Оля Стоилова

доцент, доктор
Научен секретар на направление „Нанонауки, нови материали и технологии"
Оля Стоилова

Научен секретар на направление „Нанонауки, нови материали и технологии"

Оля Стоилова е доктор по химия (2001 г.), доцент в Института по полимери (2010 г.)

Изследванията на доцент Стоилова са в областите на дизайна на микро- и наноструктурирани хибридни материали от природни и/или синтетични полимери под различна форма – гелове, филми, микро- и наночастици, нановлакна; биосъвместимите, (био)разградими (съ)полимери, полимери с биологична активност и изучаване на връзката структура-свойства; стабилизирането на метални наночастици; микро- и наноструктурираните агрофармацевтични средства, щадящи околната среда.

Съавтор е на глава от книга и на 33 научни публикации (27 с импакт фактор) с над 450 цитирания. Има h-индекс 15. Член е на УС на БАН, Съюза на химиците в България, Българското полимерно дружество, Научния съвет на ИП-БАН.

Доцент Стоилова е избрана за научен секретар на направление “Нанонауки, нови материали и технологии” през 2013 и за втори път през 2016 година.

(+359 2) 979 52 49, (+359 88) 894 41 80

Фокусът на изследванията в направлението е в областта на авангардните материали и иновативните технологии, които са гаранция за устойчив икономически и социален растеж. Провеждат се интердисциплинарни фундаментални и приложни научни изследвания в областта на химията, физиката и технологиите.

Създава се ново поколение (нано)материали със зададени и желани свойства и контролирана структура, проектирани за широк спектър от приложения в медицината и фармацията, електрониката и фотониката, опазването на околната среда, реставрацията и консервацията на културно-историческото наследство и националната сигурност.

Разработват се иновативни и високоефективни (нано)технологии за получаване на продукти с висока добавена стойност, някои от които са внедрени в национални и международни предприятия. Провеждат се водещи за страната изследвания в областта на „зелено“, енергоспестяващо и природощадящо оползотворяване на суровини, природни ресурси, материали от възобновяеми източници, както и по оползотворяване на отпадъци и странични продукти от различни производства. Създават се нови функционални материали и технологии, ефективни за пречистване на въздух, вода и почва.

За високото качество на провежданите в направлението научни изследвания говори наличната и до голяма степен обновена научна база и закупена съвременна и високотехнологична инфраструктура, с която се извършват съвременни анализи и се разработват модерни методи за охарактеризиране, което е гаранция за провеждането на конкурентоспособни научноизследователска и развойна дейности.

Направлението е водещото в БАН по привлечено финансиране от научни проекти и договори за научни разработки – 19.3 млн. лева през 2016 г.

Новини и обяви

Млад учен от ИОХЦФ – БАН с престижната награда по органична химия на името на акад. Иван Юхновски

сряда, 12 юни 2019 |Коментарите са изключени за Млад учен от ИОХЦФ – БАН с престижната награда по органична химия на името на акад. Иван Юхновски

Магията на светлината завладя посетителите на Института по оптически материали и технологии

понеделник, 10 юни 2019 |Коментарите са изключени за Магията на светлината завладя посетителите на Института по оптически материали и технологии

Повече от 300 учени участваха в четвъртата международна конференция по оползотворяване на природни продукти

петък, 7 юни 2019 |Коментарите са изключени за Повече от 300 учени участваха в четвъртата международна конференция по оползотворяване на природни продукти

Защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор”

понеделник, 3 юни 2019 |Коментарите са изключени за Защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор”

Ученици от 18 столични училища участваха в забавните експерименти на Института по катализ на БАН

понеделник, 3 юни 2019 |Коментарите са изключени за Ученици от 18 столични училища участваха в забавните експерименти на Института по катализ на БАН

Зареди още публикации

Предстоящи събития

Load More Posts