Нанонауки, нови материали и технологии 2018-05-09T17:14:09+00:00
Емил Маноах
Научен секретар на направление „Информационни и комуникационни науки и технологии“
Севдалина Димитрова
Научен секретар на направление „Енергийни ресурси и енергийна ефективност”
Оля Стоилова
Научен секретар на направление „Нанонауки, нови материали и технологии"
Нина Атанасова
Научен секретар на направление „Биомедицина и качество на живот”
Димитър Иванов
Научен секретар на направление „Биоразнообразие, биоресурси и екология”
Кристалина Стойкова
Научен секретар на направления „Климатични промени, рискове и природни ресурси” и „Астрономия, космически изследвания и технологии”
Йоана Спасова-Дикова
Научен секретар на направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност”
Ергюл Таир Реджеб
Научен секретар на направление „Човек и общество”

Фокусът на изследванията в направлението е в областта на авангардните материали и иновативните технологии, които са гаранция за устойчив икономически и социален растеж. Провеждат се интердисциплинарни фундаментални и приложни научни изследвания в областта на химията, физиката и технологиите.

Създава се ново поколение (нано)материали със зададени и желани свойства и контролирана структура, проектирани за широк спектър от приложения в медицината и фармацията, електрониката и фотониката, опазването на околната среда, реставрацията и консервацията на културно-историческото наследство и националната сигурност.

Разработват се иновативни и високоефективни (нано)технологии за получаване на продукти с висока добавена стойност, някои от които са внедрени в национални и международни предприятия. Провеждат се водещи за страната изследвания в областта на „зелено“, енергоспестяващо и природощадящо оползотворяване на суровини, природни ресурси, материали от възобновяеми източници, както и по оползотворяване на отпадъци и странични продукти от различни производства. Създават се нови функционални материали и технологии, ефективни за пречистване на въздух, вода и почва.

За високото качество на провежданите в направлението научни изследвания говори наличната и до голяма степен обновена научна база и закупена съвременна и високотехнологична инфраструктура, с която се извършват съвременни анализи и се разработват модерни методи за охарактеризиране, което е гаранция за провеждането на конкурентоспособни научноизследователска и развойна дейности.

Направлението е водещото в БАН по привлечено финансиране от научни проекти и договори за научни разработки – 19.3 млн. лева през 2016 г.

Новини и обяви

Заседание на Научното жури за присъждане на академична длъжност „професор”  на кандидата доц. д-р Явор Борисов Лукарски

понеделник, 21 май 2018|Коментарите са изключени за Заседание на Научното жури за присъждане на академична длъжност „професор”  на кандидата доц. д-р Явор Борисов Лукарски

Учен от БАН с награда за принос към развитието на българската икономика

четвъртък, 17 май 2018|Коментарите са изключени за Учен от БАН с награда за принос към развитието на българската икономика

Министър Красимир Вълчев на посещение в Института по физика на твърдото тяло

четвъртък, 17 май 2018|Коментарите са изключени за Министър Красимир Вълчев на посещение в Института по физика на твърдото тяло

Открито заседание на научно жури в ИФТТ за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

понеделник, 30 април 2018|Коментарите са изключени за Открито заседание на научно жури в ИФТТ за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

Единадесети пролетен семинар на докторантите и младите учени „Интердисциплинарна химия“

вторник, 24 април 2018|Коментарите са изключени за Единадесети пролетен семинар на докторантите и младите учени „Интердисциплинарна химия“

Открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд в ИФТТ

понеделник, 16 април 2018|Коментарите са изключени за Открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд в ИФТТ

Предстоящи събития