Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. А. Балевски“

Мисия на Институтa по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. А. Балевски“ е да допринася за напредъка на научно-изследователската дейност и образованието в страната чрез провеждане на фундаментални и приложни научни изследвания и обучение в областта на:

 • металознанието,
 • термичната обработка,
 • леенето,
 • кристализацията,
 • структурата и свойствата на метали и сплави,
 • композитни и наноматериали,
 • моделирането на пластичност,
 • разрушаването на материалите,
 • функциалността и надеждността на конструкции,
 • корабната хидродинамика,
 • аеродинамиката,
 • водния транспорт,
 • океанското и брегово инженерство,
 • морските и речни катастрофи и кризи,
 • националната сигурност и
 • отбраната на страната.

Най-значителните научно-технически постижения, които са резултати от работата на звеното, са свързани със създаването на:

 • технологии  и машините за леене с противоналягане;
 • нови материали, съоръжения, апаратури и технологии за получаване на метални материали с аморфна и микрокристална структура;
 • високоазотни стомани;
 • нови свръхпластични метални материали и изделия от тях;
 • нови свръхлеки високопорести метални материали;
 • съвременни технологии за изпитване на материалите и за релаксация на остатъчните напрежения при заваръчни процеси;
 • екологосъобразни технологии в леярството, металургията и термичното обработване;
 • компютъризирани системи и програми за моделиране, симулиране и контрол на технологичните процеси; нови материали със специални свойства за отбранителната индустрия;
 • определяне на сигурността, технологичната обезпеченост и остатъчния ресурс на високоотговорни и високорискови конструкции, системи и съоръжения, в това число и в атомната енергетика и обекти с национално значение.

За основатели на Института се считат видните български учени, създатели на метода за леене с противоналягане – академик Ангел Балевски и член-кореспондент Иван Димов.

Образователна дейност

Докторантски програми 

Обучават се редовни, задочни и свободни докторанти по следните научни специалности:

 • 02.19.07 – Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации (технологии и средства за сигурност и защита на критична инфраструктура при кризи)
 • 02.01.02 – Материалознание и технология на машиностроителните материали
 • 02.01.08 – Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура
 • 02.01.17 – Технологии, машини и системи за обработка чрез пластично деформиранe
 • 02.01.18 –Технологии, машини и системи за леярното производство
 • 02.09.01 – Металознание и термична обработка на металите
 • 02.01.19 – Технология, машини и системи за заваръчно производство
 • 01.02.05 – Механика на флуидите
 • 02.03.01– Теория на кораба
 • 02.15.17 – Речно и морско строителство

Други образователни инициативи

Международен специалист по заваряване – съгл. IWS Guideline – Doc.IAB-252-07

Международен практик по заваряване – съгл. IWP Guideline – Doc.IAB-252-07

Международен инспектор по заваряване – съгл. IWІ Guideline – Doc.IAB-041-06

Новини

Международна школа по фундаментална и електронна кристалография ще се проведе през октомври в София

петък, 28 юли 2017 |Коментарите са изключени за Международна школа по фундаментална и електронна кристалография ще се проведе през октомври в София

Инициативата е с фокус върху съвременните методи за изследване на наноматериалите В периода 8 – 13 октомври 2017 г. в “Дом на учения” - БАН, София ще се проведе Международна школа по фундаментална и електронна [...]

„Микро- и нанопорьозни метали, получени чрез селективно разтваряне на сплави“ – тема на Общоакадемическия семинар „Актуални проблеми на науката”

четвъртък, 29 юни 2017 |Коментарите са изключени за „Микро- и нанопорьозни метали, получени чрез селективно разтваряне на сплави“ – тема на Общоакадемическия семинар „Актуални проблеми на науката”

На 03 юли 2017 г. (понеделник) от 15.00 ч. в Големия салон на БАН - администрация (ул. „15-ти ноември” № 1) ще се проведе поредната сбирка на Общоакадемическия семинар „Актуални проблеми на науката”. На сбирката [...]

„Микро- и нанопорьозни метали, получени чрез селективно разтваряне на сплави“ – тема на Общоакадемическия семинар „Актуални проблеми на науката”

сряда, 28 юни 2017 |Коментарите са изключени за „Микро- и нанопорьозни метали, получени чрез селективно разтваряне на сплави“ – тема на Общоакадемическия семинар „Актуални проблеми на науката”

На 03 юли 2017 г. (понеделник) от 15.00 ч. в Големия салон на БАН-Администрация (ул. „15-ти ноември” № 1) ще се проведе поредната сбирка на Общоакадемическия семинар „Актуални проблеми на науката”. На сбирката чл.-кор. Тони [...]

Контакти

 • София 1574, бул. „Шипченски проход“ 67

 • (+359) 2 4626220
 • (+359) 2 4626202
 • office@ims.bas.bg

Проекти

Издания

Международни отношения