Институт по обща и неорганична химия

Мисията на Института по обща и неорганична химия (ИОНХ) е да провежда фундаментални и приложни изследвания в областта на неорганичното материалознание.

Изследванията в ИОНХ са организирани в четири направления в хармония със съвременните предизвикателства:

 – материали за екоенергийни, оптични и биомедицински технологии;
– материали и процеси за опазване на околната среда и борба с климатичните промени;
– оползотворяване на природни ресурси и екологичен мониторинг;
– нови подходи за инструментален и теоретичен анализ на материали.

В основата на изследванията е научният подход на изучаване на закономерностите „състав-структура-свойство” с оглед дизайн на материали с желани свойства.

Най-ярките постижения след 2015 г. могат да се групират както следва:

  • открити са нови явления в окислително-редукционната химия на метални центрове в нанесени метални наночастици с цел изясняване на  механизма на каталитичните реакции;
  • разработени са нови хетерогенни катализатори за контрол на емисии, съдържащи парникови газове, летливи органични вещества и азотни оксиди.
  • идентифициран е нов клас електродни материали за натриево-йонни батерии, като алтернатива на настоящите литиево-йонните батерии.
  • предложени са нови оптични системи на основата на стъкла и керамики с цел замяна на монокристалите;
  • усъвършенствани са нови изчислителни подходи за квантовохимично моделиране на свойствата на метал-съдържащи материали.
  • разработени са високочувствителни и селективни химични методи за анализ на растителни проби и биологични материали за съдържание на есенциални и токсични елементи.
  • извършено е оценяване и подобряване на екологичното състояние на замърсени  природни води и почви.
Образователна дейност:

ИОНХ е акредитиран с най-високи оценки да обучава докторанти по пет специалности от научно направление „Химически науки”: неорганична химия, химия на твърдото тяло, химична кинетика и катализ, аналитична химия и теоретична химия.

Разработена е програма за обучение на докторанти, млади учени и пост-докторанти на тема „Създаване на висококвалифицирани специалисти по съвременни материали за опазване на околната среда: от дизайн до иновации”.

ИОНХ участва в проект „Студентски практики” по ОП НОИР като обучаваща организация.

Кратка историческа справка:

ИОНХ е създаден през 1960 г. Негов основател е акад. Г. Близнаков, виден български физикохимик и неорганик с приноси в теорията на кристалния растеж и хетерогенен катализ. Основите на аналитичното направление са положени от проф. Н. Йорданов.

Научните школи, обособени в ИОНХ и развити след това в България, са свързани с неорганичното материалознание (материали за акумулиране на водород, израстване на монокристали, свръхтвърди композитни материали); химия на повърхността и по-специално взаимодействие газ-твърдо тяло; изследвания върху актуални екологични проблеми (пълно каталитично изгаряне, екологичен мониторинг и др.); неорганични соли и оползотворяване на природни суровини (черноморска луга и др.).

През 2005 г. в ИОНХ е създаден Център по компетентност за многофункционални материали и нови процеси с екологична насоченост,  финансиран от ЕК.

В ИОНХ са работили едни от най-изявените български учени в областта на химическите науки, като тяхното дело се развива сега от чл-кор. проф. дхн К. Хаджииванов – „Доктор хонорис кауза“ на Университета в Каен, Франция (2007), член на Европейската академия (2012) и на ръководството на секцията по химически науки (2014).

Учени от ИОНХ са титулярни членове на Международен Съюз по Чиста и Приложна химия (IUPAC), както и национални представители в отдел Аналитична химия, Неорганична химия и Околна среда.

Новини

Конкурси за главни асистенти в ИОНХ – БАН

сряда, 17 юли 2019 |Коментарите са изключени за Конкурси за главни асистенти в ИОНХ – БАН

Институтът по обща и неорганична химия на БАН - София обявява конкурси за главни асистенти – петима: един по професионално направление 4.2. Химически науки (теоретична химия) за лаборатория „Теоретична и изчислителна химия”, един по професионално [...]

БАН отбеляза с юбилейна марка 150 години от създаването на периодичната таблица на химичните елементи

вторник, 25 юни 2019 |Коментарите са изключени за БАН отбеляза с юбилейна марка 150 години от създаването на периодичната таблица на химичните елементи

С валидиране на юбилейна марка Българската академия на науките отбеляза Международната година на периодичната таблица на химичните елементи. Печатът за пускане в употреба на пощенската марка поставиха председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски, главният секретар [...]

Защита на дисертационен труд на ас. Костадинка Сезанова от ИОНХ – БАН

понеделник, 24 юни 2019 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд на ас. Костадинка Сезанова от ИОНХ – БАН

Институтът по обща и неорганична химия при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” съобщават, че на 23 юли 2019 г. от 11.00 часа в залата на ул. „акад. Г. [...]

Български учени създадоха батерията на бъдещето

четвъртък, 28 март 2019 |Коментарите са изключени за Български учени създадоха батерията на бъдещето

Учени от БАН в партньорство със свои колеги от СУ „Св. Климент Охридски“ създадоха батерия от ново поколение, която ще предизвика революция в съхраняването на енергия. Става дума за оригинална българска разработка на безопасна, евтина и [...]

Заседание на научното жури за защита на дисертационен труд на Наталия Стоева от ИОНХ – БАН

вторник, 19 юни 2018 |Коментарите са изключени за Заседание на научното жури за защита на дисертационен труд на Наталия Стоева от ИОНХ – БАН

Институтът по обща и неорганична химия при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” съобщават, че на 06 юли 2018 г. от 14.00 часа в залата на ул. „акад. Г. [...]

Представяне на Националния център по мехатроника и чисти технологии

сряда, 30 май 2018 |Коментарите са изключени за Представяне на Националния център по мехатроника и чисти технологии

Националният център по мехатроника и чисти технологии беше представен на 30 май  в Големия салон на Българската академия на науките. Той се изгражда по  процедура BG05M2OP001-1.001-0008-С01 от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, [...]

Зареди още публикации

Контакти

Проекти