Институт по електроника "Академик Емил Джаков"

ИИнститутът по електроника “Акад. Емил Джаков” към Българската академия на науките е основан през 1963 г. като държавна организация с нестопанска цел, провеждаща научни изследвания и образователна дейност, както и разпространение на научни знания в областите на Физичната електроника, Фотониката и Квантовата електроника и Радиофизиката. През няколкото десетилетия на своята история, дейностите на института обхващат и бързо развиващи се области на приложната физика и инженерство, като разработване, третиране и анализ на високо технологични материали, нанонауки и нанотехнологии, наноелектроника, оптоелектроника, квантова оптика, мониторинг на околната среда, биомедицинска фотоника.

Научноизследователска и експертна дейност

Изследванията по физична електроника са съсредоточени върху генерирането и управлението на електронни и йонни снопове, в частност, взаимодействието им с веществото. Разработват се нови методи, теоретични модели, експериментално и промишлено оборудване за модифициране на повърхности, отлагане и характеризиране на тънки слоеве, вакуумно топене и заваряване на метали посредством интензивни електронни снопове. Изучава се физическата основа на технологиите за получаване на наноразмерни структури с помощта на електронни и йонни снопове. Провеждат се компютърно симулиране и експериментално изследване на електронна и йонна литография на суб-микронни и наноелектронни структури. Изследват се възможностите за създаване на наноматериали и наноелектронни елементи при използването на свръхпроводящи и полимерни слоеве, както и на експериментални устройства на тяхна основа. Друга област на изследвания е изучаването на фундаментални свойства на газове и плазма на благородни газове и метални пари, възстановяване на сеченията на взаимодействие електрон-молекула, моделирането на бинарни взаимодействия в молекулярни газове с цел приложения в промишлеността, екологията и спектроскопията; изследване на дъгова плазма и създаване на плазмотрони за технологични приложения; плазмено асистирано формиране на тънки слоеве и покрития и реализация на плазмохимични процеси.

Научните търсения по фотоника и квантова електроника включват експериментални и теоретични изследвания на взаимодействието на къси и свръхкъси лазерни импулси с веществото; нови технологии, основани на оптика в близко поле, плазмоника и наноструктуриране, лазерно отлагане и третиране на активни и пасивни оптични и магнитни тънки слоеве; електромагнитно стимулирана прозрачност и поглъщане в алкални атоми с оглед на приложения в метрологията; изследване и разработване на комплексни лазерни системи за модифициране и анализ на полупроводникови и свръхпроводящи материали; теоретични и експериментални изследвания на нелинейни оптични явления; биомедицинска фотоника.

Изследванията в областта на радиофизиката са съсредоточени върху взаимодействието на електромагнитни вълни в оптичната и микровълновата области; дистанционно лазерно сондиране и наблюдение на атмосферата, микровълново радиометрично изследване на почвената влага; методи за детектиране, усилване и обработка на сигнали с цел извличане и интерпретиране на информация; проектиране на микровълнови устройства за приложения в радари и комуникационни системи; нелинейни процеси в среди, използвани за оптични комуникации.

В института са създадени първите български лазер, плазмотрон, свръх-високовакуумна помпа, микроканален електрооптичен преобразувател, параметричен микровълнов усилвател, Джозефсоновски преходи и SQUID, преносим микровълнов влагомер, магнитометър, инсталации за електронна литография, електронно-лъчево топене и рафиниране на метали и за електронно-лъчево заваряване. Разработени са и редица съвременни електронно-лъчеви, лазерни и плазмени технологии и нови видове газови сензори както и методи за формиране на наноструктурирани материали.

Учени от Института работят активно като експерти в редица правителствени и международни организации, като Националния фонд за научни изследвания, научни съвети в други институти в рамките на Българската академия на науките, академични съвети на университетите, редакционни колегии на български и международни научни списания, експертни съвети на Европейската комисия, програмни комитети на национални и международни научни прояви. Носители на Националната Награда „Питагор” на МОН за най-добри учени в България до 2017 г. са трима от служителите на ИЕ. В ИЕ-БАН работят и единствените учени от източна Европа, номинирани за Наградата за изключително високи научни постижения на ЕС – „Decartes“ (Декарт) през 2004 г. Всяка година учени от Института по електроника водят около 35 учебни курса в десет университета в България. Сътрудници на Института гостуват в университети в държави от Европейския Съюз, Япония и др.

Образователна дейност

Институтът по електроника има акредитация за обучение на докторанти за периода 2014-2019 г. в област на висше образование 4. “Природни науки, математика и информатика”, професионално направление 4.1. “Физически науки”, по научни специалности:

  1. Радиофизика и физическа електроника
  2. Физика на вълновите процеси
  3. Физика на атомите и молекулите
  4. Математическо моделиране и приложение на математиката във физиката
  5. Физика на плазмата и газовия разряд

ИЕ-БАН активно участва и в образователната програма за качествено и конкурентоспособно обучение с различни форми на обучение, образователни инициативи и договори за сътрудничество с други обучителни организации и висши училища в България. В рамките на обучителните инциативи на учените от ИЕ-БАН са обучавани студенти и дипломанти от Софийски Университет, Пловдивски Университет, Технически Университет-София, ТУ-филиал Пловдив, ТУ София-МТФ, МГУ-София, ХТМУ-София, като членове на колектива на ИЕ-БАН са водили лекции и упражнения, а също така са били ръководители на магистърски и бакалавърски дипломни работи.

Работи се интензивно в рамките на съществуващите международни сътрудничества и/или специализации на учени от ИЕ-БАН в чужбина като са проведени обучения на студенти и докторанти в Саратовски Държавен Университет, Русия, Университета на Кейо, Япония, Клемсън Университет, САЩ и др.

Новини

Конкурс за главен асистент в Института по електроника

понеделник, 19 август 2019 |Коментарите са изключени за Конкурс за главен асистент в Института по електроника

Институтът по електроника „Акад. Емил Джаков“ – БАН, София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” по професионално направление 4.1 „Физически науки”, научна специалност „Физика на вълновите процеси” за нуждите на лаборатория „Лазерни [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор” в ИЕ – БАН

четвъртък, 13 юни 2019 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор” в ИЕ – БАН

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор” в ИЕ - БАН Институтът по електроника при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор в ИЕ – БАН

вторник, 12 март 2019 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор в ИЕ – БАН

Институтът по електроника при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 28.03.2019 г. (четвъртък) от 14,00 часа в зала 301 на ИЕ-БАН, бул.“Цариградско шосе” 72, София ще [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор” в ИЕ – БАН

понеделник, 21 януари 2019 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор” в ИЕ – БАН

Институтът по електроника при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 13.02.2019 г. (сряда) от 14,00 часа в зала 301  на ИЕ-БАН, бул.“Цариградско шосе” 72, София ще [...]

Институтът по Електроника участва в Европейската нощ на учените 2018

понеделник, 1 октомври 2018 |Коментарите са изключени за Институтът по Електроника участва в Европейската нощ на учените 2018

Европейската нощ на учените, се организира ежегодно и тази година на 28 септември се проведе поредното и издание. REFRESH (Relate, Experience, Find Research Everywhere and SHare) е 20-месечен проект, финансиран от Европейската комисия по дейностите [...]

XX Международната конференция и школа по квантова електроника: „Лазерна физика и оптика”

четвъртък, 20 септември 2018 |Коментарите са изключени за XX Международната конференция и школа по квантова електроника: „Лазерна физика и оптика”

Международна конференция и школа по квантова електроника: „Лазерна физика и оптика” организира Институтът по електроника на Българската академия на науките от 17 до 21 септември 2018 г. в Несебър. Школата се провежда веднъж на две [...]

Зареди още публикации

Контакти

Проекти