Институт по математика и информатика

Институтът по математика и информатика на БАН (ИМИ–БАН) е водещ национален изследователски център в областта на математическите науки, информатиката и информационните технологии.

За рождена дата на ИМИ се приема 27.10.1947 г., когато в плана за научната дейност през 1947/1948 г. Управителният съвет (УС) на БАН решава да се създадат три математически комисии: за демографски изучавания, за математически изучавания на репрезентативния метод в статистиката и за финансово математическо проучване на държавните и гарантираните от държавата външни облигационни заеми. С това се пристъпва към реализиране на идеята за създаване на Природо-математичния клон на академията за развитие на научно-изследователски институти по отделни научни направления, обсъждана в УС на БАН още през 1945 г.

ИМИ има резултати и приложни разработки на световно равнище, изразени в публикации в авторитетни издания и представени на редица международни и национални научни форуми. Сътрудниците на ИМИ публикуват около 400 научни статии годишно, от които повече от 200 в реномирани списания и сборници с доклади от международни конференции.

Благодарение на високия професионализъм, ИМИ е интегриран в световната научна общност и се ползва със заслужен авторитет. Всяка година Институтът посреща над 200 известни чуждестранни учени, организира над 15 научни конференции, семинари и школи.

Научноизследователска и приложна дейност

Сътрудниците на ИМИ работят по 75 научни теми, финансирани от бюджета на БАН, от Фонд „Научни изследвания” към МОН и от международни, регионални и други програми. В института действат 19 постоянни научни семинара. Библиотеката е сред най-добрите в Югоизточна Европа в областта на математическите науки.

Мисията на института се състои в:

 • Развитие на фундаментални и приложни изследвания по математика и информатика в съответствие с националните и европейски приоритети и интегриране на ИМИ в европейското и световно изследователско пространство.
 • Научни изследвания в направленията математически структури (дискретни математически структури и приложения, диференциални уравнения, анализ, геометрия и топология), математическо моделиране (стохастика, изследване на операциите, числени методи и научни изчисления, теория на апроксимациите и основи на математическите модели) и математическа информатика (математически основи на информатиката, математическа лингвистика и обработка на знания, моделиране на софтуерни, когнитивни и информационни процеси), които обогатяват теоретичните основи на математиката и информатиката и водят до иновационни приложения в другите науки, в информационните и комуникационни технологии, в индустрията и обществото.
 • Приложение на математиката и информатиката в националните образователни програми и образователни процеси на всички нива в страната.

През 1961 г. в Математическия институт (МИ) се създава първият в България изчислителен център.

В периода 1962–1964 се създава първата българска цифрова електронно-изчислителна машина Витоша.

През 1965 г. се създава първият електронен калкулатор Елка 6521.

В периода 1966–1984 от МИ се отделят редица важни за науката и практиката институции – Централният институт по изчислителна техника (ЦИИТ, днес ”Бизнес иновационен център ИЗОТ“ АД), Институт по механика и биомеханика при БАН (сега Институт по механика), Координационен център по информатика и изчислителна техника при БАН (днес Институт по информационни и комуникационни технологии).

В периода 1970 – 1988 Математическият институт е част от Единния център по математика и механика (ЕЦММ). Тогава за пръв път се въвежда моделът на тристепенната система на университетско образование, която две десетилетия по-късно е възприета в цяла Европа.

Съвместно с Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий“, Фондация „Еврика“ и Съюза на математиците в България през 2000 г. ИМИ учредява Ученически институт по математика и информатика.

През 2006 г. в ИМИ е създаден Национален център по дигитализация на научно, културно и историческо наследство.

В ИМИ или в ЕЦММ са работили световноизвестни учени като акад. Л. Чакалов, акад. Н. Обрешков, акад. К. Попов, акад. Л. Илиев, акад. Бл. Сендов, акад. Б. Боянов, акад. Ст. Додунеков, чл.-кор. Я. Тагамлицки, чл.-кор. В. Попов и др.

Образователна дейност:

Докторантски програми:

 • Математическа логика
 • Алгебра и теория на числата
 • Диференциални уравнения
 • Изчислителна математика
 • Геометрия и топология
 • Математически анализ
 • Теория на вероятностите и математическа статистика
 • Изследване на операциите
 • Математическо моделиране и приложение на математиката
 • Информатика
 • Методика на обучението по математика, информатика и информационни технологии

Съвместни магистърски програми:

 • Управление на проекти по ИТ – съвместно с НБУ
 • Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане – съвместно с НБУ
 • Приложна статистика – съвместно с НБУ
 • Цифрови технологии в креативните и рекреативни индустрии – съвместно с УНИБИТ

Дейности с ученици и млади таланти, в които участва ИМИ:

 • УчИМИ – Ученически институт по математика и информатика
 • Подготовка на националните отбори по математика, информатика и лингвистика за международни олимпиади и състезания
 • Турнир “Черноризец Храбър” – есенен ученически турнир за 2 – 12 клас
 • Турнир “Иван Салабашев” – математически турнир за 2 – 12 клас

Новини

Защита на дисертационен труд на Петър Данчев от ИМИ

сряда, 17 юни 2020 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд на Петър Данчев от ИМИ

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на  научната степен “доктор на науките” съобщават, че на 2 юли 2020 г. от 14.00  ч. в Заседателната зала на Института по математика [...]

20 години от кончината на академик Любомир Илиев

понеделник, 8 юни 2020 |Коментарите са изключени за 20 години от кончината на академик Любомир Илиев

Възпоменателно честване повод 20 години от смъртта на акад. Любомир Илиев се проведе на 5 юни 2020 г. пред паметната плоча на акад. Илиев до входа на Института по математика и информатика. Да почетат паметта [...]

Защита на дисертационен труд в Института по математика и информатика

сряда, 20 май 2020 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд в Института по математика и информатика

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 9 юни 2020 г. от 10.30  ч. в Заседателната зала на Института по математика [...]

Заседание на научно жури в Института по математика и информатика

сряда, 20 май 2020 |Коментарите са изключени за Заседание на научно жури в Института по математика и информатика

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане  на образователната  и научна  степен “доктор”  съобщават,  че на 8 юни 2020 г. от 11.00  ч. в Заседателната зала на Института по математика [...]

Защита на дисертационен труд на тема „Е-фасилитатор” на Монка Коцева от ИМИ – БАН

сряда, 26 февруари 2020 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд на тема „Е-фасилитатор” на Монка Коцева от ИМИ – БАН

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 12 март 2020 г. от 11.00  ч. в Заседателната зала на Института по математика [...]

Институтът по математика и информатика на БАН обявява три конкурса

понеделник, 16 декември 2019 |Коментарите са изключени за Институтът по математика и информатика на БАН обявява три конкурса

Институтът по математика и информатика при БАН – София, обявява конкурси за: професор: в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика (Информационно [...]

Зареди още публикации

Контакти

Проекти

Издания

Международни отношения