Институт по океанология „Фритьоф Нансен“ 2017-12-18T10:52:08+00:00

Институт по океанология „Фритьоф Нансен“

Институтът по океанология (ИО) е създаден на 22.06.1973 г. с разпореждане № 132 на Бюрото на Министерски съвет. От основаването си институтът е със седалище в гр. Варна. Основната дейност на ИО се състои в провеждане на изследвания в областта на морската физика, химия и геология, архeология, биология и екология на морето, хидродинамиката и литодинамиката на бреговата зона и океанските технологии; осъществяване на комплексен мониторинг на морската среда в териториално море и българската икономическа зона; подготовка на квалифицирани специалисти в областта на морските науки; извършване на консултантска и експертна дейност с приложение на резултатите от научните изследования.

Мисията на института е да бъде национален морски научен и експертен център с международен авторитет в европейското научно пространство.

Научна дейност

Институтът по океанология извършва изследвания в направленията:

 • физика, химия, биология и екология на морето;
 • геология, геоморфология и археология на морското дъно и крайбрежната зона;
 • хидродинамика и литодинамика на крайбрежната зона;
 • морска климатология, хидрология и хидрометеорология;
 • оперативна океанография, управление на океанографски данни и информация.

ИО осъществява комплексен мониторинг на морската среда в териториално море и българската икономическа зона. Институтът представлява БАН, като координатор на всички изследвания, свързани с Черно море и Световния океан чрез Националната океанографска комисия (НОК), и  координира изследователската дейност и международните отношения на страната в рамките на Междуправителствената океанографска комисия към ЮНЕСКО.

През последните години най-важните постижения на Института по океанология са създаването на индикаторни системи за оценка на екологичното състояние на крайбрежните води съгласно РДВ и на състоянието на морската околна среда съгласно РДМС; изготвените доклади „Първоначална оценка на състоянието на морската околна среда” и „Формулиране на добро състояние на морската околна среда. Дефиниране на екологични цели за морската околна среда” по чл. 8, 9 и 10 от РДМС; подобрени мониторингови програми по РДМС; научно обосновани предложения и документация по ЗБР за разширяване и обявяване на проекто-защитени зони от Натура 2000 в морските води на Р България; оценки на запаси и общи допустими улови на морски риби; регионални ръководства за пробонабиране и анализ на морски фитопланктон и макрозообентос в Черно море; методики и технологии за събиране и обработка на данни за оценка на отпадъци, еутрофикация и шум в морските води; системи за прогноза и ранно предупреждение за брегови заплахи (наводнения, ерозия, земетресения, свлачища, срутища, абразия) и тяхното въздействие върху брега с цел обезпечаване сигурността на човешкия живот, бреговата инфраструктура и ресурси.

Институтът е Национален център за океанографски данни, включен в системата за Международен обмен на океанографски данни и информация на МОК-ЮНЕСКО.

Образователна дейност

Институтът е акредитиран от НАОА за обучение на докторанти по програмите:

 • “Океанология”
 • „Екология и опазване на екосистемите”
 • „Хидробиология“
 • „Геология на океаните и моретата”

Новини

Институтът по океанология – БАН се включи в кампанията „Свободни от пластмаса“

вторник, 15 август 2017|Коментарите са изключени за Институтът по океанология – БАН се включи в кампанията „Свободни от пластмаса“

Световноизвестният ветроходен кораб на „Greenpeace“ – „Rainbow Warrior“ акостира в България от 5 до 14 август 2017 г. Поводът е кампанията на организацията срещу замърсяването на моретата с пластмасови отпадъци „Свободни от пластмаса“. След няколкодневен [...]

България е избрана за член на Изпълнителния съвет на Междуправителствената океанографска комисия към ЮНЕСКО

понеделник, 3 юли 2017|Коментарите са изключени за България е избрана за член на Изпълнителния съвет на Междуправителствената океанографска комисия към ЮНЕСКО

На провеждащата се в главната квартира на ЮНЕСКО в Париж Асамблея на Междуправителствената океанографска комисия (МОК), Република България бе избрана за член на Изпълнителния съвет на организацията. Изборът е признание за постиженията на българската морска [...]

Алманах на черноморското крайбрежие

сряда, 14 юни 2017|Коментарите са изключени за Алманах на черноморското крайбрежие

Това е първото издание от 40 години насам, което предоставя цялостно описание на чувствителните зони на българското крайбрежие Алманах на черноморското крайбрежие („Картографиране на чувствителността и анализ на българската черноморска крайбрежна зона”) представиха Институтът по [...]

Контакти

 • ул. “Първи Май”, №40, п.к. 152, Варна, 9000

 • (+359 52) 370 484
 • (+359 52) 370 483
 • office@io-bas.bg

Проекти

Онлайн услуги:

Международни отношения