Културно-историческо наследство и национална идентичност 2018-01-10T12:58:26+00:00
Научен секретар на направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност”
професор, доктор

Изследванията в това направление са насочени към изучаване, опазване и разпространение на българското културно-историческо наследство като част от общата европейска културна традиция и история.

Основните сфери на изследванията в хуманитарните науки са: българистичните изследвания, балканската история, тракологията, кирило-методиевистиката, лингвистиката, литературата, историографията, медиавистиката, музикологията, театралното изкуство, изобразителните изкуства, екранните изкуства, архитектурата, етнологията, фолклорът, културната антропология, археологията, музеологията и др.

Прилагат се информационни технологии, електронно публикуване и цифровизация на информационни масиви за културното, историческото и научното наследство и се създават дигитални хранилища, систематизиращи образците на това наследство и осъществяващи ефективен достъп до тях.

Извършват се планирани, спасителни и аварийни археологически проучвания и теренни издирвания и активно се участва в подготовката за реализация на инфраструктурни национални проекти – магистрали, газопроводи, нефтопроводи, въгледобив и добив на полезни изкопаеми, както и в проекти, свързани с организацията на културния туризъм.

Провеждат се анализи на явленията, свързани с древната, средновековната, традиционната, новата, съвременната и модерната култура, която се изследва в контекста на нейната специфична роля в изграждането на национални, балкански и европейски идентичности в глобализиращия се свят.

Новини и обяви

Кръгла маса на тема „Паралелни процеси в историята на изкуствата през ХХ век“

понеделник, 15 януари 2018|Коментарите са изключени за Кръгла маса на тема „Паралелни процеси в историята на изкуствата през ХХ век“

Тържествено честване на 140-годишнината от рождението на Пейо К. Яворов

четвъртък, 11 януари 2018|Коментарите са изключени за Тържествено честване на 140-годишнината от рождението на Пейо К. Яворов

Институтът за български език участва в създаването на системата Преводач за Председателството на Съвета на ЕС

четвъртък, 11 януари 2018|Коментарите са изключени за Институтът за български език участва в създаването на системата Преводач за Председателството на Съвета на ЕС

Нова книга на чл.-кор. Светлана Куюмджиева

сряда, 10 януари 2018|Коментарите са изключени за Нова книга на чл.-кор. Светлана Куюмджиева

Тържествено честване, посветено на 140-годишнината от рождението на Пейо. К. Яворов

понеделник, 8 януари 2018|Коментарите са изключени за Тържествено честване, посветено на 140-годишнината от рождението на Пейо. К. Яворов

Три награди за БАН в кампания „Чудесата на България“

сряда, 20 декември 2017|Коментарите са изключени за Три награди за БАН в кампания „Чудесата на България“

Предстоящи събития

Емил Маноах

Научен секретар на направление „Информационни и комуникационни науки и технологии“

Севдалина Димитрова

Научен секретар на направление „Енергийни ресурси и енергийна ефективност”

Оля Стоилова

Научен секретар на направление „Нанонауки, нови материали и технологии"

Оля Стоилова е доктор по химия (2001 г.), доцент в Института по полимери (2010 г.)

Изследванията на доцент Стоилова са в областите на дизайна на микро- и наноструктурирани хибридни материали от природни и/или синтетични полимери под различна форма – гелове, филми, микро- и наночастици, нановлакна; биосъвместимите, (био)разградими (съ)полимери, полимери с биологична активност и изучаване на връзката структура-свойства; стабилизирането на метални наночастици; микро- и наноструктурираните агрофармацевтични средства, щадящи околната среда.

Съавтор е на глава от книга и на 33 научни публикации (27 с импакт фактор) с над 450 цитирания. Има h-индекс 15. Член е на УС на БАН, Съюза на химиците в България, Българското полимерно дружество, Научния съвет на ИП-БАН.

Доцент Стоилова е избрана за научен секретар на направление „Нанонауки, нови материали и технологии“ през 2013 и за втори път през 2016 година.

Нина Атанасова

Научен секретар на направление „Биомедицина и качество на живот”

Димитър Иванов

Научен секретар на направление „Биоразнообразие, биоресурси и екология”

Кристалина Стойкова

Научен секретар на направления „Климатични промени, рискове и природни ресурси” и „Астрономия, космически изследвания и технологии”

Йоана Спасова-Дикова

Научен секретар на направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност”

Ергюл Таир Реджеб

Научен секретар на направление „Човек и общество”