солитонни взаимодействия и квантови явления.
 • Експериментална физика на елементарните частици и ядрените реакции, структура на атомните ядра, космични лъчи и гама-астрофизика при ствръхвисоки енергии;
 • Физика на високите енергии;
 • Реакции и сеченията им при взаимодействия с неутрони, физика на делението;
 • Реакторна физика, ядрена енергетика, оптимизация и безопасност на атомните реактори;
 • Дозиметрия и радиационна безопасност;
 • Наблюдение и контрол на околната среда, радиоекология;
 • Радиохимия, анализ на материали, развитие и производство на радиоактивни препарати;
 • Ядрени и неутронни методи за изследване на материали, производство на ядрени прибори.

ИЯИЯЕ се стреми към приложение на научните постижения в полза на обществото. Изградено е тясно сътрудничество с колегите от АЕЦ „Козлодуй“. Извършва се оперативната дейност по дозиметричен контрол и работа с йонизиращи лъчения.

През 90-те години едно от звената на ИЯИЯЕ постави началото на единственото за страната хранилище за радиоактивни отпадъци, като по този начин баха положени основите за решаване на важен проблем за обществото: радиоекологията. Бяха построени специализирани сгради в района на село Нови хан, недалеч от София, оборудвани с необходимата техника и методи за погребване на такива отпадъци. През 2006 г. с решение на МС Постоянното хранилище за радиоактивни отпадъци в Нови хан, реконструирано и модернизирано в съответствие със съвременните международно приети стандарти, бе предадено на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“. Независимо от това ИЯИЯЕ и досега поддържа активни научни контакти с него и оказва необходимата високопрофесионална подкрепа на дейността му.

Изграждането на Националния циклотронен център, започнало след 2015 г., е ключов инфраструктурен и научен проект за областта на ядрените изследвания и ядрената енергетика. Целите на този проект са: активна подкрепа за развитието на нуклеарната медицина в България и в страните от Балканския полуостров; базова подготовка на бъдещи специалисти както за АЕЦ „Козлодуй“, така и за ядрени центрове и центрове по нуклеарна медицина; провеждане на изследвания, свързани с ядрената енергетика, ядрената физика, радиационната защита и ядрената безопасност; предоставяне на радиофармацевтични препарати за нарастващите потребности в съвременното лечение на социално значими заболявания.

От 2005 г. 13 лаборатории в ИЯИЯЕ притежават и поддържат сертификат QQS по Система за управление на качеството ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 и сертификат по Система за управление на околната среда ISO 14001:1996.

Образователна дейност

ИЯИЯЕ е акредитиран за обучение на докторанти по програми:

 • “Теоретична и математическа физика”
 • “Ядрена физика”
 • “Неутронна физика и физика на ядрените реактори, вкл. неутронна физика, физика на ядрените реактори и дозиметрия, ядренофизични методи и уреди за изучаване на веществата”
 • „Физика на високите енергии и елементарните частици, физика и астрофизика на частиците“
 • „Радиохимия”
 • „Ядрени реактори“

Учебният център за специализирано обучение на ИЯИЯЕ притежава лицензия СО рег. № 04692 за извършване на специализирано обучение и издаване на удостоверения за правоспособност за дейности с източници на йонизиращи лъчения. Задачите на Учебния център за специализирано обучение на ИЯИЯЕ са определени като:

 • провеждане на първоначално специализирано обучение за правоспособност за дейности източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ);
 • провеждане на поддържащо специализирано обучение за правоспособност за дейности с ИЙЛ;
 • провеждане на изпити пред постоянна Квалификационна изпитна комисия, назначена от Директора на ИЯИЯЕ;
 • издаване на удостоверения за правоспособност за дейности с ИЙЛ.

Новини

Втори турнир на младите физици

вторник, 7 май 2019 |Коментарите са изключени за Втори турнир на младите физици

В началото на месец май в София се състоя второто издание на турнира на младите физици Young Physicists’ Tournament & Workshop. Надпреварата за млади физици от гимназиалния курс на обучение беше организирана от Фондация „Наука [...]

Открито заседание на научно жури за публична защита на дисертационен труд в ИЯИЯЕ – БАН

понеделник, 22 април 2019 |Коментарите са изключени за Открито заседание на научно жури за публична защита на дисертационен труд в ИЯИЯЕ – БАН

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 13.05.2019г. (понеделник) от 13:00 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ-БАН, бул.“Цариградско шосе” 72, София [...]

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурси за главни асистенти

понеделник, 1 април 2019 |Коментарите са изключени за Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурси за главни асистенти

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява два конкурса за академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.1. Физически науки (Ядрена физика); със срок за подаване на документите – 2 месеца от  обнародването в „Държавен вестник“ бр.26/29.03.2019г.  [...]

Директорът на ИЯИЯЕ-БАН участва в конференция „Ядрената наука и технологии: настояще и бъдещи предизвикателства“ във Виена

вторник, 4 декември 2018 |Коментарите са изключени за Директорът на ИЯИЯЕ-БАН участва в конференция „Ядрената наука и технологии: настояще и бъдещи предизвикателства“ във Виена

Министерска конференция на тема „Ядрена наука и технологии: настояще и бъдещи предизвикателства“ се проведе от 28 до 30 ноември 2018 г. във Виена, Австрия. В нея участваха делегации от страните-членки в Международната агенция за атомна [...]

Първи образователно-технологичен хакатон „Информационните технологии в ядрената наука и техника”

понеделник, 8 октомври 2018 |Коментарите са изключени за Първи образователно-технологичен хакатон „Информационните технологии в ядрената наука и техника”

Първият за България и Източна Европа образователно-технологичен хакатон „Информационните технологии в ядрената наука и техника” се проведе на 5 октомври 2018 г. в Софийската лаборатория за иновации. Организатор на събитието са Българското ядрено дружество (БЯД) [...]

Международна конференция „Ядрена енергия за хората“

неделя, 16 септември 2018 |Коментарите са изключени за Международна конференция „Ядрена енергия за хората“

Международна конференция „Ядрена енергия за хората“ се проведе от 10 до 13 септември 2018 г. в Свети Влас, организирана от Българското ядрено дружество. Представени бяха доклади от експерти от академичната общност и индустрията в различните аспекти [...]

Зареди още публикации

Контакти

Проекти

Базова екологична обсерватория (БЕО) Мусала

Базовата екологична обсерватория (БЕО) Мусала, част от ИЯИЯЕ, се намира на най-високия връх на Балканския полуостров – Мусала (2925.4 м н.в., 42о18`N, 23о59`Е) в Рила планина.

Уникалното географско разположение на вр. Мусала (граница на долната тропосфера) позволява, в допълнение към традиционните изследвания, свързани с космическите лъчи, да се извършват изследвания, свързани с глобалното изменение на климата, транспорт на трансгранични замърсявания, възможни корелации на интензивността на космическите лъчи с атмосферните параметри и др.

През 2016 г. BEO Мусала е ресертифицирана от IQNET за стандартите ISO 9001: 2008 и ISO 14001: 2004.