Институт за български език "Проф. Любомир Андрейчин"

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ е основан  на 15 май 1942 г. като Служба за български речник към Българската академия на науките. През 1947 година Службата за български речник прераства в Институт за български речник, а през 1949 година – в Институт за български език.

Историята на Института е преплетена с живота и творческото дело на велики български езиковеди и отбелязва сериозни научни постижения в областта на езиковедската българистика. Ръководител на Службата за български речник и първи директор на Института за български език (1947 – 1951) е акад. Ст. Романски. Други известни учени, чийто професионален път е тясно свързан с Института, са: акад. Владимир Георгиев, акад. Стефан Младенов, акад. Валентин Станков, акад. Иван Дуриданов, чл-кор. Любомир Андрейчин, чл.-кор. Кирил Мирчев, чл.-кор. Дора Иванова-Мирчева, проф. Йордан Заимов, проф. Стойко Стойков, проф. Иван Леков, проф. Кристалина Чолакова, проф. Йордан Пенчев и много други.

Научна дейност:

Приоритетни направления в работата на Института са:

  • академичните речници на българския език;
  • езиковото културноисторическо наследство на българите;
  • теоретичните езиковедски изследвания;
  • електронните езикови ресурси и езиковите технологии.

Основният лексикографски труд на Института за български език е многотомният „Речник на българския език“ – най-големият и представителен тълковен речник, който включва 119 229 заглавни думи и отразява съвременното състояние и развитието на българския език от началото на XIX век. Сред най-значимите постижения на Института се нареждат: многотомният „Български етимологичен речник“, в който се обяснява произходът на думите в българския език и връзките му с други балкански, славянски и индоевропейски езици; двутомният „Старобългарски речник“ – преводен и тълковен речник на лексиката от класическите глаголически и кирилски паметници; „Българският диалектен атлас. Обобщаващ том. Фонетика. Акцентология. Лексика. Морфология“ – 503 диалектни карти, посредством които се представят и сравняват езикови факти въз основа на материал от 2 300 селища, в които се говорят диалекти на българския език. По-важни правописни речници на Института са: „Правописен речник на съвременния български книжовен език” (1983), „Официален правописен речник на българския език“ (2012), „Официален правописен речник на българския език. Глаголи“ (2016).

Тритомната „Граматика на съвременния български книжовен език“ е първата академична граматика, която представя изчерпателно фонетичната, морфологичната и синтактичната структура на българския език. Трудът „Българска лексикология и фразеология“ (т. I – III) е обобщаващо изследване, което описва лексикалната и фразеологичната система на българския език.

Образователна дейност:

Акредитирани от НАОА научни специалности за обучение на докторанти в Института за български език по професионалното направление „Филология“, шифър 2.1., са: „Български език“ и „Общо и сравнително езикознание“.

Институтът за български език при БАН приема за обучение специализанти от страната и чужбина,  предлага обучение по български език като чужд на чуждестранни студенти и граждани и специализирани курсове за преподаватели по български език в училище.

Онлайн услуги:

Новини

Защита на дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор на филологическите науки” в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН на проф. д-р Анна Чолева-Димитрова

понеделник, 3 декември 2018|Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор на филологическите науки” в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН на проф. д-р Анна Чолева-Димитрова

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН и научното жури за присъждането на научната степен „доктор на филологическите науки” съобщават, че на 17 декември (понеделник) 2018 г. от 11 часа в Големия салон [...]

Институтът за български език участва в създаването на системата Преводач за Председателството на Съвета на ЕС

четвъртък, 11 януари 2018|Коментарите са изключени за Институтът за български език участва в създаването на системата Преводач за Председателството на Съвета на ЕС

Институтът за български език при Българската академия на науките участва в създаването на системата Преводач за Председателството на Съвета на ЕС, която от днес е достъпна от уеб страницата на Българското председателство. Преводач предлага превод [...]

Институтът за български език – БАН за трета поредна година участва в Националната седмица на четенето

сряда, 13 декември 2017|Коментарите са изключени за Институтът за български език – БАН за трета поредна година участва в Националната седмица на четенето

Институтът за български език при БАН е традиционен партньор на Министерство на образованието и науката в провеждането на Националната седмицата на четенето. На 13 декември 2017 година млади учени от Института гостуваха в Профилирана природо-математическа [...]

Форум „Изследователски подходи в обучението по български език“ ще се проведе в БАН

вторник, 31 октомври 2017|Коментарите са изключени за Форум „Изследователски подходи в обучението по български език“ ще се проведе в БАН

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН организира второ издание на форума „Изследователски подходи в обучението по български език“. Форумът ще се състои на 3 ноември 2017 година в Големия салон на Българската [...]

Представяне на книгата „Смесеният език на виенските българи“

сряда, 11 октомври 2017|Коментарите са изключени за Представяне на книгата „Смесеният език на виенските българи“

На 10 октомври 2017 година от 17:30 часа в галерия „СОФИЯ 79 Галерия за съвременно изкуство“ се състоя представяне на книгата „Смесеният език на виенските българи“ на доц. д-р Ана Кочева от Института за български [...]

Институтът за български език при БАН отбелязва Европейския ден на езиците

вторник, 26 септември 2017|Коментарите са изключени за Институтът за български език при БАН отбелязва Европейския ден на езиците

Институтът за български език – БАН ще отбележи на 30 септември Европейския ден на езиците с образователни игри с награди, насърчаващи грамотността. Европейският ден на езиците се чества всяка година в седмицата около 26 септември [...]

Контакти

  • бул. „Шипченски проход“ № 52, блок 17, София, п.к. 1113

  • (+359) 2 9792940
  • (+359) 2 8722302
  • ibl@ibl.bas.bg

Проекти

Издания

Международни отношения