Институт по роботика „Св. Ап. и Ев. Матей”

Институтът по роботика „Св. Ап. и Ев. Матей” (ИР – БАН), като водеща национална научна институция, интегрирана в Европейското изследователско пространство, провежда комплексни фундаментални и инженерни изследвания, доведени до иновационни технологии и изобретения, обучава докторанти от страната и чужбина, висококвалифицирани специалисти и магистри по роботика, сензорика, мехатроника и системи с изкуствен интелект.

С разработките, експертната и проектната си дейност ИР-БАН е в полза на обществото и е търсен партньор преди всичко от националната индустрия, консултирайки в тези авангардни области държавни и неправителствени организации, фирми и предприятия. Институтът разпространява знания и умения по роботика, мехатроника и сензорика в средните училища чрез основаната от него за млади таланти РобоАкадемия. ИР е сред инициаторите пред Европейския парламент за разширяване обхвата на приложение на роботиката и изкуствения интелект в обществените отношения чрез Европейската агенция по роботика.

Приоритети на ИР – БАН

Водещите изследвания на Института постоянно се развиват и обогатяват в съответствие със световните тенденции и постижения в роботиката, която понастоящем е най-динамично развиващата се област на науката и технологиите. Съгласно стратегическите перспективи на ЕС, САЩ, Русия и Япония до 2040 г. 47 % от индустрията в света ще бъде роботизирана.

Актуалните приоритети на ИР-БАН, приети от Научния съвет, обхващат:

 • Промишлена и сервизна роботика с многопрофилна приложимост;
 • Сензори, елементи на Хол, микро- и нано-преобразуватели и компоненти в това число интелигентни мултисензори за роботиката, мехатрониката, безконтактната автоматика, интелигентното управление на процеси и производства, и др.;
 • 3D проектиране и принтиране за роботи и манипулатори, обучение и развитие на образователните умения на деца и ученици чрез роботи и когнитивни методи;
 • Медицинска и интерактивна роботика, управление на киберфизични, роботизирани и мехатронни платформи, включително чрез прихващане и обработка на мозъчните сигнали на човека;
 • Роботи, мехатронни системи, интелигентни интерфейси и квантова комуникация за целите на контратероризма, сигурността и отбраната, включително подводни, наземни и въздушни бойни роботи и платформи;
 • Роботизирани и мехатронни био-технологични и енергийни системи;
 • Специализирани и уникални измервателни методи и уреди, метрологично осигуряване в сензориката, роботиката и мехатрониката, и др.

Институтът е национален лидер по признати патенти с актив повече от 150 изобретения. В доминиращата си част те са трансферирани като технологии във фирми и предприятия, които са реализирали чрез тях съществен икономически принос.

Някои от ключовите постижения на ИР-БАН са:

 • Разработване на киберфизични системи в областта на роботиката за обучение на талантливи ученици и за подпомагане социалното включване на възрастни и деца със специфични потребности;
 • Открити са нови фундаментални закономерности в свойствата на повърхността, използвани в повече от 20 изобретения на 2D и 3D сензорни системи и устройства за целите на роботиката, мехатрониката и безконтактната автоматика;
 • Фамилия промишлени и сервизни роботизирани платформи с повишени технико-експлоатационни характеристики и двойно предназначение на основата на 9 изобретения;
 • Роботизирани енергийни системи за трансформиране на енергията на морските вълни в електрическа, включващи 5 изобретения и др.

Творческата дейност е съсредоточена в 7 тематично свързани лаборатории, екипирани със съвременни контролно-измервателни технологии и експериментални методи, включигелно последна генерация атомно-силов микроскоп за изследване на повърхността на сензорни структури и др. Прототипите на роботизираните системи се експериментират на основата на роботи тип NАО.

Направление, в което се планират в близко бъдеще важни за науката и технологиите резултати, е дистанционното сензорно управление на биосистеми чрез прихващане на мозъчните сигнали на човека.

ИР-БАН има филиали в Пловдив, Велико Търново и Малко Търново, с което е разширен обхватът на изследователските и приложните дейности по роботика, сензорика и мехатроника в национален мащаб. Активно е също участието в РАЦ, преди всичко в Плевен, Пловдив и Русе.

Образователна дейност:

ИР-БАН e акредитиран през 2017 г. от НАОА да обучава докторанти по 4 специалности в областта на сензориката, роботиката и мехатрониката, кибернетиката и автоматизация на производството като осъществява 6 докторантски програми. Обучаваните докторанти са повече от 20, а магистрите – повече от 10. Институтът разполага с една от най-големите и добре подържани технически библиотеки в страната с повече от 56 300 информационни единици.

В ИР-БАН действат общоинститутски и тематични секторни семинари по актуални проблеми на роботиката, сензориката и кибернетичните системи. Институтът е организатор на авторитетната международна конференция „Мехатроника и роботика”, която се провежда повече от 30 години.

Новини

Защита на дисертация на маг. Даниел Йорданов Радев в Института по роботика – БАН

петък, 20 септември 2019 |Коментарите са изключени за Защита на дисертация на маг. Даниел Йорданов Радев в Института по роботика – БАН

Защитата на дисертацията на маг. Даниел Йорданов Радев, докторант в редовна форма на обучение в ИР-БАН за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по Област: 5. Технически науки, Професионално направление: 5.2. Електротехника, Електроника, Автоматика, [...]

Ученици управляваха робота „Голямата стъпка“

сряда, 3 април 2019 |Коментарите са изключени за Ученици управляваха робота „Голямата стъпка“

Ученици от столични училища имаха възможността да управляват крачещия робот „Голямата стъпка“, разработен и патентован от учени от Института по роботика на БАН. Това се случи по време на организирано посещение в Института през пролетната [...]

Иновационни технологии на Института по роботика представи БАН

вторник, 17 април 2018 |Коментарите са изключени за Иновационни технологии на Института по роботика представи БАН

Институтът по роботика към Българската академия на науките представи публично част от последните си разработки в рамките на кампанията „БАН представя своите институти“. Демонстрирани бяха изобретения, които намират приложение в индустрията и роботи, които подпомагат [...]

Взаимодействието човек-робот изследва проект на Института по роботика-БАН

понеделник, 2 април 2018 |Коментарите са изключени за Взаимодействието човек-робот изследва проект на Института по роботика-БАН

Деца, които играят с робот НАО CybSPEED обучение за децата, роботите, изкуството и човешкия мозък Първото обучение по проекта на Института по роботика – БАН „Кибер-физични системи за педагогическа рехабилитация в специалното образование“ [...]

Регионална среща за иновативно образование чрез роботика и дигитализация

петък, 9 март 2018 |Коментарите са изключени за Регионална среща за иновативно образование чрез роботика и дигитализация

Институтът по роботика – БАН е координатор на конкурсния европейски проект “Подобряване на благосъстоянието на населението чрез иновативно образование, базирано на роботиката и информационните технологии”, (RONNI), DSPF, 07_ECVII_PA07. Основна цел на проекта е приложението на [...]

Институтът по роботика – БАН получи специалната награда „Изобретател за 2017 година“

петък, 10 ноември 2017 |Коментарите са изключени за Институтът по роботика – БАН получи специалната награда „Изобретател за 2017 година“

Институтът по роботика – БАН получи специалната награда на Съюза на изобретателите в България „Изобретател за 2017 година”. Отличието беше присъдено при сериозна конкуренция и след задълбочен анализ на заложения иновативен потенциал на представените в [...]

Контакти

 • София 1113, ПК 79, ул. “Акад. Георги Бончев”, Блок 2
 • +359 2 870 3361, +359 2 405 3055, +359 2 979 3230
 • +359 2 405 3061

Проекти

Издания

Международни отношения

 • IFAC

 • Eurosensors

 • NATO Sci. Council

 • IEEE

 • CEPIS