Институт по органична химия с Център по фитохимия

Институтът по органична химия при БАН е основан през 1960 г. и днес е водещата научна институция в областта на органичната и биоорганичната химия в България. През 1977 г. към него е създаден Център по фитохимия в съвместен проект на българското правителство, ПРООН и ЮНЕСКО за научни и приложни изследвания и подготовка на специалисти в областта на органичната химия и химията на природните продукти. От този момент Институтът носи името Институт по органична химия с Център по фитохимия (ИОХЦФ).

Учените от ИОХЦФ работят по изпълнение на редица научни проекти, финансирани от Националния фонд за научни изследвания, програми на ЕС и НАТО, Националната фондация за наука на Швейцария, и други международни организации. Успешното развитие на Института е свързано и с решаване на научни и приложни задачи в рамките на договори с фирми от страната и чужбина – Актавис, Софарма, Джонсън и Джонсън (Янсен Фармацевтика – Белгия), Полиенержи – Франция, Ипсен – Франция и много други.

Основни научни направления в дейността на ИОХЦФ:
  • Органична химия – селективeн синтез на биоактивни съединения и материали за модерните технологии; изучаване на механизми и стереохимия на органични реакции, спектрални и теоретични изследвания, както и връзка между структура и реакционна способност. Основните синтетични усилия са насочени към разработване на нови подходи за получаване на многофункционални органични съединения и материали с приложение в областта на науките за живота и нанотехнологиите.
  • Химия на природни органични вещества – преобладаваща част от изследванията са посветени на български лечебни и ароматични растения, пчелни продукти и неотровни гъби, на които нашата страна е особено богата, и в търсене на възможности за създаване на иновативни продукти от тях с висока добавена стойност. Химия на липиди – разработване на методи и технологии за създаване на функционални храни и хранителни добавки, насочени към подобряване на качеството на живот.
  • Биоорганична химия – изолиране и структурно характеризиране на протеини, гликопротеини, пептиди, гликопептиди и гликолипиди. Научни и приложни изследвания на нови биоматериали с приложение в медицината и фармацията, изучаване механизми на биологично важни реакции.
  • Изучаване състава и продуктите от преработката на горива и биомаса. Разработване на високоефективни порести адсорбенти и катализатори с приложение в екологията, фармацията и авангардните технологии.

ИОХЦФ поддържа две национални инфраструктури – Център по ЯМР спектроскопия и Изчислителен клъстер „Мадара“

Образователна дейност

ИОХЦФ-БАН има институционална акредитация за обучение на докторанти по следните програми: органична химия, биоорганична химия и химия на природните и физиологично активните вещества, теоретична химия, нефтохимия и нефтохимичен синтез, технология на синтетичните и природните горива.

Институтът има повече от 80 участия при изпълнението на проект „Студентски практики”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Учените от ИОХЦФ-БАН водят лекции по бакалавърски и магистърски програми в ФХФ-СУ ”Св. Климент Охридски“, Минно-геоложки университет “Св. Ив. Рилски”, Русенски университет “Ангел Кънчев” – филиал Разград, Химикотехнологичен и металургичен университет – София, а също така и лекционни курсове към Центъра за обучение на БАН.

Новини

Институтът по органична химия с Център по фитохимия – БАН чества 100 години от рождението на акад. Богдан Куртев

четвъртък, 15 юни 2017 |Коментарите са изключени за Институтът по органична химия с Център по фитохимия – БАН чества 100 години от рождението на акад. Богдан Куртев

Институтът по органична химия с Център по фитохимия – БАН отбеляза с тържествена научна сесия 100-годишнината от рождението на основателя и дългогодишен ръководител на Института – акад. Богдан Куртев, която се проведе на 14 юни [...]

Load More Posts

Контакти

Проекти

Видео