///Институт по физикохимия „Акад. Ростислав Каишев”
Институт по физикохимия „Акад. Ростислав Каишев” 2018-02-02T12:34:59+00:00

Институт по физикохимия „Акад. Ростислав Каишев”

ИИнститутът по физикохимия „Акад. Ростислав Каишев” (ИФХ) извършва фундаментални и приложни изследвания в областта на:

  • зародишообразуване и растеж на кристални и аморфни материали
  • обемни и повърхностни свойства в колоидни системи
  • синтез и охарактеризиране на високотехнологични, мултифункционални, микро- и нанокомпозитни материали, предназначени за индустрията, опазване на околната среда и подобряване на качеството на живот.
Научноизследователска и приложна дейност

В ИФХ е създадена световно признатата българска физикохимична школа в областта на зараждането и растежа на кристалите, изиграла съществена роля в изясняването на фундаменталните молекулярни механизми на образуването на нови фази. На тази основа възниква и българската школа по колоидна химия, широко известна с оригинален метод за измерване на повърхностни сили между течни фазови граници.

В ИФХ са развити уникални методи за получаване на кристални вещества, високоефективни катализатори и нови стъклокерамични материали и за модифициране на кристални повърхности на атомно ниво. Разработени са иновативни електрохимични технологии за получаване на функционални метални и сплавни покрития, внедрени в предприятия от България и Европа. Развита е методика за диагностика на белодробната зрялост при новородени, приложена в редица клиники в България, Европа и САЩ.

Основателят на звеното е академик Ростислав Атанасов Каишев, учен, получил известност и международно признание за развитието на основополагащи представи в теорията на кристалния растеж. Сред първото поколение учени от ИФХ са бъдещите академици А. Шелудко, Г. Близнаков, Е. Будевски и Й. Малиновски. Тук израстват и дават ярък принос и академиците И. Гуцов и Д. Ексерова, член-кореспондентите С. Стоилов и Д. Кашчиев и професорите Н. Пангаров, С. Рашков, Д. Ненов, Х. Нанев, И. Марков, С. Стоянов, Ал. Милчев, С. Армянов, Д. Стойчев, И. Кръстев, И. Аврамов и Ан. Милчев.

От 2005 г. ИФХ e Център по компетентност в областта на Наноявления и наноструктури в обемни и повърхностни фази. От 2010 г. ИФХ е координатор на Разпределена инфраструктура от центрове за производство и изследване на нови материали и техните приложения, както и за консервация, достъп и е-съхранение на артефакти (ИНФРАМАТ) от Националната пътна карта за изследователска инфраструктура, РМС 354 от 29.06.2017.

Образователна дейност

ИФХ притежава акредитация по докторантските програми Физикохимия и Електрохимия (вкл. химични източници на ток), като в периода 2013-2016 г. в института се обучават 30 докторанти.

В ИФХ са реализирани общо три мащабни договора за подкрепа на докторанти, постдокторанти и млади учени, два по ОП „Развитие на човешките ресурси“ (2010-2015г) и един (текущ) по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2017-2018 г). Основна цел на проектите е повишаване на квалификацията на младите учени чрез комбиниране на теоретично и практическо познание в областта на физикохимията и електрохимията, изучаване на най-нови инструментални и изчислителни методи, запознаване с проблеми, свързани с интелектуална собственост, иновации, трансфер на технологии, маркетинг и др.

В подкрепа на подготовката на млади специалисти е дейността на  специализираните колоквиуми на ИФХ по “Фазообразуване и кристален растеж” и “Повърхности и колоиди”, „Електрокристализация, галванични покрития и корозионни процеси“. В ИФХ се провеждат практически занятия на студенти по електрохимия от ХТМУ, София, както и студентски практики по проект на МОН с менторски програми в областта на термичния анализ, получаване и свойства на „меки” наночастици за пренос и контролирано освобождаване на лекарства, защита от корозия и др.

Новини

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ обявява конкурс за главен асистент

понеделник, 22 януари 2018|Коментарите са изключени за Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ обявява конкурс за главен асистент

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ при БАН – София, обявява конкурс за главен асистент в професионално направление 4.2. Химически науки, Електрохимия (вкл. химични източници на ток) за нуждите на секция „Електрохимия и корозия“ със срок 2 [...]

Дни на отворените врати на Института по физикохимия към БАН

вторник, 14 ноември 2017|Коментарите са изключени за Дни на отворените врати на Института по физикохимия към БАН

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ към Българска академия на науките обявява Дни на отворените врати, които ще се проведат на 16 и 17 ноември 2017 г., от 10 до 16 часа. Мероприятието се организира [...]

Контакти

  • ул. „Акад.Г. Бончев“, бл.11, София, 1113

  • (+359 2) 9792581, (+359 2) 8727550
  • (+359 2) 9712688
  • physchem@ipc.bas.bg

Проекти