Институт по обща и неорганична химия2017-10-19T14:30:53+00:00

Институт по обща и неорганична химия

Мисията на Института по обща и неорганична химия (ИОНХ) е да провежда фундаментални и приложни изследвания в областта на неорганичното материалознание.

Изследванията в ИОНХ са организирани в четири направления в хармония със съвременните предизвикателства:

 – материали за екоенергийни, оптични и биомедицински технологии;
– материали и процеси за опазване на околната среда и борба с климатичните промени;
– оползотворяване на природни ресурси и екологичен мониторинг;
– нови подходи за инструментален и теоретичен анализ на материали.

В основата на изследванията е научният подход на изучаване на закономерностите „състав-структура-свойство” с оглед дизайн на материали с желани свойства.

Най-ярките постижения след 2015 г. могат да се групират както следва:

 • открити са нови явления в окислително-редукционната химия на метални центрове в нанесени метални наночастици с цел изясняване на  механизма на каталитичните реакции;
 • разработени са нови хетерогенни катализатори за контрол на емисии, съдържащи парникови газове, летливи органични вещества и азотни оксиди.
 • идентифициран е нов клас електродни материали за натриево-йонни батерии, като алтернатива на настоящите литиево-йонните батерии.
 • предложени са нови оптични системи на основата на стъкла и керамики с цел замяна на монокристалите;
 • усъвършенствани са нови изчислителни подходи за квантовохимично моделиране на свойствата на метал-съдържащи материали.
 • разработени са високочувствителни и селективни химични методи за анализ на растителни проби и биологични материали за съдържание на есенциални и токсични елементи.
 • извършено е оценяване и подобряване на екологичното състояние на замърсени  природни води и почви.
Образователна дейност:

ИОНХ е акредитиран с най-високи оценки да обучава докторанти по пет специалности от научно направление „Химически науки”: неорганична химия, химия на твърдото тяло, химична кинетика и катализ, аналитична химия и теоретична химия.

Разработена е програма за обучение на докторанти, млади учени и пост-докторанти на тема „Създаване на висококвалифицирани специалисти по съвременни материали за опазване на околната среда: от дизайн до иновации”.

ИОНХ участва в проект „Студентски практики” по ОП НОИР като обучаваща организация.

Кратка историческа справка:

ИОНХ е създаден през 1960 г. Негов основател е акад. Г. Близнаков, виден български физикохимик и неорганик с приноси в теорията на кристалния растеж и хетерогенен катализ. Основите на аналитичното направление са положени от проф. Н. Йорданов.

Научните школи, обособени в ИОНХ и развити след това в България, са свързани с неорганичното материалознание (материали за акумулиране на водород, израстване на монокристали, свръхтвърди композитни материали); химия на повърхността и по-специално взаимодействие газ-твърдо тяло; изследвания върху актуални екологични проблеми (пълно каталитично изгаряне, екологичен мониторинг и др.); неорганични соли и оползотворяване на природни суровини (черноморска луга и др.).

През 2005 г. в ИОНХ е създаден Център по компетентност за многофункционални материали и нови процеси с екологична насоченост,  финансиран от ЕК.

В ИОНХ са работили едни от най-изявените български учени в областта на химическите науки, като тяхното дело се развива сега от чл-кор. проф. дхн К. Хаджииванов – „Доктор хонорис кауза“ на Университета в Каен, Франция (2007), член на Европейската академия (2012) и на ръководството на секцията по химически науки (2014).

Учени от ИОНХ са титулярни членове на Международен Съюз по Чиста и Приложна химия (IUPAC), както и национални представители в отдел Аналитична химия, Неорганична химия и Околна среда.

Новини

Заседание на научното жури за защита на дисертационен труд на Наталия Стоева от ИОНХ – БАН

вторник, 19 юни 2018|Коментарите са изключени за Заседание на научното жури за защита на дисертационен труд на Наталия Стоева от ИОНХ – БАН

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев посети обновени лаборатории в Института по обща и неорганична химия при БАН

понеделник, 5 февруари 2018|Коментарите са изключени за Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев посети обновени лаборатории в Института по обща и неорганична химия при БАН

Международна школа по фундаментална и електронна кристалография ще се проведе през октомври в София

петък, 28 юли 2017|Коментарите са изключени за Международна школа по фундаментална и електронна кристалография ще се проведе през октомври в София

Контакти

 • 1113 София, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл.11

 • (+359)2 872 48 01
 • (+359)2 870 50 24
 • info@svr.igic.bas.bg

Проекти