Климатични промени, рискове и природни ресурси 2018-01-10T12:17:17+00:00

Научноизследователско направление

Климатични промени, рискове и природни ресурси

Научен секретар на направления „Климатични промени, рискове и природни ресурси” и „Астрономия, космически изследвания и технологии”
професор, доктор на геологическите науки

Провеждането на метеорологични, хидрологични и агрометеорологични наблюдения е в основата на създаването на прогнози за нуждите на държавата и обществото. Денонощните наблюдения осигуряват задълбочено изучаване на промените на климата и влиянието им върху различните стопански сектори, в това число на земеделските култури и водните ресурси. Особено внимание се обръща на усъвършенстването на системите за ранно предупреждение, свързани с опасни метеорологични и хидрологични явления.

Изследванията на геосистемите и георесурсите (минерални, енергийни ресурси и подземни води) на територията на България и Балканския полуостров цели подпомагане на устойчивото развитие на съвременното общество и ограничаване на последствията от природните рискове.

Оперативната и експертната информация в областта на сеизмологията, ранното оповестяване на рискови събития, изследването на земетръсната уязвимост на сгради, инженерни съоръжения и инфраструктура осигуряват необходимите условия за формиране на научнообосновани политики в областта на природните и създаваните от човека рискове.

Създаването на необходимите предпоставки за устойчиво използване на Черноморското ни крайбрежие включва управление на живите и неживите морски ресурси, изучаване на геологията и геоморфологията на морското дъно, динамиката и интегрираното управление на бреговата зона.

Новини и обяви

Националният институт по геофизика, геодезия и география проведе образователен семинар във Враца

понеделник, 12 март 2018|Коментарите са изключени за Националният институт по геофизика, геодезия и география проведе образователен семинар във Враца

Национална научна конференция „Геонауки 2017“

вторник, 28 ноември 2017|Коментарите са изключени за Национална научна конференция „Геонауки 2017“

Геологическият институт на БАН отбелязва 125 г. от рождението на академик Страшимир Димитров

понеделник, 6 ноември 2017|Коментарите са изключени за Геологическият институт на БАН отбелязва 125 г. от рождението на академик Страшимир Димитров

Международна конференция на Дунавските страни по „Хидроложко прогнозиране и хидроложки основи на управлението на водите“

четвъртък, 5 октомври 2017|Коментарите са изключени за Международна конференция на Дунавските страни по „Хидроложко прогнозиране и хидроложки основи на управлението на водите“

Международна конференция на дунавските страни по „Хидроложко прогнозиране и хидроложки основи на управлението на водите“

понеделник, 25 септември 2017|Коментарите са изключени за Международна конференция на дунавските страни по „Хидроложко прогнозиране и хидроложки основи на управлението на водите“

Националният институт по геофизика, геодезия и география организира иновативно обучение чрез карста

петък, 1 септември 2017|Коментарите са изключени за Националният институт по геофизика, геодезия и география организира иновативно обучение чрез карста

Предстоящи събития

Няма предстоящи Събития за момента.

Емил Маноах

Научен секретар на направление „Информационни и комуникационни науки и технологии“

Севдалина Димитрова

Научен секретар на направление „Енергийни ресурси и енергийна ефективност”

Оля Стоилова

Научен секретар на направление „Нанонауки, нови материали и технологии"

Оля Стоилова е доктор по химия (2001 г.), доцент в Института по полимери (2010 г.)

Изследванията на доцент Стоилова са в областите на дизайна на микро- и наноструктурирани хибридни материали от природни и/или синтетични полимери под различна форма – гелове, филми, микро- и наночастици, нановлакна; биосъвместимите, (био)разградими (съ)полимери, полимери с биологична активност и изучаване на връзката структура-свойства; стабилизирането на метални наночастици; микро- и наноструктурираните агрофармацевтични средства, щадящи околната среда.

Съавтор е на глава от книга и на 33 научни публикации (27 с импакт фактор) с над 450 цитирания. Има h-индекс 15. Член е на УС на БАН, Съюза на химиците в България, Българското полимерно дружество, Научния съвет на ИП-БАН.

Доцент Стоилова е избрана за научен секретар на направление “Нанонауки, нови материали и технологии” през 2013 и за втори път през 2016 година.

Нина Атанасова

Научен секретар на направление „Биомедицина и качество на живот”

Димитър Иванов

Научен секретар на направление „Биоразнообразие, биоресурси и екология”

Кристалина Стойкова

Научен секретар на направления „Климатични промени, рискове и природни ресурси” и „Астрономия, космически изследвания и технологии”

Йоана Спасова-Дикова

Научен секретар на направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност”

Ергюл Таир Реджеб

Научен секретар на направление „Човек и общество”