Институт по инженерна химия

Институтът по инженерна химия (ИИХ) е постоянно научно звено по инженерна химия към БАН и основен национален център за научни изследвания в областта на инженерната химия и биоинженерството.

Научноизследователска и приложна дейност

В ИИХ се осъществяват както фундаментални, така и научно-приложни изследвания в приоритетни научни области – нови технологии, икономия на енергия, нови енергийни източници, опазване на околната среда.

Работи се в следните основни направления:

  • хидродинамика, топло и масопреносни процеси в многофазни системи;
  • разработване на методи за оптимално използване и съхранение на енергията;
  • инженерно-химични проблеми на каталитичните процеси;
  • приложни аспекти на биохимичните процеси;
  • енергийна ефективност;
  • екология и опазване на околната среда.

Целта е разработването на нови промишлени процеси, апарати и технологии, както и създаване на методи на инженерно-химичната системотехника за оптималното проектиране, управление и реновация на химико-технологичните системи.

Разработени и внедрени в промишлеността ca повече от 20 нови процеси, апарати и системи с приложение в опазването на околната среда и икономията на енергия: контактни економайзери за утилизация на топлина от димните газове на ТЕЦ; технологии и апарати за извличане на токсични замърсители от отпадни газове; нова концепция за хетерогенни каталитични реактори; екстракционни технологии за отстраняване на ценни, но токсични вещества от отпадни води и по-нататъшното им оползотворяване.

Учените от ИИХ имат международно признати приноси в развитието на течните мембрани като метод за едновременно извличане и концентриране на ценни и токсични вещества от отпадни и природни води. Постиженията в областта на биотехнологията се отнасят до изследване кинетиката на различни ферментационни и ензимни процеси, които намират приложение при извличане на ценни компоненти от неконвенционални суровини, биологичното пречистване на води и във фармацевтичната индустрия. Създадени са нови методи за оптимално интегриране на енергията при периодични химични и биохимични процеси, както и за моделиране на многокомпонентното равновесие в системи течност-пари.

Изследователски групи от ИИХ участват в проекти по програмите COST, COPERNICUS, TEMPUS, 7-та Рамкова програма на Европейския съюз и Хоризонт 2020. Периодично се организират и специализирани международни научни срещи и семинари, в които участват партньори от чуждестранни институти за обсъждане на съвместни разработки. В сътрудничество с учени от други европейски страни се разработват информационни мрежи и образователни програми.

Новини

Първа среща по проект “Интегриран дизайн на процеси и продукти за устойчиви биорафинерии“

сряда, 28 март 2018|Коментарите са изключени за Първа среща по проект “Интегриран дизайн на процеси и продукти за устойчиви биорафинерии“

Проект на Института по инженерна химия – БАН спечели финансиране по програма „Хоризонт 2020“

петък, 6 октомври 2017|Коментарите са изключени за Проект на Института по инженерна химия – БАН спечели финансиране по програма „Хоризонт 2020“

Контакти

  • 1113, София, Ул. Акад Г. Бончев, бл 103

  • (+359) 2 8704227
  • (+359) 2 8707523
  • ichemeng@bas.bg

Проекти

Издания